Carl Franz Lundström (Svenska industriens män)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 128 ]

CARL FRANZ LUNDSTRÖM.

Under näst sista årtiondet af förra seklet föddes i Linköping en man, som, efter att i ungdomen ha egnat sig åt boktryckaryrket, i början af detta århundrade nedsatte sig i Jönköping.

Vid det boktryckeri, han här inköpte, florerade allt sedan 1700:talets början en konstgren, hvars alster uteslutande funno sina afnämare i allmogens hem, nemligen de bekanta färglagda träsnitten. Den nye egaren icke allenast upptog utan utvecklade industrien till ett omfång, som anses ha grundlagdt en icke obetydlig förmögenhet.

Denne man var Johan Petter Lundström, hvilken äfven i andra riktningar kan sägas vara upphofsman till ett begynnande industrielt lif i Jönköping. Han var derjemte en nitisk och verksam kommunalman och i denna egenskap mycket anlitad af det samhälle han tillhörde.

Tvenne söner hafva på det mest berömliga sätt fortsatt fadrens verk, både på industriens fält och i det offentliga lifvet. Den ena af dem är Carl Franz Lundström.

Född i Jönköping den 2 April 1823, erhöll han sin elementarbildning, först i Jönköpings högre lärdomsskola, och derefter under enskild handledning i hemmet. — Sedan han vidare genomgått ett handelsinstitut i Stockholm samt praktiskt handlagt handelsaffärer på ett köpmanskontor i Göteborg, ingick han på den industriella banan, förberedd till densamma genom grundliga tekniska studier, hufvudsakligen i England.

Återkommen derifrån till Sverige, uppgjorde han plan till en fabrik för metallarbeten i Jönköping. — Den nya anläggningen, hvilken stod färdig samma år som dess grundläggare ingick i myndig ålder (1844), var den första egentliga fabrik i Jönköping, åtminstone den första som begagnade ånga som drifkraft.

Fyra år senare ingick Lundström bolag med sin äldre bror Johan Edvard, dels för inköp och drifvande af Stensholms pappersbruk, hvilket han efter någon tid ensam öfvertog, dels för utvidgande af den tändsticksfabrik, som den förre redan 1845 anlagt i Jönköping.

Under den ganska riktiga förutsättningen, att en tändsticksexport till utlandet borde vara en lika naturlig som vinstgifvande affär, öfverreste han 1850 till England, och lyckades der inleda sådana förbindelser, att utförseln af tändstickor sedan dess vuxit ut till den mest storartade utsträckning.

Hans nästa industriela företag var, att, jemte sin bror och handlanden F. Sandvall, anlägga Jönköpings gjuteri och mekaniska verkstad.

År 1855 ökade han Jönköpings fabriker med ännu ett etablissement, — ett mekaniskt väfveri med färgeri och appreteringsfabriker för hel- och halfylletyger, som ej förut varit i Sverige tillverkade.

Då sistnämnda stora anläggning 1863 ödelagts af en eldsvåda, flyttade han till Stockholm och öfvertog derstädes styrelsen öfver Carlsviks klädes- och yllefabriker, med hvilket uppdrag han fortfor till 1870. [ 129 ]

Sedan 1871 verkställande direktör i Åby aktiebolags (Thorshags nya bomullsspinneri), har han under de sista åren jemväl egnat sig åt ett vidsträckt landtbruk, och eger för närvarande egendomarna Antuna, Rotsunda och Elfsunda i Upland.

Det synes väl som en så omfattande verksamhet i de industriela yrkenas tjenst ensamt och uteslutande skulle kräfva en mans förmåga, och likväl har denna, hvad C. F. Lundström beträffar, dessutom räckt till för en hel hop ganska maktpåliggande offentliga värf. Sålunda har han varit stadsfullmäktig i Jönköping, och, efter sin bosättning i Stockholm, en bland stadsfullmäktige derstädes och ledamot af beredningsutskottet, ledamot af styrelsen för slöjdskolan, riksdagsman i andra kammaren för Stockholms stad; ledamot i centralkomiteerna för utställningarna i Stockholm 1866, Paris 1867, London 1871, Köpenhamn 1872, Wien 1873 och Filadelfia 1876, samt prisdomare vid de flesta af desamma, m. m.

C. F. Lundström är Kommendör af Vasa och Dannebrogsordnarna samt bär derjemte Nordstjernans och S:t Olofs riddarekors.


Wikipedia har en artikel om:
Carl Frans Lundström