Carl Oscar Öberg (Svenska industriens män)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 80 ]

CARL OSCAR ÖBERG.

En industri, som hos oss ända till senaste tider stått på en låg ståndpunkt, är förfärdigande af filar, ty någon fabriksmessig tillverkning häraf har i egentlig mening ej länge egt rum i Sverige, utan dylik redskap måste förr alltid införskrifvas från England eller Tyskland.

Detta är emellertid ej förhållandet numera. De svenska filarne hafva nu vunnit sådant erkännande, att de utländska allt mindre ofta förekomma i bruk. Förtjensten af denna glädjande förändring tillkommer i första rummet Carl Oscar Öberg, som med outtröttlig energi gjort Eskilstuna-filarne kända och icke skytt någon möda, för att åstadkomma ett fabrikat, jemngodt med det engelska.

C. O. Öberg föddes den 1 december 1817 i Eskilstuna, der hans fader var metallarbetare. Efter att hafva till 12 års ålder gått i stadens skola, började han arbeta på fadrens lilla verkstad och stannade med ett par afbrott der till år 1848, då han och 5 andra unge män, hrr C. V. och J. Ch. Heljestrand, J. Walén, A. Svahn och B. Moback öfverenskommo att gemensamt bygga en fabrik för tillverkning af filar.

Ett bolag bildades för detta ändamål, och Öberg skulle förestå den nya verkstaden. Utsigterna voro dock till en början allt annat än lofvande, ty ingen af bolagsmännen insatte något kapital, hvarken för verkstadens byggande eller för rörelsens drifvande, utan de medel, som användes, upplånades under gemensam ansvarighet.

Detta allt försatte naturligtvis Öberg i en ganska bekymmersam ställning. Härtill kommo vidare andra svårigheter och hinder, hvilka disponenten hade att öfvervinna och hvilka äro oskiljaktiga från hvarje nytt företag på industriens område, i det att här frågan var att åstadkomma ett fabrikat, så nära som möjligt af samma godhet som det engelska, och detta skulle utföras, oaktadt det material, som då fans, var af ganska dålig beskaffenhet och dugliga arbetare ej funnos att tillgå. Då omsider tvänne filhuggare blifvit anskaffade, ljödo den 18 april 1850 de första hammarslagen inom den nya verkstaden.

Under de första tre åren kunde emellertid Öberg försälja endast helt obetydligt af fabrikatet, ty hrr handlande ansågo hans filar alltför dyra i jemförelse med andra på platsen tillverkade. På större mekaniska verkstäder deremot användes, som sagdt, i allmänhet engelska och tyska filar.

Men oaktadt dessa motgångar, förlorade Öberg aldrig ur sigte det mål, till hvilket han sträfvade, att nämligen, huru små hjelpmedlen än voro, alltid åstadkomma och utbjuda endast fullgod vara. Hans redbarhet och okufliga ihärdighet kröntes äfven till slut med stor framgång

Efter att flere gånger hafva förgäfves genom reseombud sökt få fabrikatet såldt, beslöts, att hr C. V. Heljestrand skulle resa för att söka afyttra detsamma. Då han i Stockholm fullkomligt misslyckats i detta afseende, skulle han begifva sig till Norrköping för samma ändamål, [ 81 ]men tog derunder vägen först till Motala och vände sig der till kapten Carlsund med förfrågan, om han till verkstaden kunde få afyttra något af bolagets fabrikat. Han erhöll dock det nedslående svaret, att de svenska filar, som försökts, visat sig vara odugliga. Heljestrands anhållan att likväl få lemna några såsom prof beviljades emellertid, och skulle han dagen derpå få komma och höra utlåtandet om dem. Han infann sig, och svaret blef — en ganska betydlig beställning af filar.

Detta var den lyckliga vändpunkten för det nya företaget. Motviljan för bolagets fabrikat var nu besegradt; beställningar inkommo från flere håll, och först och främst Motala verkstad har sedan den tiden varit och är fortfarande den yppersta kunden. Tillverkningen har också till följd af det ständigt växande förtroendet oupphörligen ökats och verkstaden flere gånger måst utvidgas, så att der för närvarande sysselsättas 80 à 90 arbetare, och årliga tillverkningsvärdet utgör 100,000 kronor.

Men utom det att genom Öbergs förtjenst, fabriken blifvit i så betydlig mon förstorad, har äfven der upplärts ett ej ringa antal arbetare, hvilka sedermera, spridda på vidt skilda orter i Sverige och äfven i Norge, sålunda med sina vid den berömda fabriken förvärfvade insigter i flere trakter utöfvat sin gagnande verksamhet.

Af de 5 bolagsmännen qvarstannade hr J. Walén längst eller till år 1874, då hans andel utlöstes, hvarefter firman C. O. Öberg & C:o för närvarande utgöres af fabrikör Öberg och dennes svåger hr A. Nilsson.

Inom Eskilstuna kommun har fabrikör Öberg haft flere förtroendeuppdrag, af hvilka här endast nämnas befattningen såsom stadsfullmägtig sedan år 1863 samt ledamotsskapet i Eskilstuna jernmanufaktur-aktiebolags styrelse från dess stiftelse till år 1875.

Wikipedia har en artikel om:
Carl Oscar Öberg