Östgötars minne/1684

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1683
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1684
1685  →


[ 89 ]

1684.

1169. Samuel Magni Törling. F. i Törnsfall 1662 2012; fad. M. Axelsson, kyrkoherde i Kristbärg. Fil. kand. 93; prv. 93; fil. doktor 94; bat.-präd. vid Lifgardet 95; reg.-pastor 98; hofprädikant 1702; kyrkoh. i Maria förs. i Sthlm 05; pastor primarius o. kyrkoherde i Storkyrkoförs. 12. Riksdagsman 13. D. 1718 42.

T. medföljde 1700 som fältpräst regementet till Danmark och genom Lifland: bivistade slaget vid Narva och stannade någon tid hos de sårade, men deltog sedan i krigståget genom Littauen och Polen. — Alla sina åligganden skötte han »med största försiktighet, trohet och nit.» I epitafiet i Storkyrkan står om honom: »Semper pius, fidus. placidus, æquus.»

1170. Benedictus Nicolai Rymonius. F. i Ingatorp 1663; fad. prost [479]. Stud. i Lund 83; prv. 1702. Konsist.-notarie i Linköping 1696; kyrkoherde i Skärkind 1702. D. 1704 511.

Föll i en svår melankoli och sköt sig hemma i sitt rum.

1171. Gabriel Johannis Enander. F. i Norrköping 1671; fad. prost [433]. Stud. i Abo 89. Hofrättsadvokat där. D. 1694.

1172. Georgius Nicolai Behm. Möjl. tf. landssekreterare i Österg. län; rådman i Linköping. D. 1692, begr. 196.

1173. Carolus Caroli Viström. F. i Södra Vi 1661 1310; fad. bonde. Prv. trol. 99. Hofprädikant hos enkedrottn. Hedvig Eleonora; kyrkoherde i Bälinge o. Tystbärga, Strängnäs stift, 1711. D. 1721 291.

V. tjänstgjorde efter sin ordination som pastorsadjunkt i Stockholm, och under denna tid utbröt pästen, som bortryckte flere tusen människor. Från augusti 1710 till årets slut begrafde V. 1,668 personer; tillvann sig mycket beröm för den oförskräckthet, hvarmed han under dessa dystra tider infann sig hos de sjuka och döende. Som prädikant var han mycket i ropet i Stockholm och som kyrkoherde förvaltade han väl sitt ämbete. Gjorde åtskilliga anteckningar, som ännu finnas i behåll, och bland hvilka de märkligaste handla om ryssarnes härjningar på svenska kusten 1719. Arbetade ock i 15 år på ett bibelverk, som dock aldrig blef »fullbordadt. Hgstr.

1174. Laurentius Joachimi Björkegren. F. i Dalhem 1661; fad. inspektor. Fil. kand. 93; prv. 96. Konsist.-notarie i Linköping 94; kyrkoherde i Nykil 97. D. 1730 176.

1175. Sveno Nicolai Teufer [Theufferus]. Stud. i Åbo 1687. Rådman i Karlskrona; borgmästare i Mariestad.

1176. Jonas Johannis Rydelius. F. i Fornåsa 1665; fad. prost [642]. Fil. kand. 93: prv. 94. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 94; kyrkoherde i Veta o. Viby 1702. D. 1719 22.

Medföljde 1700 och följande år under fälttågen sitt regemente till Skåne och Själland samt Lifland och Polen. Under hemvägen 1703 blef han vid Warschau af polacker plundrad, afklädd och så när kastad i Weichsel, därest ej några evangeliske köpmän räddat honom. Br.

1177. Petrus Petri Löfgren. F. i Linköping 1666 810; fad. domprost [455]. Prv. 94. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 94; reg.-pastor 1700; kyrkoherde i Torpa 02. D. 1726 245.

Om L. läses i kyrkoboken: »denne sal. kyrkoh. varit en man, som af Gud i nåder undfått stora förmåner i hälsa, lärdom och förmögenhet.» R. [ 90 ]

1178. Isacus Svenonis Metzenius. F. i Lillkyrka 1663 18; fad. kyrkoherde [314]. Prv. 88. Kyrkoherde i Runö, Lifland, 88, i Lillkyrka 95. D. 1738 231.

Beviljades 1686 af akad. konsist. viaticum för att resa till Lifland, efter han var en »flijtig och skickelig och wacker person.» K.-prot. — Fick 1701 skarpt tilltal i domkapitlet för egenmäktig tillsättning af klockare samt för att han tagit mutor. Kallades till kyrkoherde i Västra Ed, hvilket dock af domkapitlet ogillades.

1179. Petrus Svenonis Hall. F. i Vadstena 1665, döpt 97; fad. häradshöfding o. borgmästare [504]. Notarie vid Sthlms just.-kolleg. o. förmynd.-kammare; kurator ad litem. D. i Sthlm 1714.

1180. Johannes Olavi Metropolin [Metropolinus]. F. i Vadstena 1662. döpt 81; fad. kyrkoherde [583]. Stud. i Åbo 83; prv. 92. S. m. adjunkt. anst. i Västra Stenby. D. 1701 76.

1181. Samuel Svenonis Norberg. F. i Norrköping 1661 87; fad. skräddare. Kamrer vid Avestafors järnverk, Kopparb. län; direktör där.

1182. Martinus Martini Varg. F. i Norrköping 1674 5; fad. råd- o. handelsman. Tjänsteman vid ämbetsverk i Sthlm.

1183. Benjamin Olavi Trysén [Trysenius]. F. i Tryserum 1664 217; fad. O. Vigius, kyrkoherde. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg.; kammarskrifvare 1715. D. 1720.

1184. Isacus Andreæ Hargelius. F. i Östra Harg 1663 35; fad. kyrkoherde. Prv. 93. Kyrkoherde i Östra Harg 95; prost 1720. D. 1727 293.

1185. Nicolaus Magni Vangelius. F. i Vadstena 1663, döpt 1512; fad. kyrkoherde i Herrestad. Auskultant i Svea hofr. 92. D. 1693.

1186. Johannes Jonæ Venelius. F. i Västra Ryd 1663 236; fad. underofficer o. frälsefogde. Fil. doktor 97; prv. 1712. Konrektor i Linköping 1698; rektor 1700; lektor 02; kyrkoherde i Asby 13; kontr.-prost 13. D. 1744 191.

1187. Gothofridus Johannis Alinus. F. i Bredestad 1660; fad. kyrkoherde [488]. Fil. doktor 94. Lektor i Linköping 95. D. 1699 232.

1188. Andreas Laurentii Törner. F. i Skeninge 1664, döpt 108; fad. rådman. Fil. doktor 94. Konrektor i Linköping 94; rektor 95; lektor 98. D. i Linköping 1730 49.

1189. Fabian Laurentii Törner. F. i Skeninge 1667, döpt 219; fad. rådman. Fil. doktor 94. Docent i Upps. 96; akad.-adjunkt 99; fil. professor 1704; eloqv. prof. 11; åter fil. prof. 17. D. i Uppsala 1731 318.

Hans »talgåfva i katedern skall knapt haft sin like.» Utmärkte sig äfven som latinsk orator. Utgaf ej mindre än 213 akad. disputationer i åtskilliga ämnen. — Var i 10 år Östgöta nations inspektor.

1190. Johannes Petri Schenberg. F. i Skeninge 1667 62; fad. rådman Stud. i Lund 83; prv. 1702. Kollega i Linköping 1694; konrektor 95; rektor i Skeninge 97; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 1702; prost 27. D. 1730 12

1191. Daniel Magni Pontin. F. i Sthlm 1672 174; fad. biskop i Linköping [se 391]. Officer vid Amiralitetet, slutl. kapten. D. i fångenskap i Algier. Afrika, 1709.

P. deltog i sjöexpedition till Själland 1700.

1192. Olavus Jonæ Cherin [Cornulander]. D. i Sthlm 1698.

C. blef »igenomränd med värja» af Salomon Buth. Bl. [ 91 ]

1193. Olavus Petri Printz [Prince]. Prv. 1689. Kommin. i Söderköping 90; kyrkoherde i Drothem 1700. D. 1712 274.

1194. Petrus Johannis Landtman. F. i Östra el. Västra Eneby. Prv. 1690. Utn. komminister i Skällvik o. S:t Anna 92. D. i Sthlm 1692.