Examen Rigorosum

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ett och annat
Examen rigorosum
av August Blanche
Teaterbulletin  →
Ur Nyare Freja, tryckt i Nyare Freja 1838, n:r 5 (23 Nov. 1838)


Examen rigorosum.

rörande Teaterdirektionen.

A. Hvad menar man i våra dagar med en Teaterdirektion?

B. Teaterdirektion är en korporation, som förestår en teater, utan att den förstår det minsta deraf.

A. Hvarföre sättes korporation med kursiv stil?

B. Emedan någon anima ej finnes deruti.

A. Har Direktionen något hufvud?

B. Ja, visserligen — massivt, fast hårdraget.

A. Hvad märker man tydligast på detta hufvud?

B. Öronen och näsan.

A. Hvarföre det?

B. Emedan de bibehållit sig längst.

A. Hurudana äro de förre beskaffade?

B. Öppna, utan någom skiljemur sins emellan, så att allt, som går in. genom det ena, ohejdadt kan gå ut genom det andra.

A. Än den sednare då?

B. Ytterst märkvärdig, ty det finnes ej i de två förenade Nordens riken någon näsa, som förtärt och tålt så mycket snus, som denna.

A. Hvem tillkommer snytningsbesväret?

B. Tidningarna.

A. Hvad hafva de haft för det?

B. Fribiljetter.

A. Hvad hafva de nu?

B. Fria hårdhandskar.

A. Har Direktionen något bröst?

B. Jag men så magert att räfbenen synas.

A. Har Direktion någon åkomma deruti?

B. Ja, omisskänneliga spår af kräftan.

A. Hvad ligger Direktionen närmast om hjertat?

B. Spelet mellan kulisserna.

A. Hvarföre det?

B. Emedan detta slags spel sätter hjertat bäst i rörelse.

A. Har Direktionen någon puls?

B. Ja, men den tål ej att kännas på.

A. Är Direktionen alltigenom lika svag?

B. Nej, den är magstark.

A. Hvad förstår man dermed?

B. Jo, den kan smälta alla slags rotsaker.

A. Alla?

B. Alla, utom sig sjelf.

A. Hvarför ej sig sjelf?

B. Emedan sig sjelf ej är någon rotsak.

A. Har Direktionen några ben?

B. Sex stycken ovanligt smala.

A. Hur kan man i anledning deraf kalla Direktionen?

B. En sexfoting.

A. Har sexfotingen någonsin hållit ör på mattan?

B. Ja, innan mattan för dess skull måste bort att piskas.

A. Hvad gör sexfotingen nu?

B. Detsamma som förr: oroar det sköte, som är hans hemvist.

A. Hvar bor Direktionen?

B. I Teaterhuset.

A. Kan man derföre säga, att Direktionen är inne i sin sak?

B. Ingalunda.

A. Hvarföre bor den då der?

B. För utsigtens skull.

A. Hurudan är utsigten?

B. Tvetydig.

A. Hvad är det då, som ej är tvetydigt?

B. Insigten.

A. Hvaraf består Direktionen?

B. Af tre personer.

A. Hurudan är den första?

B. Ovanligt beskedlig, fastän hän på intet vis kan göra besked för sig.

A. Hurudan den andra?

B. Et intrassladt decimalbråk.

A. På hvad sätt?

B. Emedan han, på grund af sin sifferförmåga uträknat, att en nolla, äfven inom estetikens verld, har ett oskattbart värde.

A. Hvaraf sluter man det?

B. Af hans befordringssystem.

A. Hurudan är den tredje?

B. En högst liten figur, men desto större figurant.

A. Är han känslig för det sköna?

B. Icke för det sköna.

A. Är han hemma i konsten?

B. Nej, han är bortbjuden i konsten..

A. Hvarmed blir han således bäst dokumenterad?

B. Med afsked på grått papper.

A. Kan man, detta oaktadt, kalla Direktionen ett triumvirat?

B. Nej, som den första personen aldrig befattar sig med affärerna, borde Direktionen hellre kallas ett duum- (dum) virat.

A. Har då Direktionen inga egenskaper?

B. Jo, trenne: Den är komisk, tragisk och lyrisk.

A. Är den komisk?

B. Ja, både aktivt och passivt: Den narrar andra att skratta, och skrattar sjelf åt allting, ehuru beggedera delarna stöta på karrikatuoren.

A. Är den tragisk?

B. Ja, dess kredit får dolkstyng på dolkstyng.

A. Är den lyrisk?

B. I hög grad, den sjunger nu som bäst på sista versen.

A. Hvad gör nu Direktionen?

B. Sysselsätter sig med alt dra in sujetternas flitpenningar.

A. Drar den in något af sina egna?

B. Nej, Direktionen har aldrig förtjent några flitpenningyar.

A. Är Direktionen oskyldig?

B. Nej, Direktionen är mycket skyldig.

A. Hur skall då Direktionen bära sig åt för att, under sådana förhållanden, hålla sig ren i Publikens ögon?

B. Jo, om dagarna tilltvålas den, och om aftnarna tager den beständigt vatten öfver hufvudet.

A. Huru blir den torr igen?

B. Jo, vid de glödande kolen, som allt mer och mer samla sig på de arma sujetternas hufvuden.

A. Kan Direktionen bjelpas?

B. Nej, den är ohjelplig.

—e.