Firande av kronprins Gustafs födelsedag den 13 januari 1752

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Firande av kronprins Gustafs sjätte födelsedag, 13 januari 1752
Ur Götheborgs Wecko-Lista N:o 3, Lördagen den 18 januari 1752


Götheborg den 18 Januarii.


Som Handtwerks-Societeterne härstädes af underdånig glädjefull nit och wördnad, hade til Deras Kongl. Maj:ters höga Kröningsdag, jämte annor frögdebetygelse, äfwen under sig inrättat 8 sinrika och wälgjorda Illuminations-stycken, med mera, som förmedelst Hans Kongl. Maj:ts nådige förbud mot Illuminationers anställande blef innehållit; Ty hafwa De den 13 hujus, såsom Hans Kongl. Höghets Kronprinsen GVSTAFS högstsälla Födelsedag, tagit sig anledning, at fullgöra sina desseiner och til den ändan sin wördnadsfulla ifwer sålunda ådaga lagt: Klåckan Sex om Aftonen, infunno sig efter skedd bjudning de förnämste Herrar och Āmbetsmän af alla Stånd här i Staden, tillika med Herrar Borgmästarne och Āmbets Rådmannen, uti Källaremästaren Bart. Kitz Hus, hwaräst hela Ōfwerwåningen war illuminerad och med .förenämde Illuminations-stycken eller Taflor utzirad, då utan något widare omswep eller uppehåll företogs at med besynnerlig wyrdnad och åtanka wid et så högt tilfälle dricka de höge Kongl. Skålarne, som under Puke- och Trompete-klang saluterades utur 8 dertil planterade Metall Canoner, de Kongl. hwardera med 16 och de öfrige Skålarne hwardera med 8 Skott, tilsammans 104 Styckeskott. Efter slutat nöje upbröto de Förnämsta, då sedan Wärdarne som woro 30 til antalet, roade sig til kl. 12 om Natten, derpå en hwar med största glädje skildes åt.

På förenämde illuminerade Taflor, woro följande Deviser:

I. Hans Kongl. Maj:ts Namn uti et Schildt med blått Fält, hwaröfwer 2:ne armar utur skyn höllo en Kongl. Krona, under Schildtet wiste sig et Leyon, som hölt med en fot det Holstenska Wapnet, hwarunder läses denna Inscription:

Mitt dieser Krone ausgesenmückt
Leb ADOLPH FRIEDRICH, leb beglückt.

II. H:nnes Kongl. Maj:ts Namn äfwen uti en Schildt med blå blason hållit af Gudinnan Juno, hwaröfwer 2:ne Änglar praesentera en Kongl. Krona: under Schildtet framkommer en Örn, som håller det Preusiska Wapnet. Til Inscription:

Si, so krönt der kalte Norden
Die zur Kron geboren Worden.

III. Repraesenteras Sol, Måne med 3 Stjernor af olika storlek; här under en Piedestal hwarpå låg en upslagen Bok. I Boken hwar skrifwit Lag och Religion, hwaröfwer äfwen låg et bart Swärd, som Rättrådigheten, hwilka 3:ne hufwudstycken woro omgifne med en Regnboga, såsom et Nådetecken. Inscription war denna:

Von diesen Lichtern lass uns Himmel Lichtern sehen,
So lange, biss die Sonn und Mond und Stern vergehen.

IV. Föreställes Kärleken igenom et Fruentimmer, omgifwen med 3:ne små Barn, sittjande på Hoppsens Ankar, och läner sig wid Trones korss. Framför henne på sidan står et tredubbelt Schildt med alla 3:ne Kongl. Prinsarnes Namn i blådt Fält. Inscription:

Det som hvar ärlig Svensk gör glad,
Är det tredubbla Schildeblad.

V. En Äreåminnelsestod efter högstsalig Hans Maj:t Konung FRIEDRICH den Istes dödeliga afgång til hela Rikets saknad, förestäld med 6 st. Piramider, perspectiviskt målade, hwar emillan på någon distance syntes det Hessiska Wapnet, omgifwit med et purpurtäcke och Kongl. Krona. Til Inscription:

Upp Svea, som med Hessen gråter,
Hvad du har mist, ger Holsten åter.

VI. Öfwer Riks-Regalierne praesenteras en Kongl. Tron, omgifwen af et blådt Täcke, fullsatt med Kongl. Kronor och Hermelins foder. Under denne Tron stod en Piedestal, hwaräst på et hyende låg i ordning alla Swea Rikets Regalier; omkring Piedestalen woro alla 3 Kongl. Maj:ts Orden at se. Seraphiner i mitten Swerds til höger samt Nordstjerne Orden til wänster. Derunder framkommo 2:ne Leyon, ofwan öfwerst flög Fama och med en Trompet utblåste Vivat ADOLPH FRIEDRICH. LOVISA VLRICA Vivat! hållandes i andra handen en Sedel, som föll neder åt Regalierne, hwarpå stod: Sine fine.

VII. Riksens Höglofl. Ständer praesenterades under den Gudomeliga Försynen, såsom et allseende Öga, på en Marmor Piedestal, låg för Ridderskapet och Adelen en Wärja, för Präste- en Bok, för Handels och Borgare- Mercurii Staf, och för Bonde-Ståndet en Skära. Ofwan öfwerst i Skyn stod: Solo Numine juncta.

VIII. Gudinnan Minerva ståendes sorgsen, stödjandes sig wid Swenska Wapnet, och ser åt högden, hwarifrån kommer et tal: Pro mitto quod optas. Wid Sweriges Wapen ligger et Leyon, och på andra sidan deremot 2:ne Cornua Copiae, hwarutur de 7 frie konster flyta. Til inscription:

Beskydd för konst och handa flögder,
Gör Riket sält och hvar man nögder.