Östgötars minne/1790

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1789
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1790
1791  →


[ 304 ]

1790.

3854. Magnus Vimmercrantz. F. i Vimmerby 1768 22; fad. Johan, rådman. Prv. 93. Skollärare i Eksjö 1801—02; komminister i Östra Ny o. Rönö 13. D. 1827 304.

3855. Jakob Hahr. F. 1774 810; fad. Henrik Vilhelm, brukspatron på Erendal, Söderm. län. Kornett vid Skånska husarreg. 92, sed. vid Lifhusarerna, slutl. kapten vid Karelska fältjäg.-kåren. Egare af Granebårg, Söderm. län. D. 1809.

3856. Per Fredrik Stenhammar. F. i Sthlm 1776 109; fad. rådman [2924]. Auskult. i Svea hofr. 94; v. kämn.-notarie i Sthlm 95; brottm.-notarie vid nordvästra kämn.-rätten 98; civilnotarie vid södra kämn.-rätten 1807; rådman i Nyköping 16; afsk. Bärgsfogde i Åtvid. D. vid Åtvidabärg 1834 134

[ 305 ]3857. Markus Vallenberg. F. i Linköping 1774 246; fad. lektor [3109]. Fil. kand. 96; fil. doktor 97; jur. kand. 97; stud. i Lund 1801; prv. 17; teol. doktor 18. Docent i Upps. 1800—01; konsist.-notarie i Linköping 02; lektor 05; tillika kyrkoh. i Slaka 17, i Landeryd 17; biskop i Linköpings stift 19. D. 1833 229.

Som deltagare i det af Silverstolpe [3878] föranstaltade »musikuppträdet» måste V. lemna Uppsala och begaf sig då till Lund; se Schöldström, »Förbiskymtande skuggor.» — Inom den lärda världen vann han ett namn genom sina metriska öfversättningar af Homeros Iliad och Odyssé. — Beredde sig som biskop »ett minne, som länge skall fortlefva i det stift, hvars angelägenheter han så värdigt förestod.» Personligen var han allmänt älskad för sin redbarhet och sitt flärdfria väsen. N. fbok; Hbg. — V. var fader till den bekante finansmannen A. O. Vallenberg o. n:r 5093.

3858. Johan Adolf Meurnander. F. i Linköping 1770 317; fad. Sven, rektor i Vadstena. Prv. 95. Kyrkoherde i Marbäck 1809. D. 1818 1012.

3859. Zacharias Hulthin. F. i Linköping 1773 1010; fad. lektor [2717]. Kansliex. 95. E. o. kanslist i Kanslikolleg. 95. Handelskontorist i London; grosshandlare där. D. i London.

3860. Jonas Olof Rydorff. F. i Borg (Löt) 1770 234; fad. Per, mantalskommissarie. Auskult. i Svea hofr. 92; e. o. notarie 94; v. notarie; advokatfiskal vid Gen.-tullarr.-direktionen, sed. Gen.-tullstyrelsen, 1803; tit. lagman 23; afsk. 46. D. i Sthlm 1854 199.

R. var medlem af Musikaliska akademien.

3861. Johan Gustaf Grevilli [Grevillius]. F. i Ledbärg 1773 1912; fad. kyrkoherde [2866]. E. o. kanslist i Utrikesexped. 96; kopist 99; kanslist 1803 —11; prot.-sekreterare i Pommerska statsexped. 10; exped.-sekreterare i Pommerska o. kolonialärend:s dep. 12. D. i Sthlm 1823 2710.

3862. Carl Daniel Ell. F. 1772 1812; fad. sjökapten i Sthlm. E. o. tj:man i Riksbanken 93—97. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 95; brottm.-notarie vid stadens kämnärsrätt 97. V. auditör vid Lifreg. värfvade infanteri 9., vid Finska gardet 1803; tit. öfverauditör 1800. Notarie i Sthlms handelskolleg. 03, vid kontributionsverket 15; sekreterare vid Öfverståth.-ämbetet i kronouppb.-ärenden 25. D. 1843 133.

3863. Nils Kihlström. F. i Björsäter 1770 181; fad. Sven, inspektor. Prv. 1804. Komminister i Kaga 18. D. 1821 133.

3864. Magnus Linde. F. i Vadstena 1766 1310; fad. kollega [2676]. Prv. 93. Kommin. i Skällvik o. S:t Anna 1801; kyrkoherde i Björsäter o. Yxnerum 16. D. 1834 13.

3865. Nils Fredrik Dusén. F. i Rumskulla 1770 205; fad. Fredrik, sergeant. Prv. 95. Kommin. i Ingatorp o. Bällö 1803; v. pastor 06; kyrkoherde där 11. D. 1817 61.

3866. Johan Værnér [Værner]. F. 1771 282; fad. bonde i Värna. Hofr.- ex. 92. Auskult. i Svea hofr. 93; e. o. notarie 94. Landtbrukare på Gällstad i Törnevalla. D. där 1802 212.

3867. Per Adolf Printzensköld. F. 1775 225; fad. ryttmästare i Norra Sandsjö, Jönk. län. Fabrikör o. inneh. af Eriksbärgs bomullsväfveri, Blek. län; tit. direktör. D. i Habo, Skarab. län, 1833 277.

3868. Christian Ulrik Grill. F. i Godegård 1777 134; fad. Johan Abraham, direktör. Handelsbokhållare i London; köpman o. v.-konsul i Baltimore 1797—1800; förvaltare på Godegård 1801 samt arrendator af Hälla 04; [ 306 ]landtbrukare o. egare af Kulla i Krokek 11—14; tit. brukspatron. Bosatt i Norrköping 14, på Godegård 22, i Linköping 24. D. där 1831 103.

G. »hade mycken beläsenhet, särdeles i språk, af hvilka han kunde tala flere olika, äfvensom i medicin, däri han var lycklig i sina ordinationer, samt har efterlemnat i manuskript ett större, dock ofullbordadt universallexikon på åtta språk; - - var tillika musikalisk och spelade särdeles väl basfiol samt äfven liten fiol och piano; skildras såsom den gladaste och skämtsammaste af bröderna.» A.

3869. Clas Lorents Grill. F. i Godegård 1778 277; fad. Johan Abraham, direktör. Förvaltare på Bona bruk i Västra Ny; tit. brukspatron. D. 1800 187.

3870. Anton Volter Grill. F. i Godegård 1779 311; fad. Johan Abraham, direktör. Handelskontorist i Norrköping; förvaltare på Godegård, på Mariedamm i Örebro län 1804, åter på Godegård 14—24; godsegare på Lund (Klofstenalund) i Tjällmo 25—50; tit. brukspatron; gårdsegare i Linköping 50. D. där 1855 2510.

G. var hög frimurare, ifrig jägare, skicklig biljardspelare och stor musikvän; spelade sjålf fiol och piano samt hade harpvirtuosen Pratté flere år som gäst. Skildras såsom vänfast, välgörande och gästfri. A.

3871. Magnus Peter Ingeson. F. i Sund 1769 165; fad. gästgifvare. Prv. 95. Brukspräd. å Storebro i Vimmerby landsf. 95; s. m. adjunkt, slutl. anst. i Odensvi 98. D. där 1800 112.

3872. Jonas Strömvall. F. i Grebo 1769 203; fad. Jonas Vallström, bonde. Prv. 94. Bat.-präd. vid Lifgardet 98; kommin. i Danderyd o. Lidingö, Upps. stift, 1800; kyrkoherde i Veta o. Viby 24; prost 30. D. 1840 91.

3873. Fredrik Gustaf Vænerberg. F. i Kumla 1769 1712; fad. komminister [2531]. Prv. 1803. Hofprädikant 08; kyrkoherde i Vireda o. Haurida 10; prost 27. D. 1838 2012.

3874. Daniel Peter Luthander. F. i Hogstad 1766 2512; fad. Väste, organist. Prv. 94. Bat.-präd. vid Kalmar reg. 1800; reg.-pastor 04; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 17. D. 1819 2412.

3875. Fredrik Anders Rudholm. F. i Lofta 1769 3011; fad. komminister [2387]. Gardist 95.

B. förde »ett så väl oanständigt som oärligt lefverne;» uteslöts ur nationen 1794 därför, att han varit oredlig och begått försnillningar. Nat.-prot.

3876. Carl Styrell. F. i Kvillinge 1766 285; fad. Arvid, torpare. Prv. 92. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Vårdnäs 97; afsk. från prästämb. 98. Medarb. i »Norrköpings tidningar» i slutet af 1790-talet; gardist; vaktmästare vid Sthlms bokauktionskammare 99; mäklare där (1821). Vitterhetsidkare. D. i Sthlm 1827 208.

Tog i förtviflan öfver en obesvarad kärlek afsked från prästämbetet. — Utom flere anonyma småskrifter utgaf han »Kriget, poetisk målning» (1813); »Carl Björnviks födelse, uppfostran och reseäfventyr» (1815) samt »Hyrkuskvagnen eller höstens perpetuum mobile» (1816). — Uppgifves hafva tagit sig af daga genom gift. Var den förste, som begrafdes å Stockholms nya kyrkogård utanför Norrtull 1827 288.

3877. Isak Viede [Vidman]. F. i Vadstena 1765 511; fad. Anders, sadelmakare. Prv. 92. Komminister i Hogstad 1804, i Säby 12. D. 1829 243

3878. Gustaf Abraham Silverstolpe. F. i Sthlm 1772 3110; fad. bankkommissarie. Fil. kand. 93; fil. doktor 94; prv. 1821. Bokhandlare 1794. Docent i Upps. 97; afsatt 1800. Skriftställare o. privatlärare i Sthlm 1800; utg. af »Tidning för litteratur» 1793—96, »Journal för svensk litteratur» 97—99, af »Läsning i ett och annat» 1800—07. Rektor i Norrköping 08; lektor i [ 307 ]Linköping 15; tit. kansliråd o. rikshistoriograf 16; kyrkoherde i Söderköping o. Skönbärga 22. D. 1824 29.

Verksam medlem af den ryktbara »Juntan» i Uppsala och förfäktare af nya idéer, betraktades S. af myndigheterna som en sannskyldig jakobin och blef i anledning däraf utsatt för verkliga förföljelser. Angående hans afsättning från docenturen (»för otillåten musik») och därmed sammanhängande omständigheter se Schöldström, »Förbiskymtande skuggor.» — Ifrig kämpe för folkundervisningen; begåfvad historisk författare och konstkritiker. Uttryckte sig lifligt, träffande kort och bestämdt, stundom skarpt satiriskt. Till sitt yttre var han liten och puckelryggig, hvarför han af sina motståndare, fosforisterna. kallades »rektor Silfverpuckel.» Se vidare Nord. fbok m. fl.