Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/708

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  707
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

708
709  →
Utgiven 1910


[ 139 ]

708.


HögEdle Hr Archiater
Min K. Broder.

Som jag med posten haft den säkra underrättelsen, at min K. Broder änteligen fåt preliminärerne afgiorde till en ächta lefnad med Mademoiselle K[1]        altså har jag icke kunnat underlåta infinna mig och gratulera så wäl Brudgumen som Bruden till en sielfönskad lyckelig sammanlefnad; Gud Alsmächtig, som lyckeligen med sin hand fört M. K. Broder intill denna dag, låte och detta, på hwilket M. K. Broders öde, uti den andra Epochen af Eder lefnad, grundas, wara skedt lyckeligen till bägges Eder timmeliga sälhet.

Den högste låte Eder få så lefwa tillsamans, at i städse kunna hwila nögde på hwar andras arm, och altid möta hwar andra med nöje och löje.

Gud låte Eder få se Edra barn lyckeligen giorde, födde och upfödde.

Gud låte ingen hiertrörande sorg dela Eder timmeliga glädie.

Gud låte Eder i många åhr få lefwa till hwar andras värn, och deras understöd som af Eder aflade warda.

All den wälsignelse önskar jag Eder tu, som någonsin någon Eder förtrognaste och mäst förbundne.

Anmäla min obekanta wördnad hos Eder jungfru-brud, och bed henne lofwa mig in anticipatione blifwa en gunstig wärdinna, som ej ser surt på mig, om jag ofta kommer at hälsa på hennes Herre och med mine discurser förhindrar honom ifrån hennes visiter, fast woro det sent på aftonen.

[ 140 ]Nu är det bättre att wara gift och ligga på en warm arm, än all den splendide sällhet som gifwes på hofwet.

jag tror det wänder aldrig igen at snöa; här i Upsala fruchtar jag at studenterne frysa ihähl, ty här är så mycken snö, at Bönderne ej kunna komma in med wed. Ter vale. jag är

Min Kiäreste Broders
lydige tienare
Carl Linnæus.

Ej dateradt, men antagligen skrifvet i början af Februari 1751.

Utanskrift:

Archiatren
 Wälborne Herren
  Hr Dr Abrah. Bæck
frijbr. Stockholm.

Sigill IV (sönderbrutit), rödt lack.

  1. ​ Resten af namnet är bortrifvet. Den »säkra underrättelsen» om Bäcks förlofning var endast ett löst rykte. I själfva verket förlofvade han sig först den 20 Mars 1755 och då med Anna Charlotta Adlerberg, född 1737, dotter af kammarherren Olof Adlerberg och hans gemål grefvinnan Anna Sophia Gyllenborg.