Den blomstertid nu kommer (1929)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

\version "2.18.2"

\header {
 title = "257. Den blomstertid nu kommer"
 subtitle = "Mkl. 111."
 %composer = "Trad."
 arranger = "Svensk, 1697"
 tagline = ##f
}

\paper {
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
}

globals = {
 \time 4/4
 \key f \major
}topI = \new Voice = "Top I."
\relative c'' {
 \voiceOne
 \override BreathingSign.text = \markup { \musicglyph #"scripts.caesura.straight" }
 \override TextSpanner.bound-details.left.text = "|"
 
				% 1.1
 \partial 4
 \repeat volta 2 {
  { a4\startTextSpan } |
  a4 g f e |
  f2 f4\stopTextSpan \breathe a |
  c4 c bes bes |
  a2. \breathe 
 } \break
				% 2.1
 c4 |
 d4 c bes a |
 g2 g4 \breathe a |
 bes4 bes a a |
 g2. \breathe \bar "" \break 
				% 3.1
 g4 |
 a4 g f e |
 d2 d4 \breathe c |
 d4 f f e |
 f2.^\fermata \bar "|."
}

topII = \new Voice = "Top II."
\relative c' {
 \voiceTwo

				% 1.1
 \partial 4
 \repeat volta 2 {
  f4 |
  e4 d c c~ |
  c4 bes a f' |
  c f~ f8 d e4 |
  f2.
 } \break
				% 2.1
 f4 |
 f4 f d8 e f4 |
 g4 f e f |
 f4 g~ g f |
 e2. \break \bar ""
				% 3.1
 e4 |
 f4 d d c~ |
 c4 bes a a |
 bes4 c d c |
 c2. \bar "|." 
}

botI = \new Voice = "Bot. I."
\relative c' {
 \voiceOne
				% 1.2
 \partial 4
 \repeat volta 2 {
  c4 |
  c4 bes a g |
  f2 f4 f |
  g a bes bes |
  c2.
 } \break
				% 2.2
 c4 |
 bes4 a bes c |
 c4 b c c |
 d4 c c c |
 c2. \bar "" \break
				% 3.2
 c4 |
 c4 bes a4. g8 |
 f2 f4 f |
 f4 a g2 |
 a2. \bar "|."
}

botII = \new Voice = "Bot. II."
\relative c, {
 \voiceTwo
				% 1.2
 \partial 4
 \repeat volta 2 {
  f4 |
  a4 bes c c |
  d2 <f, c'>4 d' |
  e4 f g g, |
  f2.
 } \break
				% 2.2
 a4 |
 bes4 f' g f |
 e4 d c f |
 d4 e f a, |
 c2. \bar "" \break
				% 3.2
 c4 |
 f4 g d a |
 bes2 d4 f |
 bes,4 a bes c |
 f,2._\fermata \bar "|."
}


\score {
 \new PianoStaff <<

  \new Staff {
   \globals
   \clef "treble"
    <<
	 \topI
	 \topII
   >>
  }

  \new Lyrics = "Treble"
  \new Lyrics = "Bass"
  
  \new Staff {
   \globals   
   \clef "bass"
    <<
	 \botI
	 \botII
   >>
  }

  \context Lyrics = "Treble" \lyricsto "Top I." {
   Den |
   blom -- ster -- tid nu |
   kom -- mer Med |
   lust och fäg -- ring |
   stor. Med |
   blid och liv -- lig |
   vär -- ma Till |
   allt, som va -- rit |
   dött, Sig |
   so -- lens strå -- lar |
   när -- ma, och |
   allt blir å -- ter -- |
   fött.
  }
  \context Lyrics = "Bass" \lyricsto "Bot. I." {
   Du |
   nal -- kas, lju -- va |
   som -- mar, Då |
   gräs och grö -- da |
   gror.
  }
 >>

 \layout { }
}

\score {
 <<
  \new Staff {
   %%\set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
   \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
   \tempo 4 = 100
   <<
	\unfoldRepeats { \topI }
	\unfoldRepeats { \topII }
	\unfoldRepeats { \botI }
	\unfoldRepeats { \botII }
   >>
  }
 >>
 \midi { }
}

1.
Den blomstertid nu kommer
Med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,
Då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
Till allt som varit dött,
Sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.

2.
De fagra blomsterängar
Och åkerns ädla säd,
De rika örtesängar
Och lundens gröna träd,
De skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
Att vi den nåd besinna,
Som räcker året om.

3.
Du milde Jesu Kriste,
Vår glädjesol och sköld,
Ditt ljus och hägn ej briste,
Uppvärm vårt sinnes köld.
Giv kärlekseld i hjärta
Men dämpa lustans brand;
Vänd bort all sorg och smärta
Med mild och mäktig hand!