Hans Kongl. May:tz Stadga och Förordning Om alla Nyskreffne Wärkz Censerande i Rijket

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ tom ] [ titel ]

Hans Kongl. May:tz
Stadga och Förordning
Om alla
Nyskreffne Wärkz Censerande i Rijket/
så wid Academier och Skolar/ som andra
Orter innan dhe tryckte warda.
Item
Stadfästelse på förra Kongl. Förordningar
om thet samma/ så och Exemplars inlefwererande
til Kongl. Archivum och Bibliotheket aff alt thet
som tryckt warder.

Sampt
Booktryckiarnes Straff som här emot bryta.
Dat. Stockholm 5 Julij 1684.


Tryckt i Stockholm hoos Niclas Wankijff

Kongl. Booktr.
[ 4 ]

WIj Carl med GUDz Nåde/ Sweriges/ Giöthes och Wendes Konung/ Storförste til Finland/ Härtig uthi Skåne/ Estland/ Lijfland/ Carelen/ Brehmen/ Vehrden/ Stettin-Pommern/ Cassuben och Wenden/ Förste til Rügen/ Herre öfwer Ingermanland och Wissmar; Så och Pfalzgrefwe wid Rhein/ i Beyern/ Til Gülich/ Clewe och Bergen Härtig. Göre witterligit/ at såsom Wij fast ogärna förnimme mycket Missbruk föröfwas med Tryckerijerne/ så wid Academier som flere annorstädes i Wårt Rijke och des underliggiande Provincier, hwarest bem:te Tryckerijer finnas/ i dhet under Tijden Saker upläggias och uthgå uthan någon föregången Censur, som sedan dels allehanda Oredor/ Twistigheter och Irringar förorsaka/ dels en hoop Smädeord [ 5 ]anten på någre wisse Personer eller deras Arbete innehålla/ dels och aldeles otiänlige äre at komma i Liuset/ hwilket icke allenast löper emot all god Ordning och Skick i gemeen/ uthan och enkannerligen dhe Stadgar och Påbud/ som til sådan Orimligheetz förekommande/ både utaff Wår Högt:de Sahl. Herr Fader glorwyrdigst i åminnelse/ åhr 1655 den 27 Junij förmedelst dhe för Academien i Upsala fattade Constitutioner, och sedermera under något wijdare Begrep uthi Wåra omyndige åhr/ aff då warande Wåre Förmyndare och Rijksens Regering åhr 1662 den 15 Julij, så och dhet fölliande 1663 den 14 Augusti fattade och allom til Rättelse uthgångne äro: Hwilke och Wij sielfwe effter Wårt Anträde til Regementet medh Wår skrifftelige Ordre, så til andre Wederbörande som i Synnerheet til dhem aff Biskoparne och Consistorierne, hoos hwilka Tryckerijerne inrättade finnas/ åhr 1674 den 12 Novemb. reitererat och uprepat hafwa; Altså på det sådane hälsosamme Förordningar icke måge uthur acht sättias/ uthan deras fulla Krafft [ 6 ]hafwa/ och den Nytta som där igenom sökt är/ i Wärket förspörjas och rönas; Ty wele Wij dem här medh i alla måtto uprepat och förnyat hafwa/ så at hwadh Tryckerijen wid Academierne, och där under lydande Mäns Arbeten widkommer/ måste sådane arbeten intet på Trycket komma/ uthan föregången Censur aff wederbörande Faculteter, eller dhe Män som sådant competerar, aldeles såsom för:de aff Wår Sahl. Herr Fader höglofligst Ihugkommelse Academien i Upsala gifne Constitutiones i Bookstafwen förmå och innehålla/ åliggandes Consistorio där öfwer alfwarligen Hand at hålla/ så at där emot icke må brutit warda i någon måtto wid Laga Straff tilgiörandes. Skulle och någon Professor eller annan wid Academierne något Wärk sammanfatta/ som icke så egenteligen under Censur där å Orthen komma kunde/ så skal det hijt til Wårt Cantzlij insändas/ där anten att censeras, eller effter des Beskaffenheet til den Orth som det hörer/ och Wij godt finne det at förwijsa/ skickas och Censur [ 7 ]underkastas. Men hwad andre Orter här uthi Rijket/ där Tryckerijen finnas/ belangar/ wele Wij at således där med förhållas skal/ det Tryckarne icke effter deras egen Lust och Godtyckio/ måge upläggia hwad nytt dem behagar/ undantagandes Kyrkio- och Skole-Böcker/ uthan angifwa sigh hoos Consistorium där å Orten/ som bepröfwa må hwad i dhet Målet nödigt eller nyttigt wara kan: Men uthi andre Wärk/ Andelige eller Werldzlige Saker som nyskreffne äro/ intet understå sig något aff Trycket låta uthgå/ förr än dhe godkände ära/ anten aff Wårt Cantzlij eller sådane Män som til sådana Böckers upläggiande egenteligen förordnade äro; Såsom hwad Antiquiteter angå/ egenteliga aff Antiquitatum Collegio, och dem ther wid authorizerade äro; Så skola och Biskoparne/ Superintendenterne, Præsides Consistoriorum och andre lärde Männ hwar å sin Ort/ hafwa här öfwer ett noga och grant inseende på dhet som hoos dem tryckt warder/ och icke något onyttigt/ skadeligit eller förargeligit tillåta i Liuset framkomma/ stadfästandes Wij här med [ 8 ]alt hwad ofwanber:de uthi Wår minderåhrigheet åhr 1662 och 1663 uthgångne Placater förmå och innehålla/ icke annorledes än wore dhe Ord ifrån Ord och i sielfwe Bookstafwen här införde. Elliest alldenstund Wij och icke uthan Missnöye förnimme/ at aff alle dhe Skriffter/ Böcker och Tractater, som sedan åhr 1662 aff Trycket uthgångne äro/ ganska få Exemplar til Wårt Archivum och Bibliothec inlefwererade äro/ där om lijkwäl så alfwarsampt uthi ofwanber:de Placat befallat och påbudet är; Ty wele Wij ännu här med strängeligen befallat och påbudet hafwa/ at hwad här til dagz uthi det Målet försummat och uthur acht låtit är/ här effter oemotsäyeligen werkställas och fullbordas skal/ warandes Booktryckiarne å alle Orter förplichtade at gifwa en pertinent Lista och Anteckning på alt det som sedan den Tijden aff deras Wärkstäder uthgångit är/ och uthaff dhe Materier som dhe ännu hafwa Exemplar behåldne/ strax twenne inlefwerera/ det ena uthi Wårt Archivum, det andra i Wårt Bibliothec, som här ofwanföre förmält är. Men aff dhe [ 9 ]Wärk som hoos dem inga Exemplar mera öfrige finnas/ skola dhe wara skyldige Auctores at nampngifwa/ och aff dem dhe Exemplaren som felas kunna/ införskaffa/ effter som och Tryckiarne här effter wid Etthundrade Dahl. Sölfwermyntz Wijte åliggia skal/ för hwar Book som dhe aff Trycket uthgifwa/ på ofwantalde Sätt twenne Exemplar at inlefwerera/ på det Wij således icke allenast måge weta hwad aff Tryckerijen här i Rijket uthgår/ uthan och där igenom så mycket beqwämligare kunna erfara/ om något sådant som i en eller annan måtto kunde skattas fåfängeligit uthkommo/ och deste snarare behörige Böter där å skaffa. Skulle nu någon Booktryckiare uthan deras/ hoos hwilken han sig i detta Målet anmäla bör/ Tilstånd och Wetskap/ understå sig något at tryckia/ den samma skal uthan all Skonsmål med ofwanber:de Straff belagd blifwa. Här öfwer Wårt Cantzlij/ Cancellarii Academiarum, Erkiebiskopen/ Biskopar/ Consistoria och alle andre/ som detta i någor måtto angår/ skole alfwarlig handhålla och tilsee/ at det i alla sina stycker må [ 10 ]fullkomligen effterlefwat blifwa/ enkannerligen så lagandes/ at åfwanbem:te Exemplar, aff det som åhrligen tryckt warder afftagas/ och til Wårt Archivum och Bibliothec inlefwereras måge/ hwilket och wid Anfordran med richtige Quittentier måste bewijsas. Dhet alle som wederböre hafwe sig at effterrätta/ icke giörandes här emot i någon måtto. Till Yttermera Wisso hafwe Wij sådant med egen Hand underskrifwit/ och Wår Kungl. Secret bekräffta låtit. Datum Stockholm den 5 Julij Anno 1684.

CAROLUS.

L.S.