Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/748

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  747
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

748
749  →
Utgiven 1910


[ 178 ]

748.

Min Kiäreste Broder.

Tack för M. K. Broders altid kiära bref.

Min Bror, som giort mig så mycket gott, giör mig aldrig så ont, at jag nu skulle blifwa kallad till Drottninge-holm. jag har slutat mine species; jag har 2 dagar i weckan giort excursiones Botanicas; jag har disputerat nogra gånger,[1] dageligen warit uppe wid Lectiones cursorias,[2] consistorier &c. så at jag ej haft någon timma ledig; nu om lördag wäntar jag min Swärmoder, Swåger och Swägerska[3] med Moraeus och hans fru;[4] då och Cancellairen kommer [ 179 ]hit till promotionerne i Philosophien, Theologien, Jure samt wid mutatio rectoratus. nu bör jag hafwa några weckor till at skiöta min slarwiga kropp och hälsa, [och] at dricka något watn ; Hennes M:t har och lofwat mig några weckor här till. Om M. Br. har gunst för mig, så hielp [mig] snarare, at jag får hwila och skiöta min kropp at jag må få lefwa ett par dagar längre.

Om det är mögligt på något sätt för K. Br. så rif Eder lös och kom till mig, at wij må få ett par weckor lefwa tillsamans uti Botanisk ro; det är ej mer än en tid om åhret, som wij kunna få rätt nöje tillsammans, och de åhren äro snart förbij; sedermera torde det ej så lätt repareras.

jag har ej haft tid att skrifwa till mine correspondenter på längtad tid.

Löfling hedrar sig mot mig ofta.

Kiæhler har hållit på med sin promotion, at wij ej fått talas wid på några weckor; i onsdags skedde promotionen, då han, Balk, Brodd, Lindhult[5] promoverades, jag behöfde ej öpna min mun för Brodden under præsidio, de andre behöfde och liten hielp.

jag lefwer med hull och hår

Min Kiäreste Broders

Upsala 1752 lydigste tienare

  d. 5 junii. C. Linnaeus

2:ne disputationer sände jag M.K. Br. här om dagen med Sundius. de andre skola med nästa bud föllia.

Utanskrift som på bref. 738.
Sigill IV (sönderbritet), rödt lack.

  1. ​ Utom den förr omnämnda disputationen De morbis ex hyeme utgåfvos i Maj Euphorbia (respond. Joh. Wiman) och De materia medico in regno lapideo (respond. Johan Lindhult).
  2. ​ Efter aflagd licentiat-examen voro de, hvilka ville promoveras till medicine doktorer, skyldiga att hålla offentlig föreläsning.
  3. Olof Kalmeter och Anna Cristina Moræa, se bref. 639 not. 6.
  4. Per Moræus, född 1726, bergsman och bergsrådman vid Stora Kopparberget, död 1792; hans första hustru hette Sara Hellström.
  5. Lars Balk och Johan Lindhult, se bref. 27 not. 1. — Om dessas examina har Linné i Medicinska fakultetens protokoll antecknat, att de i examen theoreticum (den 2 Maj) voro »swaga», men dock »approberades med starkaste tillsägelse at till nästa examen wara hemma mera i Historia morborum, Materia medica och besynnerligen in botanicis». I examen practicum (den 20 November) befunnes de »förswarlige och approberades» samt blefvo vid därpå följande promotion medicine doktorer.