Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/732

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  731
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

732
733  →
Utgiven 1910


[ 164 ]

732.


Min Kiäreste Broder.

Tack för räkningen, jag skall lägga tillhopas och wid min ankomst söka afbörda mig den samma, fast det ej är tillfyllest.

Det torde och wara bästa rådet at skrifwa wid min afresa till Bar. Hårleman, det jag och skall giöra.

Tro aldrig min k. Br. at jag blifwer siuk, äller illa till mods, för det jag ej blifwit Riddare äller Adel[1]; det har aldrig och skall aldrig röra mig; hade det skedt, kanske det flaterat mig, men aldrig skall det oroa mig at det icke skedt. men det kan jag som andra språka [!] mig. Nej min Broder aldrig skall det korta en minut på min lefnad.

[ 165 ]Älliest är det sammanhanget. När wij kommo till Rotebro och wäntade på Hästar, skulle Hofintendenten Julin änteligen tractera mig, ehuru jag det ej wille; wi måste äta insyltad braxen, gås &c.; och som jag ej tolte win, begiärte han Portugis, som icke så lät tager syra, försäkrade mig at det war godt, då jag dricker 1 ½ spisglas, då jag märkte at det war skarpt, wij kommo till Alsike, där måste jag gifwa tillbakars mit winglas och fick en lindrig migraine uti 24 timmar; där med war jag frijsk. men som Collegæ allenast hade Consistorialia för sig, giorde jag mig siuk, på det jag skulle få ligga inne och arbeta på mine species, då jag nu slutat polyandria; det är hela sammanhanget.

Intet war jag siuk lördagen äfter jag hemkom, ty då hade jag nationen hos mig som orerade och jag tracterade dem något litet.[2]

i måndags war jag litet på collation, doch nästan incognito; i går blef jag publice frisk, war i consistorio och på collation till kl. 12 i natt; nu hoppas jag wara frisk till begynnelsen af nästa wecka, då hela weckan blifwa consistoria, som wähl expedieras utan mig, ty lärer jag blifwa siuk af species plantar. hela den weckan. så måste man stiäla sig at arbeta.

Tack Min K. Br. för Eder rena och ömma kiärlek om mig. jag skall wörda och estimera

Hr Archiater Bæck så länge
jag lefwer
C. L.

Ej dateradt, men skrifvet i December 1751.

Utanskrift och sigill (sönderbrutet) som på bref. 725.

  1. Linnés utnämning till nordstjärneriddare egde rum först den 24 April 1753. Hans adelsbref är dateradt den 4 Augusti 1757, men först »1762 wid slutet af Riksdagen blef beslutadt, att de som Hans Maj:t nämnt till adeligt stånd, skulle blifwa bestående».
  2. ​ Den 7 December var Smålands nation samlad bos Linné till landskap, hvarvid »en wacker oration de felicitate Sueciæ sub Adolpho Friderico, såsom en underdånig wördnads betygelse wid dess höga kröning, reciterades af Herr Harald Palm». Ungefär samtidigt härmed hade som »honorarium» skänkts en större silfverpjes, hvarför nationen »wardt kallad, till middagsmåltid hos H. Herr Inspector» och »tracteringen nyttjades med alt nöge in til aftonen» (Smål. nat:s protok.).