Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/721

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  720
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

721
722  →
Utgiven 1910


[ 153 ]

721.


Min Kiäreste och trogneste Broder.

i söndags medicinerade och laxerade jag äfter Arch. Bæcks ordination; i måndags kiende jag ej ett enda stick i lår äller ben; men i dag åter något, jag skulle länge sedan låtit anställa lanienam [ 154 ]i anima vili, men här är ingen addret slachtare äller fältskiär, som kan öppna solvatellam,[1] äller någon annor fin åder; doch skall wähl någor där an. tack Min K. Broder som har omsorg, så om min siähl, som om mitt lif.

Kiära Broder kiör hit Pr. Kalm med första; jag längtar äfter honom oändeligen. bed honom hedra sig denna ena gången i sin lifstid. hade jag tors för mina fötter, så hade jag i går warit i stockholm; men det hade warit at wåga lifwet.

jag skrifwer nu på species plantarum,[2] har kommit till Poa på 8 dagar, får jag lof skryta litet äller något mer, så tror jag knapt at sådant warit för uht på 10[!] à 1000 åhr. får jag fulborda det, så blifwer det braf. hwar och icke, så önskade jag at ett par ark trycktes, at werlden kunne se hwad warit at giöra.

alt sedan jag war i stockholm har jag warit munter, kunnat arbeta och warit flink; se mine Herrar hwad kraft i hafwen; för uht gick jag nedslagen, melancholisk, kunne intet giöra någonting.

Låt mig wetta huru Hr Baron Hårleman mår; jag mente at han länge sedan woro rest neder åht landet; så hafwa de här sagt. giör hos honom och fru Grewinnan min ödmiukasta respect.

i dag hade jag bref af Hans Excellence Palmstierna[3] om R:d Britannicæ; jag berättade honom, att wij bägge sågo henne på resan åht ulriksdahl wid kroken, och at M. Br. lärer wisa honom, då han det begiär; när M. Br. går förbij, så stig in till honom och säg honom.

Gorallodendron har blommat i orangeriet och bär frucht.

Frankenia blommar nu, med Fagonia.

Många nya swenska insecter har jag fått i åhr.

Gud gifwe mig hälsan åtminstone så länge Pr. Kalm är här, at jag må få äta mig mätt af hwad som är artigt och delicat af örter.

jag förbl. med all uptänkelig tro

Min K. Broders
Uppsala 1751. lydige tienare
d. 28 jun. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill (sönderbrutet) som på föregående bref.

  1. ​ En ven nära handen.
  2. ​ Första upplagan af Species plantarum utkom 1753 i Stockholm på L. Salvii förlag.
  3. Nils Palmstierna, se bref. 353 not. 1.