Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/635

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  634
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

635
636  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 30 ]
635.

Högädle och widtberömde Herr Professor.

Jag hoppas snart hafwa den äran at emottaga Herr Professorns gunstiga bref och swar på det, som jag tog mig frihet at öfwersända d. 1 Maji sistledne. Thet är ingen här, som icke önskar med mig at snart få se nya Editionen af Systema Naturæ. Herr Professorn giör alla ällskare af Historia Naturalis et särdeles nöije med det arbetet, hwaraf sannerligen intet öfwer 3 Exemplaires finnas i Paris, ther dock hwar och en känner bokens wärde och Auctorns meriter.

Med Herr Grefwen Ekeblads saker sänder jag til Herr Professorn en liten kista af Plantes grasses, wel inlagde och packade i Mossa. Thet äro fåå af dem, som Herr Professorn begiärte i sitt förra Gunstiga bref, som icke äro deruti inlagde. Utom des allehanda andra Aloëwäxter, Mesembryanthema &c. &c. som jag för et åhr sedan skref om, och beder nu härmedelst Herr Professorn håller til goda. Thet är en ringa presente, men som Herr Professorn kan giöra något wärde af. Jag kan eij lemna dem til någon med större nöije, än til Herr Professorn, som med så stor fägnad emottager främmande vegetabilia och så ömt och sorgfälligt upföder och fostrar dem. Skulle jag en gång antingen för någon public trägård eller för eget nöije begära någon branche af en eller annan, så wet jag wisst, at Herr Professorn håller sin ord och gier mig deraf, hwad som kan mistas.

Herr Professorn är så gunstig och anten uti bref til Mr Bernhard Jussieu, heller till mig genom några ord låter förstå, at denna sändningen är welkommen; Herr Professorn behagar eij bortglöma at ihogkomma Doctor Blot[1], som bor denna tiden uti Prof. Jussieus rum i jardin du Roy, och hafwer hafft mödan ospard at inpacka nämnda kista.

I en bokkista hafwer Herr secret. Bærck[2] lagt det Exemplaret af Genera Pl. som bokhandlaren skiänckt til Hr Professorn, hwartil jag hafwer fogat en Prof. Jussieus thesis, hwarest la famille de Coffé[3] är omtalad, och Herr Bernh. Jussieu ber Hr Professorn hålla till godo. Begge kistorna, både den, som örterna äro i, och den, som boken ligger uti, sändas til Herr Grefwen och Cansleren Gyllenborg.

Mr Bernh. Jussieu beder mig hälsa oändeligen, och säijer at Han söker tilfälle at tjena Herr Professorn och i wärcket betyga sit estime.

Jag hade för några wickor sedan de beklageliga tidenderne om min mors död, hwaraf jag alldeles warit öfwerhopad alt sedan, så at jag intet [ 31 ]kan denna gången öfwersända Polyphistorien, som jag gierna önskade. Huru går det med Professoratet i Lund?

Professor Oelreich[4] är nu rester til Engeland, men wäntas tillbaka. I går drucko wi alla i herborisation til St. Maur Herr Professorns skål.

Må wel, min Gunstige Herr Professor, och gynna mig, som lef:r

Högädle och widtberömde Herr Professorns
Paris d. 9 Junii 1744. ödmiuke tjenare
      Abrah. Bæck.


Utanskrift:

Monsieur

Mr Charles Linnæus
Professeur en Medicine

à Upsal.

Linn. Soc. Vol. II: 255— 5G.


  1. Natalis Sebastian Blot, medecine doktor, anstäld vid botaniska trädgården i Paris.
  2. Carl Reinhold Berch, se del. III s. 112; utnämndes 1739 till kommissions-sekreterare i Paris.
  3. Ant. de Jussieu utgaf »descriptio et icon Coffeæ prima et bona anno 1713» (Hall. Bibl. bot. II p. 109).
  4. Niclas Oelreich (adlad von Oelreich), född 1699, professor i teoretisk filosofie i Lund, sedan statssekreterare och president i Kommerse-kollegiet, död 1770