Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter/Förtekning öfwer Orgwerken i Lands-Kyrkorna

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

←  Om Orgwerken i Städerna
Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter
av Abraham Hülphers

Tredje Samlingen om Orgwerken i Swerige, wid närwarande tid
Bihang, eller Kort Orgwerks-beskrifning  →


[ 252 ]

III. Afdelningen, om Orgwerken i Landskyrkorna.

I. Upsala Ärkebiskops Stift. [1]

A. Upsala Stift under Stockholms Län. [2]

§. 1.

Dannery och Wermdö Skepslag. (a Solna. Har et Positiw som blef hitskänkt 1667 af Baron Melch. Slangenfelt, men är ombyggdt 1739 på Drotn. Ulr. Eleon. bekostnad (b Ö. Ryd. äger 2 obrukeliga Positiw. (c [ 253 ]Wermdö Kyrka bekom et litet Positiw af 5 st. 1660, som gått med walsar, och är ännu i behåll, men fick 1765 nytt werk af 9 st. för 7000 dal. genom Westerwik. (d Djurhamns Capell har et förloradt Positiw. (e Waxholms werk med 4 st. upsatt 1756 af Klockarn Gab. Lind.

§. 2. Åkers och Frötuna Skepslag (a Kulla Annex til Riala, bekom Orgwerk om 7 st. 1748. gjort af Rådm. Carl Holm, men skänkt af Baron Magnus E. Flemming. (b Rådmansö Capell fick et Positiw 1631 af Ammir. Carl O. Sperling och Hel. Ulfsparre med 7 st. säges wara eröfradt i Holsten, men nu förfallit.

§. 3. Fären- Sollen och Wallentuna Härad. (a Ekerö Positiw förloradt, och skänkt 1685 af Gref Er. Lindschöld. (b Skå fick et litet werk om 6 st. 1761, af Gren & Stråhle upsatt, men war förut annorstädes nyttjadt. (c Färentuna bekom 1690 Positiw med 4 st. gjordt af Mart. Haak, blef rep. 1725. (d Drottningholms Slotts Kyrkas werk. P 4. G 8. Q 3. & 6 st. byggt 1730 af Cahman med Drot. Ulr. Eleon. bekostnad. (e Sollentuna Orgwerk skänkt 1644 af RiksR. Joh. Bernds och Ing. Kurk med 8 st. men är förloradt. (f Sponga föräradt af Ryttm. Kulbars 1666; efter Kyrkans brand 1723, är det ombyggdt 1747 genom Hedlund med 6 st. P 4. G 8 & 4. O 2. Q 3. Cb 2. RiksR. Gref Bonde gaf dertil 300 dal. (g Wallentuna Kyrka erhöll sitt werk 1765 med [ 254 ]6 st. P 2. Q 3. M 2. G 8. Fl 4. T 8. dis. T 4 bas. förfärdigadt och upsatt af Jonas Ekengren.

§. 4. Håbo Erling- och Seminghundra Härad. (a Wadsunda Positiw om 7 st. gjort af Rådm. C. Holm 1761. (b Odensala Orgwerk upsatt 1655. rep. 1678. och 1740. (c Skeptuna har et gammalt werk rep. 1672 och 1745 med 4 st. nu förloradt. (d Markim har et dylikt, som förut nyttjades i Danwiks Kyrkan, men upsattes här 1758 af Swalberg. Fl 4. dis. Fl 2 bas. O 2 ½v. och Q 3.

§. 5. Lång- och Lyhundra Härad. (a Närtuna Positiw har nu G 4. Fl 2. O 4. Tr. är skänkt 1728 af Grefwin. Oxenstjerna, född Kurk, skall förut brukats i Mörby Slots-Kyrka, och då warit med waltswerk, som efter en särdeles wefning kunnat sielf spela vissa Psalmer, men samma inrättning är förlorad. Det blef rep. 1763 af G. Lind. (b Gottröra bekom sitt Positiw 1761 med 4 st. giordt af Holm. (c Husby Långhundra Orgwerk köptes 1752 ifrån Kungsholms Kyrka för 1700 dal. P 4. O 2. Fl 4. Sch 3. (d Östtuna werk om 7 st. upsatt 1769 af Söderström och Swalberg. (e Ästuna Orgwerk förfärdigadt 1765 af Westerwik för 2500 dal. med P 4. G 8. O 2. Fl 4. Q 3. (f Söderby werk 7 st. gjordt 1750 af Snick. German med Präsid. Gref F. Gyllenborgs och Fru El. Stierncronas bekostnad, men är nu förloradt.

[ 255 ]

B. Upsala Stift och Höfdingedöme.

§. 1.

Waxala Rasbo och Olands Härad. (a Waxala har et Positiw om 5 st. hwars ålder är obekant rep. 1765. (b Rasbo Kyrka fick Orgwerk 1749 om 11 st. för 5600 dal. upsatt af C. Holm, sedan Hedlund, med hwilken det war betingadt, dog 1748 och samma ej hant fullborda. (c Rasbo-Kils werk om 11 st. gjordt af Holm 1757, såsom Testamente efter Capit. Joh. Conr. Sternfeldt. (d Danmarks Orgwerk förfärdigat 1767 af Söderström och Swalberg med 10 st. (e Tuna Positiw blef först upsatt 1663 med någon bekostnad af RiksR Jör. Flemming P 4. G 4. O 2. M. men fick Pedal 1742 genom C. Holm, P 8. G 8. Sp Fl 4. Q 4. T 8. som skänktes af Insp. Carl Hylting. (f Staby byggdt 1731 af Stråhle med P 2. S 2. G 2. M 2. föräradt af Gener. Major And. Gid. Gyllenclo och Christ. Magd. Lagercrona, blef ombyggt 1759 af C. Holm med Baron And. Ad. Lagercronas omkostnad til 5 st. Manual P 4. G 4. O 2. Tert 2. Q 2. samt 3 st. Pedal G 2. Q 2. T 4.

§. 2. Dannemora och Löfsta Tingslag. (a Öster Löfsta Kyrkas Orgwerk byggdt 1725 af Cahman 9 st. Manual P 8. Qd 8. O 4. T 8. M 3. Nas 3. Rq 2. R Fl 8. Sp Fl 8. (b Löfsta Bruks Kyrkas byggdt wid samma tid af [ 256 ]Cahman med 28 st. Manual P 8. Qd 16. O 4. M 5. T 8. ½v. R Fl 8. Qd 8. Sp Fl 4. Q 3. S O 2. Pedalen P 8. O S B 16. G 8. Q 6. O 4. Rq 2. M 4. Bas 16. T 8 & 4. Rygg-Positiw P 4. Qd 8. G 8. Fl 4. Q 3. O 2. M 4. v h. (c Hollnäs Positiw nedtogs 1710, sedan det warit brukadt i 150 år.

§. 3. Örbyhus Härad. (a Tierps gamla werk giordt af N. Bruse, blef såldt til Åkerby 1745; det nu warande upsatte Hedlund 1747 med 14 st. Manual P 8. Qd 16. G 8 & 4. O 2 & 4. Q 3. M 4. T 8. tr. Pedalen P 8. S B 16. O 4. Rq M 4. Bas 16. det stod först långt fram i Kyrkan, men blef flyttadt til west. ändan 1768 af Wålström. (b ElfKarleby nedtogs gamla Positiwet 1741, och giordes et nytt af Stråhle med 7 st. P 4. Qd 8. G 4. O 2. Q 3. Sch 3. T 8. (c Wesslands Orgwerk byggdt af Hedlund 1747 12 st. P 8. Qd 16. G 4. Sp Fl 4. Q 3 & 6. O 2 & 4. M 4. T 4 & 8. v h. (d Tolsta Positiw har 6 st. P 4. G 8. Bl F 4. Gh 2. Nas 1 ½. Sq. (e Wendels Kyrka fick nytt werk 1762 genom Gren & Stråhle af 14 st. Manual med bihängd Pedal för 9750 dal. K:mt: P 8. Qd 16 ½v. K Fl 8. O 2 & 4 Q 3. R Fl 4. W Fl 2. Sch 3. T 16 & 8 ½v. T 4 bas. v. v. C. bas.

§. 4. Norunda Bälings och Hagunda Härad. (a Biörklinge Orgwerk byggdt 1742 af Hedlund för 4500 dal. med RiksR. [ 257 ]Baron Otto Flemmings och Frih. Cath. Carl. Gyllengrips bekostnad, har 8 st. P 8. Qd 16. O 4. Sp Fl 4. Q 3. O 2. M 4. T 8. 3 bälgor och tr. (b Åkerby werk af 7 st. köptes ifrån Tierp 1745 för 370 dal. och förbättradt upsattes af Carl och And. Holm. (c Jumkil hade förut et Positiw som redan 1664 blef rep. och 1735 af Engelhardt förbätradt, men wart sedan obrukligt; det nu warande werk med 5 st. köptes af Söderström och Swalberg 1770. (d Tible äger et Positiw om 5 st. P 4. G 8. F 4. O 2. Sch 2. upsatt 1739 af C. Holm, men såsom föräring af Bonden Er. Erson och Mal. Persdotter ifrån Stillsta, är rep. 1751 och ökt med tr. (e Dalby har et gammalt Bröst-Positiw med 3 st. och årtal 1637, som förmenes wara skänkt, men skall förut blifwit nyttjat wid Hammarskogs Säteri; der finnes ock et 5 st. Rygg-Positiw hwars ålder är obekant, det hade förut 2 Clawer, men blef 1763 sammansatt til et Clawer af Orgn. Granwik, här äro 3 bälgor.

§. 5. Lagunda och Åsunda H. (a Holms Kyrka mistade sitt gamla werk wid 1723 års wådeld. Det nu warande upsatte C. Holm 1754 på General Gref Pontus De la Gardies bekostnad med 6 st. (b Tillinge gamla werk rep. 1713 af Joh. Schirmer, är af Söderström renov. 1766, har 8 st. P 4. Fg 8. Fl 2. S O 2. G 8. M 2. D 4. Q 3. (c Swingarn fick et [ 258 ]litet nytt werk 1769 genom C. Wålström. (d Sparsätra äger et 5 st. Positiw; på en pipa står årtalet 1644.

§. 6. Trögds och Håbo Härad. (a Litslena Positiw af 5 st. är förfallit, på werket finnes årtalet 1652, men skall wara äldre. (b Weckholms Orgwerk har 16 st. Manual P 8. G 8. O 2 & 4. Fl 4. Sq 2. Fg 2. Q 3. Qd 16. Fogels. Pedalen P 8. Qd 8. Q 3. T 4 & 8. Bas 16. Först hitskänkte Riks Skattm. Gref Mag. G. De la Gardie et Positiw om 4 st. 1673, någon tid der efter skall det stora werket wara ifrån annan Församling hit köpt. (c Hacksta Orgwerk med 7 st. är upsatt af J Westerwik 1762. (d Wallby hade länge et gammalt werk, betingade runt 1763 med Gren & Stråhle; i anseende til deras mellankomne död, blef det samma ej upsatt förrän 1765 af Wåhlström, består af 10 st. Manual med bihängd Pedal, kostat 8000 dal. (e Skog-Klosters Orgwerk om 10 st. skall hitkommit för 40 år sedan i Gref Abrah. Brahes tid, förmenes wara tagit från Polen, och finnes derpå Polska bokstäfwer.

C. Upsala Stift under Westmanland.

§. 1.

Simtuna Härad. (a Simtuna werk nybyggdt af Cahman 1726 i Choret, men flyttadt 1758 af Gren til west. sidan; har 8 [ 259 ]st. det förra war upsatt 1646 med 7. st. af Orgb. Lars Erson, och kostade med målning inalles 369 dal. (b I Altuna Kyrka finnas allenast lemningar af pipor, som wittna, at der fordom warit Orgor. (c Wester Löfstad bekom 1754 10 st. Manual med bih. Pedal förfärdigadt genom Gren & Stråhle. P 4. G 8. Qd 8. Q 3. Sp Fl 4. O 2. Sch 3. T 8 ½v. T 4. bas. v v. tr. (d Frösthult har et Positiw af 6 st. rep. 1669 och sedan 1738 af Hedlund.

§. 2. Torstuna och Wåla H. (a Torstuna Orgwerk om 10 st. nybyggdt 1738 af Hedlund. (b Öster Wåla hade förut et gammalt werk, men fick nytt 1705 med 8 st. för 1060 dal. P 8. Qd 16. O 2 & 4. G 8. Q 1 ½v & 3. Sch 3. förfärdigadt af Isac Risberg; det blef rep. af Stråhle 1739 och ökadt med T 8. (c Nora fick et Positiw 1663 för 325 dal. som såldes 1706 til Risberg för 20 Rd. då nu warande werk för 820 dal. af honom upsattes, med 6 st. P 4. G 8. Q 3. O 2. M 4. D 4. (d Norrby werk har 8 st. giordt af Cahman 1730.

D. Upsala Stift och Gestrikland.

Hedesunda a) Orgwerk byggdes 1737 af Stråhle för 2700 dal. med 9 st. P 4. G 4. Qd 8. Q 3. D 4. O 2. Sq 2. Sch 3. T 8 ½v. tr. I denne Structur är et wisar-ur, omsatt med blind pipor. (b Ofwansiö werk byggdt af Cahman 1714 har 10 st. P 8. Qd 16. O 2 & 4. Fl Fl 8. D 4. Q 3. [ 260 ]Sq 2. Sch 3. T 8. (c Thorsåkers upsatt 1730 af Stråhle, såsom dess första arbete under Com. Råd. Polhems inseende, har 10 st. P 4. Qd 8. O 2. Sq 2. Q 3. T 8. Sp Fl 4. D 4. Sch 3. Bl Fl 2. tr. (d Öst. Fernebo Orgwerk är skänkt af Bruks Direct. Pet. Strandberg 1724, men blifwit köpt från någon Kyrka; skall wara giordt af Stråhle, hade då P 4. G 8. O 2. B 16. Q 3. Sq 2. och S. 1738 omgjordes S. til Sch 3. 1766 hitsattes T 8, af Söderström.

E. Upsala Stift och Helsingland.

§. 1.

Norra delen. (a Dilsbo Kyrka fick först Orgwerk 1660 af 10 st. war inköpt för 900 dal. af Per Hans. Thel, blef ökadt 1724 med T. af Bejer, men nedtogs då nytt werk upsattes 1739 om 10 st. gjordt af Hedlund för 4700 dal. Efter 1740 års brand är det af samma man förnyadt 1746, och ökt med 6 st. Pedal för 4300 dal., sedan å nyo rep. 1755 genom Gren & Stråhle: Manualn P 8. Qd 16. O 2 & 4. R Fl. Fl Fl. Sq 2. Q 3. M 4. T 4 & 8. Pedaln P 8. U 16. Rq 4. O 4. T 8. Bas 16. har 4 bälgor. (b Tuna hade för 150 år tilbaka et Positiw, fick 1763 et dylikt giordt i Hamburg med 4 st. men 1766 bekom nytt werk af Qwarnström med 8 st. (c Ljusdals nya Orgwerk byggdt 1764 af Gren & Stråhle med 12 st. Manual och bihang: P 8. Qd 16 ½v. Fl Fl [ 261 ]4. O 4 & 2. Q 3. R Fl 4. B Fl 2. Sch 3. Bas 16 ½v. T 8 ½v. T 4 bas. C 2 bas. v v. har 3 bälgor. Dess gamla werk som blef sålt til Arbro war byggdt af Cahman.

§. 2. Södra Delen. (a Boldnäs förra werk war 200 år gammalt, det nya byggdes 1748 af Gren & Stråhle bak i Kyrkan, men blef flyttadt 1755 längre fram efter dess utwidgande; bestod af 12 st. Manual och bihang. P 8. Qd 16. G 8. Qd 8 ½v. O 2 & 4. Q3. Fl 4. M 4. T 16. T 8 ½v. T 4 bas. v v. (b Alpta Positiw inköpt 1658 af Per Hans. Thel. hade 7 st. nedtogs med Kyrkan 1767, har sedan ej fått något i stället. (c Järlsö Orgwerk byggdt 1754 af Gren & Stråhle, med 14 st. Manual och bihang, har P 8. Qd 16 ½v. Fl Fl 8. G 8 ½v. O 2 & 4. R Fl 4. Q 3. B Fl 2. Sch 3. Bas 16. T 8 ½v. C 2 bas. T 4 bas. v v. tr. och 3 bälgor, är af sådan Structur som Orgwerket i Slots-Kyrkan. (d Arbro werk är köpt från Ljusdal, tilökt och upsatt af Gren & Stråhle 1765, med 10 st. och 3 bälgor. P 8. Qd 16. G 8. R Fl 4. O 2 & 4. Q 3. Sch 3. T 8 ½v. T 4 disc. v v. (e Hanebo äger et uråldrigt Positiw. (f Söderala werk 9 st. är gjordt af Stråhle 1740. (g Norrala 1762 med 8 st. Manual och bih. förfärdigadt genom Qwarnström för 4460 dal.

II. Lindköpings Stift. [3]

[ 262 ]

A. Öster-Göthland och Lindköpings Län.

§. 1.

Östan-Stångs Härader. (a Lösings H. Styrstads Positiw uråldrigt med 5 st. Dagsbergs likaledes 5 st. Tingstads 5 str. gammalt. Furingsta Orgwerk med 7 st. upsatt 1756 af Wistenius, kostat 1600 dal. (b Bråbo H. Öst-Eneby fick Orgwerk 1737 med 7 st. skänkt af Öfw. Lieut. Ekehielm. Qwillinge werk har 6 st. (c Östkinds H. Häradshammars gamla såldes 1750 til Konungsund, det nu warande med 9 st. upsatt 1750 af Wistenius för 3000 dal. P 4. G 8 & 4. O 2. Q 3. Sp Fl 2. Rq 2. M 3. T 8. tr. Jonsberg et lika stort af samma man 1756, för 2400 dal. rep. 1767 af Salling. Öst. Husby werk giordt af Lagergren 1741, och ökadt 1744, kostat 850 dal. är rep. af Salling 1767, har P 4. G 8. M 2. Sp Fl 2. O 2. Fl 4. T 4. T 2. disc. med bihang och 3 bälgor. Stenby Orgwerk köpt ifrån Stegeborg 1695 för 600 dal. är skänkt af Gen. Major Wachtmeister, skal wara mycket gammalt, har 8 st. P 4. K 4. Q 3. O 2. Qd 8. M 2. & (d Björkekinds H. Kuddeby gamla werk ännu i behåll, har 6 st. det nya gjordt af [ 263 ]Gren & Stråhle 1762 med 9 st. Manual kostade 4000 dal. P 4. G 8. Q 3. Sp Fl 4 ½v. O 2. B Fl 2. Sch 3. T 8 ½v. T 4 bas v v. med en skäftbälg. Öst. Ny Positiw giordt af Lagergren till Jonsbergs Kyrka 1738, men är hit köpt 1756 för 330 dal. har 6 st. rep. för 180 dal. Rönö har et klent 9 st. werk, som för 1200 dal. upsattes 1755 af Lagergren. P 4. G 8. Fl 4. Q 3. O 2. Sp Fl 2. Rq 2. M 3. T 8. tr. och 2 bälgor. Å Positiw med 4 st. blef gjordt 1649 för 300 dal. af Göran Orgbygg. i Norköping, rep. 1750. Täby har 6 st. blef upfatt 1696, öktes 1753 med Reg. st. Konungsund 3 st. köpt 1750 ifrån Häradshamar och upsatt af Lagergren, är giordt i Riga (e Hammarkinds H. West. Husby Positiw med 4 st. giordt 1644 af Clas Frantsson. Mogata werk 8 st. 1753 af Wistenius. Ringerums gamla 6 st. wart rep. 1682, är förloradt och nytt betingadt. Gusums Bruks Kyrka fick sitt 1768 af 8 st. P 4. G 8. O. &. war giordt i Köpenhamn med 3 st. och köpt 1583 til Skärsta kyrka, men der rep. 1731 och ökadt med 3 st. af Lars Solberg. Ställwik hade et positiw om 6 st. fick sedan nytt 1762 för 3700 dal hwartil Öfwerst. Wern. Schwerin gaf 2000 dal. det har 8 st. P 4. G 8 & 4. Q 3. O 2. Sp Fl 2. M 3. T 8 ½v. är giordt af Wistenius med dubbel skäfftbälg. (f Memmmings H. Kimstad werk 10 st. P 8. G ½v. 8 & 16. Qd 8. O 2 & 4. Sp Fl 4. Q 3. T 8 ½v. T 4. [ 264 ]bas. är skänkt af RiksR. Gref Fersen 1771 och gjordt af Westerwik, skal kosta 9000 dal. Kullerstad Positiw gammalt 5 st. Löts 6 st. är klent, föräradt af Ryttmäst. Ingwald Krusbjörn och Fru Hel. Gyllenhorn 1650. (g Skärkinds H. Skärkinds kyrka fick et 4 st. Positiw 1632. genom 16 öre sammanskott af hwar bonde i Socknen. Gistad erhöll et dylikt 1736 för 180 dal. giordt af Orgn. Carl Kindberg, hwilket Wistenius emot 430 dal. ombyggde 1746 til 5 st. P 4. G 8. O 2. S O 1. Q 1 ½ v., och Lagergren rep. 1761. Öst. Ryds med 5 st. hit skänkt af Kyrkoh. Rydelius, blef köpt ifrån Stegeborg 1673 för 270 dal. (h Åkerbo H. Skrukeby Positiw 5 st. gifwit i Testamente efter Landsh. Hans Strijks änke-Fru Brita Skytte. Törnwalla med 4 st. upsatt 1647 af Casper Frager för 300 dal. Öst. Harg P 4. G 4. O 2. Fl 2. M 1. förfärdigadt af Orgn. Carl Hinderson 1712. Rystads gamla bortbyttes 1703 emot 400 dal. för et om 6 st. af Joh. Agerwall, nu förloradt. (i Bankekinds H. Landeryds werk byggdt 1767 af Wistenius och Schörlin för 4000 dal. Gref Otto Löfwen gaf dertil 3000 dal. Har 9 st. P 4. G 8 & 4. Qd 8. Q 3. O 2. M 3. T 8. tr. bihang och 2 bälgor. Askeby har 7 st. P 4. G 8. O 2. Fl 4. Sch 2. Q 1 ½v. T 4. giordt 1754 för 1700 dal. af Wistenius. Swinstad ägde förut et 6 st. Positiw, bekom 1758 genom samma man 12 st. Ma[ 265 ]nual P 4. G 4 & 8. Qd 8. Q 3. O 2. Rq 2. Sp Fl 4. M 4. T 8. T 4 bas. v v. tr. bihang och 2 bälgor, hwilket CammarRåd J. Steuch med wissa wilkor bekostat. Grebo werk om 6 st. är giordt 1727 af Carl Hind. Örtomta nya werk 12 st. af Wistenius 1754, för 3000 dal. k:mt lika med Swinstads, til en del genom sammanskott i soknen. Björsäters första Positiw war skänkt af Capit. Hind. Reuter och Cath. Rålamb med 7 st. omgiordt sedan genom Carl Hinders. men til 5 st. 1768 på RiksR. Sinklairs befallning rep. af Lagergren. Åtweds werk 10 st. kiöpt af Wistenius 1751 för 3000 dal. Wårdsbergs 11 st. likaledes 1761 för 4000 dal. giordt mäst såsom Swinstads, utom Rq 2. i hwars ställe är Gh 4.

§. 2. Westan-Stångs Härader. (a Ydre H. Sunds werk 6 st. köpt ifrån Kisa 1756 för 1000 dal. och skänkt af Assessor Zach. Strandberg, war giordt af Cahman 1734, P 4. O 2 & 1. Q 1 ½. Cb 2. G 8. rep. af Wistenius. Asby om 8 st. upsattes af Wistenius 1752 såsom föräring af Lieuten. Bengt Räf, kostat 2400 dal. P 4. G 4 & 8. Fl 2. O 2. Q 3. M 3. T 8. tr. med bihang. Torpa werk 8 st. förfärd. af Cahman 1725 på en del Sockne Herrskapers bekostnad emot 2800 dal. rep. 1756 af Wistenius. Norra Wi köpte först et litet Positiw ifrån Roms kulla 1732, sedan et större ifrån Kisa 1734 som Solberg upsatte, men är nu förlo[ 266 ]radt. (b Kinds H. West. Eneby werk blef ej förr än 1746 upsatt af Wistenius med 7 st. för 1300 dal. Kisa första Positiw såldes 1734, och det andra 1756 sedan Kyrkan wart nybyggd, nu warande werk om 19 st. för 6500 dal. upsatte Wistenius 1757. Manualn 12 st. lika med Swinstad §. 1. Pedaln 7 st. P 8. G 8 & 16. O 4. M 4. T 8. Bas 16. tr. 3 bälgor. Horns eller Lowisa Kyrkas Gamla werk såldes 1759 til Biällbo, det nya för 5000 dal. förfärdigadt af Wahlberg 1767 med 10 st. P 4. G 8. Qd 8. Fl 4. K Fl. 4. R Fl 4. Q 3. O 2. Sch 3. T 8. T 4. v v. tr. och 2 bälgor med bihang. Wårdnäs haft et 6 st. Positiw öfwer 40 år giordt af Cahman. (c Walkebo H. Nykils Orgwerk kostade 2600 dal. af Wistenius 1749 med 9 st. P 4. G 8. Fl 2. & 4. O 2. Q 3. M 3. Rq 2. T 8. tr. Leberg har ock til förene ägt et gammalt Positiw, hitköpt från Lindköping 1677. (d Wifolka H. Weta Positiw skänkt 1689 af Öfw. Lieut. Gripenwaldt. Normlösa med 6 st. inköptes ifrån Leberg 1766 för 300 dal. och öktes med tr. Miölby af 8 st. odugligt wart upsatt 1715 för 1469 dal. af Callander. (e Hanekinds H. Slaka Positiw 5 st. skänkt 1683 af Secreter. Joh. Hadorph, kostat 500 dal. Skeda 4 st. uråldrigt rep. 1640, blef flyttadt 1682 ifrån Choret til W. dören med Ärk. Bisk. Ol. Swebelii bekostnad nedtogs 1767. Wist hade förut et gammalt, gifwit 1669 af Fru [ 267 ]Anna Stuart, som nedtogs 1749 wid Kyrkbyggnaden, bekom sedan nytt werk 1747 i Testamente efter Präsid. Baron Germ. Cederhielm, är giordt af Wistenius för 6000 dal. har 11 st. P 8. Qd 16. G 8 & 4. O 4 & 2. M 3. Q 3. Sp Fl 8 & 2. T 8. tr. med ½v. register, bihang, och 3 bälgor, som för trångt rum äro byggde på hwalfwet. (f Gullbergs H. Wreta Klosters Kyrka fick nytt werk 1747 för 2400 dal. af Wistenius 8 st. P 4. G 8. Fl 4. Gh 4. Q 3. O 2. Sch 2. T 8. Wid Stiernarp är et litet Positiw i Hoff-Kyrkan upsatt 1671. Liungs werk giordt af Wistenius 1740 för 1684 dal. har 7 st. (g Bobergs H. Christbergs nya med 14 st. byggt af Lagergren 1766. Manualn P 4. G 8. & &. och Pedaln 5 st. P 8. T 8. &. Egebyborna af Börling 1740 med 6 st. Fornåsa 7 st. giordt af Lagergren 1756 för 1100 dal. P 4. G 8. T 8. &. Wallersta 7 st. accord. af Björling, men fullbordadt af Lagergren 1746 för 600 dal. är odugligt.

§. 3. Finspångs Län och Bergslagen. Risinge har et gammalt Positiw om 7 st. Finspångs Bruks Kyrkas werk 10 st. för 6000 dal. upsatt af Wistenius 1763. P 4. G 8. T 8 & 4. disc. v v. med CammarH. Joh. Jac. De Geers bekostnad. Skedewi om 9 st. inköpt 1754 af Lagergren för 1500 dal. Tiellmo fick 1741 sitt werk ifrån Upsala Domkyrka (se p. 213) med 10 st. en del ½v. P 8 af äng. tenn. [ 268 ]Wånga med 5 st. giordt 1716 af Orgn. Carl Hinders. Godegårds har 7 st. upsatt 1743 af Wistenius. Hällestads äfwenså med 10 st. är et bland de bättre.

§. 4. Wadstena Län och Härader. (a Dals H. Rogslösa Orgwerk upsatt 1735 med 6 st. för 600 dal. af C. Börling, hade förut et mindre som såldes för 400 dal. Härstads Positiw af 4 st. inköpt 1715 men nedtogs 1766 då et om 6 st. upsattes af Wistenius för 1800 dal. Örberga werk för samma pris med 8 st. af honom giordt 1746. (b Göstrings H. Ekeby werk köpt 1681 för 500 dal. med 7 st. Åsbo fik et Positiw 1649 af And. Stråle til Näs, som blifwit förlorat och nedtagit. Hogstad 6 st. giordt af Wistenius 1759. Biällbo 8 st. köpt ifrån Horns Kyrka, upsatt 1762. Harstads Orgwerk 6 st. inköpt 1750 af Wistenius för 1500 dal. (c Lysings H. Åby med 7 st. gjordt af L. Sohlberg 1742, nedtogs wid Kyrkans ombyggnad 1757, et nytt är af Wistenius accord. Ödeshögs upsatt 1731, 8 st. West. Tolsta hade til 1715 et Positiw, men fick då et nytt, som Orgn. Jöns Helgeson förfärdigadt och skänkt, har 6 st. Röks werk 7 st. kommit ifrån Brestads Kyrka, men hitsåldt 1751 af Wistenius för 1200 dal. sedan han ökat det med 2 st. Heda 6 st. Positiw är gammalt. Swanhals Orgor upbyggde 1740 af Wistenius 8 st. P 4. G 2. O 2. Gh 4. Fl 2. Q 3. M [ 269 ]3. Sp Fl 2. Dess gamla Positiw blef såldt 1749. (d Aska H. Kiälfwesten har et odugligt Positiw af 5 st. Hageby höga et dylikt för 450 dal. inköpt 1707. med 6 st. men 1752 ökadt med 3 st. och rep. för 1000 dal. Fifwelstads 3 st. köpt 1639 för 150 dal. blef flyttadt ifrån Choret 1702. Nu warande Werk köptes ifrån Skeninge 1770 och blef här upsatt af Strömblad se pag. 238. Winnersta fick Orgwerk 1767, köpt för 1590 dal. ifrån Lands-Kyrkan i Lindköping, med 6 st. Motala werk byggt 1697 har 7 st. förloradt.

B. Lindköpings Stift i Calmare Län.

§. 1.

Södra och Norra Tjust H. (a Gammelbyn eller gaml. Westerwik, fick 1704 et Positiw med 5 st. för 500 dal. genom J. Årman, nu förloradt. (b Hallingebergs förra werk såldes 1760 til Gladhammar, i stället upsattes et nytt 1761 af Wahlberg & Wollander för 4500 dal. med 10 st. Manual och bihang P 4. G 8. Qd 8. R Fl 4. Q 3. O 2. K Fl 4. Sch 3. T 8 1/2v. T 4 disc. v v. tr. med 2 bälgor. (c Odenswi är giordt omkring 1700, har 7 st. uselt. (d Gladhammars inköpt 1760 för 1200 dal. war omgiordt 1744 af Wistenius med 5 st. (d Loftahammars werk gjordt för 5000 dal. af Wahlberg & Wollander 1767 med 10 st. lika som Hallingebergs. (e Eds förfärdigadt 1705 af J. Årman, har 8 st. och kostadt 759 [ 270 ]dal. (f Tryserum byggt 1746 af Wistenius med 9 st. för 2050 dal. P 8. G 8. Fl 4. Gh 4. S 4. O 2. Q 1½. Sp Fl 2. T 8. (g Ukna et litet Positiw om 5 st. för 300 dal. af Orgnist. i Socknen O. Kindberg. (h Gellersrum et om 7 st. af Wistenius upsatt 1750.

§. 2. Sefwedes- Tuna och Aspebolands H. (a Södra-wi Kyrka upbyggd 1755, fick et odugligt werk om 11 st. genom orgn. Wistrand. (b Frödinge har 1769 för 1500 dal. fått Wimerby gamla Positiw om 10 st. som Wahlberg rep. [4] (c Wena äger et förloradt Positiw upbyggt 1716 af 7 st. (d Romskulla med 10 st. giordt af Solberg 1733. (e Misterhult har et uråldrigt Positiw. (f Christdala werk om 8 st. upsatt 1741 af Wistenius. (g Mörlunda fick sitt 1762 med 8 st. af Wahlberg & Wollander P 4. G 8. Qd 8. Q 3. O 2. Sch 3. K Fl 4. T 4. bas. v v. [5] (h [ 271 ]Wirserum et dylikt 1759 af samma Mästare med 2 st. mera M 3. och T 8. hade förut et gammalt positiw som blev såldt til Kråksmåla. (i Molilja werk 7 st. giordt 1714 af Årman, är flyttadt och med en Fl. st. ökadt 1757 genom Orgn. Wistrand.

C. Lindköpings Stift i Jönköpings Län.

Södra och norra Wedbo H. (a Ingatorp, har et werk sedan 1719 med 8 st. ökadt med T. af Orgn. Wistrand, men klent. (b Bellö äger ock 8 st. Manual af honom byggd, fast oduglig. P 8. Sk 8. &. (c Wireda är byggdt 1755 af Wistenius för 1800 dal. 8 st. P 4. G 8. Fl 4. O 2. Q 3. Sp Fl 2. M 3. T 8. tr. hwartil Präsid. Hammarberg bestod halfwa kostnaden. (d Askeryd fick 1760 et af samma mästare med 3 st. mera, T 4 disc. Rq 2. Qd 8. dertil giordes bihang 1770. (e Bredesta är äfwen af honom gjordt 1750. P 4. G 4 & 2. O 2. Rq 2. T 4. (f Lomaryds gammalt med 9 st. skänkt af Sew. Ribbing. (g Linderås fick Orgwerk 1754. (h Säby werk af 10 st. inköpt wid samma tid för 4200 dal.

III. Skara Stift. [6]

[ 272 ]

A. Skaraborgs Landshöfdingdöme.

§. 1.

Skånings och Valla H. (a Wånga Orgwerk blef förfärdigadt af Wistenius 1748 med 9 st. Manual P 4. G 8. Fl 4. Sp Fl 4. Gh 2. Q 3. O 2. M 3. T 8. tr. (b Warnhems Kloster-Kyrka, bekant af de gamla Konungs-grafwar, är 101 ½ aln l. har et stort Orgwerk som blifwit upsatt af Prost. Rudberus med 38 st. men nu mäst förloradt. Pedaln borttagen och Positiwet af 20 st. obrukligt, samt endast 9 st. af Manualn i behåll, neml. P 8. B 16. Fl 8. O 4. Q 3. O S 2. D 4. M 4. och T 8. Kyrkan med werket är byggdt 1671 på Riksdr. Gref Mag. G. De la Gardies bekostnad.

§. 2. Kåkinds och Frökinds H. (a Fogelås hade et litet Orgwerk för 100 år sedan. (b Grolanda är byggdt af Ewerhardt 1764 med 14 st. Manualn P 4. B 16. T 8. G 8. Fl 4. Sch 3. O 2 v h. Pedaln P 8. U 16. O 4. B Fl 1. T 8. Bas 16.

§. 3. Wartofta och Åse H. (a Habo fick Orgwerk 1736 genom Cahman för 2000 dal. P 4. Qd 8. Fl 4. Q 3. O 2. D 4. M 4. T 8. (b [ 273 ]Sandhems har et dylikt om 9 st. köpt af Wistenius för 2700 dal. k:mt 1746.

§. 4. Åse, Wadsbo och Kinne Härad. (a Flo Orgwerk byggdt af Gren & Stråhle 1764 med 9 st. och bihang Pedal. P 4. G 8. Sp Fl 4. O 2. Q 3. Sch 3. T 4 & 8. v v. (b Hiälsta Orgwerk förfärdigadt 1759 af Rådm. Holm, med 5 st. P 4. G 8. O 1 & 2. Q 3. är skänkt af Landsh. Gref Lagerberg. (c Lyrestad hade förut et af Prost. Rudberus upsatt werk, snart 100 år gammalt, som nedtogs 1767, men fick et nytt 1770 genom Ewerhardt, med 12 st. Manualn P 4. G 8. Fl 4. O 2. Q 3. Sch 3. T 8. v h. Pedaln P 8. U 16. O 4. T 4 & 8. Prosten Hellstadius hade skänkt dertil 500 dal. S:mt. (d I Leckö Slotts-Kyrka finnes et gammalt werk om 8 st. med Fogelst. hwilket skall wara dit skaffadt ifrån Tyskland af Gref Mag. De la Gardie.

B. Skara Stift och Elfsborgs Län.

Wäne och Wedens H. (a Tunhems Orgwerk giordt i Anclam af Georg F. John, blef införskrifwit åt Frännfors Kyrka, men hitköpt 1762 för 1400 dal. S:mt genom Soknens sammanskott; har P 4. G 8. O 2. M ½v. Q 1 ½v. Bl F 4 och tr. (b Bredared har et Positiw om 6 st. inköpt 1748 af Wistenius.

C. Skara Stift och Jönköpings Län.

I Mo Härad är Bottnaryds werk med 9 St. giordt af Wistenius 1749, rep. 1760.

[ 274 ]

IV. Strengnäs Stift. [7]

A. Nyköpings Landshöfdingedöme.

§. 1.

Rönö och Hölebo H. (a Ludgo Orgwerk byggdt af Rådman och Swarfwaren Ol. Lax 1687, är skänkt af Landshöfd. M. Lindhielm med 9 st. och bihang, men nu mycket klent; har P 4. Fl 8 & 16. Qd 3 & 8. O 2 & 4. M. och Dulc. (b Runtuna Positiw är af samma man upsatt 1680 öfwer altaret. (c Thorsåkers werk, som Com. Råd. Sköldebrand hitskänkte 1769, har Westerwik förfärdigadt af P 4. G 8. Q 3. O 2. T 8. för 3600 dal. (d Bälinge är gjordt af Gren & Stråhle 1759 för 3300 dal. med 7 st. P 4. G 8. samt Sp Fl 4. Q 3. O 2. Sch 3. T 8 ½v. (e Hölö werk skänkte Öfw. L. Joh. Gruner 1767, är gjordt af Westerwik med 7 st.

§. 2. Oppunda H. (a Österåker. Då RiksR. Ehrensten 1672 reste til Ängland skänkte han et Regal til denna Kyrka, som kostadt 100 R:dal. hwarpå endast speltes om [ 275 ]Högtiderna. Et nytt Positiw köptes sedan af Cahman 1727 för 600 dal. som rep. af Hedlund 1743, men ökades med v v. och C. af Gren & Stråhle 1749, har nu 6 st. (b West. Wingåkers werk upsattes 1749 af Gren & Stråhle med 12 st. P 8. Qd 16. G 8. O 2 & 4. Q3. Fl 4. M 3. T 8 & 16. T 4 bas. v v. C 2 bas. (c Öst. Wingåkers Manual med 9 st. skänkt 1756 af RiksR. Gref Strömberg, blef upsatt af Gren & Stråhle 1749, har P 4. G 8. Sp Fl 4. Q 3. O 2. Sch 3. T 8 ½v. T 4 bas. v v. Pedaln sedan giord 1765, har S B 16. G 8. O 4. Bas 16. T8. (d Stora Malms werk byggdt af samma mästare 1749, utom C 2. lika stort såsom W. Wingåkers och med bihang, är förärat af Ryttm. Daw. Hildebrand. (e Juleta fick sitt werk 1769 giordt af Wålström med 12 st. P 4. B Fl 2. Qd 8. G 8. Sp Fl 4. Q 3. O 2. Sch 3. T 8. C 2 bas. T 4 bas. v v. har ock bihang. Skänkt af Grefw. Charl. Sjöblad. (f Floda gamla werk war förfärdigadt 1645 af M. Herrman i Zespam, med 7 st. men det nya upsattes 1751 af Wistenius, har 12 st. P 8. G 8. O & 4. Qd 8. Q 3. M 4. Sp Fl 2. Fl 4. T 8 ½v. T 4 & v v. tr. (g Husby lilla werk skänkt af Öfwerstin. Anna R. Sjöblad 1748, är giordt af Studios. Eric Ekebom, har 4 st. manual, och pedal 3 st. men allena med pipor för en Octaw.

§. 3. Willåttinge och Daga H. (a Årdala werk upsatt 1763 af Westerwik med P 4. [ 276 ]G 8. Fl 4. O 2 & 4. S O 1. G 3. är öfwer Altaret byggdt såsom en särdeles prydnad; LandsHöfd. Baron Falkenberg och Cammarh. Gref Bonde hafwa dertil gifwit hwardera 600 dal. K:mt. (b Gryts Kyrka bekom et 4 st. Positiw 1767 af Majorn Baron Gust. M. Fletwood, hwilket G. R. Londicer rep. och upsatte.

§. 4. West. och Öst. Rekarne. (a Gilberga werk är gammalt, skänkt af Sternsköldska Famillien, blef förnyadt 1696 genom Georg Hum, har 7 st. P 4. G 8. Fl 4. Q 3. O 2. S O. M. tr. (b Öya werk 9 st. giordt af Gren & Stråhle 1750, P 4. G 8. Fl 4. Q 3. O 2. Sch 3. T 8 ½v. T 4 & v v. (c Jäders werk upsatt 1697 af Risberg, rep. 1744 af Stråhle, och ökt med T 8 och v h. har nu 10 st. P 8. Qd 8. Q 2 & 3. G 8 & 4. D 4. O 4.

§. 5. Åkers och Selebo H. (a Fogdö Orgwerk byggdt 1744 af Stråhle med 7 st. P 4. G 8. Fl 4. Q 3. O 2. T 8. Sch 3. (b Toresund har köpt et gammalt werk af 8 st. ifrån Mälösa 1769. (c Öf. Sela fick 1754 et nytt genom Gren & Stråhle af 9 st.

B. Strengnäs Stift och Söder Törn.

Swartlösa, Öknebo och Sotholms Härad. (a Grödinge Positiw 4 st. skänkt 1700 af v. Präsid. Joh. Wattrang. (b Wålinge har et 1708 af Eric Kuper upsatt werk, med 8 st. P 4. G 8. D 4. Q 3. O 1 & 2. M 3. T 8. [ 277 ]tr. skall wara skänkt til Kyrkan af Öfwerst. Rosenhane. (c Wester Haninge Positiw 4 st. köpt 1750 ifrån Catharina Kyrka, och hitskänkt af då warande Assessor Joh. Fr. Flach. (d Sorunda Orgwerk är byggdt af Cahman 1739 för 2000 dal, P 4. Qd 8. Fl 4. D 4. O 2. Q 3. M 4. T 8. Fröken Christ. Fleming bestod 1000 d.

C. Strengnäs Stift i Nerike.

§. 1.

Glanshammars H. (a Glanshammars werk blef köpt 1735 ifrån Felsbro för 600 dal. och upsatt af Hedlund, renov. med 10 st. P 4. G 8. O 2. Fl 4. Q 3 ½v. Gh 2. Sch 3. Sq. T 8. (b Lill-Kyrka fick et Positiw 1672 af Landsh. Abr. Lejonhufwud, som dock stått obrukligt ifrån 1722, til dess Cammarh. Carl Hild. Ugla 1761 låtit det rep. har 6 st. (c Öby Positiw skänkt af Riksdrot. Gref M. G. De la Gardie, blef rep. af Hedlund med Präsid. Baron Cast. Feifs bekostnad.

§. 2. Askers och Skyllersta H. (a Stora Mällösa werk nämnes 1615, sedan är et dylikt skänkt af Herrskapet på Gönholm 1691, men såldt 1769 til Toresund. Et annat inköptes 1767 af Jonas Ekegren i Stockholm med 10 st. som med läktare kostat Socknen 8000 dal. (b Skyllersta werk blef betingadt 1679 af Orgnist. Ol. Jonä i Mällösa för 450 dal. med 8 st. P 4. G 4 & 8. O 2 & 4. Q 4. M 2. T 8. Fogels. och tr. [ 278 ]men nu förfallit. (c Bo Capells Orgwerk, skänkt af Landsh. Baron Hammilton, är köpt ifrån Wadstena 1760, och här upsatt 1764 samt renov. af Lagergren med 12 st. Manual och Pedal.

§. 3. Kumla, Sundbo och Grimstens H. (a Kumla uråldrige werk af 9 st. förloradt. (b Hammars Positiw af 3 st. obrukligt, är skänkt af Tiselier. (c Wiby med 5 st. och årtal 1653, skall wara giordt af en Präst son i Socknen, men är odugligt.

D. Strengnäs Stift och Westmanland.

Ulfsunds Län och Åkerbo H. (a Torpa Kyrka fick Orgwerk 1735 genom Stråhle, har 6 st. P 4. Qd 8. Q 3. O 2. S Fl 1. Sch 3.

V. Westerås Stift. [8]

A. Westmanland.

§. 1.

Norrbo och Wangsbro H. (a Romfertuna har länge haft Orgwerk. I 1635 års räkenskaps bok nämnes redan et Positiw såsom gammalt; och i 1660 års inwentario, omtalas et dylikt med 6 st. sedan hitköpt, men [ 279 ]efter någon tid flyttadt til Tilberga, och derifrån bortsålt. Öfw. Cerem. Mästaren Sparwenfelts arfwingar hafwa 1727 gifwit i Testamente et annat om 6 st. giordt i Amsterdam, som Orgbygg. Gren & Stråle togo för 800 dal. i afbetalning 1761, då nu warande werk af 10 st. Manual med bihang i Kyrkan upsattes för 4900 dal. det har P 4. Qd 8. O 2. G 8. Q 3. samt T 8. C 2. R Fl 4 ½v. T 4 dis. v v. (b West. Fernebo hade et uråldrigt werk, som nedtogs wid Kyrkans utwidgande 1767. (c Karbenning fick 1701 genom Cahman et Positiw af 4 st. för 420 dal. som med 550 dal. mellangift bortbyttes 1757 mot et annat af 5 st. hwilket ock 1763 blef nedtagit. Nu warande werk är sedan med 2500 dal. tillökning 1764 upsatt, och giordt af v. Past. därstädes Sw. Brodin, har 10 st. Manual P 4. O 2 & 4. Q 3. Sch 3. G 8. Fl Fl. och Sp Fl. ifrån g. T 8 ½v. T 4 bas. v v.

§. 2. Ytter och Öfw. Tjurbo H. (a Biörksta werk, mycket gammalt med 6 st. rep. 1741 af Löfberg, men är mäst obrukligt, der skola finnas lemningar efter Pedal och klockspel, som fordom warit inrättade. (b Tortuna Kyrka ägde Orgwerk i 16 Sæculo, som blifwit ombyggdt 1642 af Lars Erson ifrån Enköping för 260 d. är dock sedan förnyadt af Stråhle 1739 för 960 dal. med 5 st. P 4. Qd 8. Q 3. O 2. Sch 3. (c Sala Sockn Kyrkas förfärdigadt af Gren [ 280 ]& Stråhle 1761 för 4000 dal. med 8 st. manual och bihängd pedal i en Octaw, P 4. G 8. Q 3. Sp Fl 4. O 2. Sch 3. T 8. T 4 bas. v v. Rytm. Wachschlager gaf dertil 1000 dal. Här finnes äfwen lemningar af et gammalt Positiw. (d Möklinta werk upsatt 1644 med 8 st. är rep. 1739 och 1758 af Stråhle, men byggmästarens namn obekant. (e Kila hade et gammalt werk, som war byggdt fram i Choret med 6 st. men blef förloradt. Et nytt werk upsattes 1772 af Söderström & Swalberg wid westra dören med 8 st. P 4. G 8. Q 3. Sp Fl 4. O 2. T 8. T 4. bas. v v. (f Kumbla Orgwerk gammalt men repar. 1650. blef renov. 1739 af Stråhle 5 st. P 4. G 8. Q 3. Sch 3. S O 2.

§. 3. Tuhundra och Snäfringe Härad. (a Dingtuna hade förut et litet Positiw som bortsåldes, fick 1759 nytt werk med 11 st. manual och bihang, förfärdigadt af Gren & Stråhle P 4. Qd 8. G 8. Q 3. R Fl 4 bas. K Fl 4 disc. O 2. Sch 3. T 8. ½v. C 2. T 4 bas. v v. (b Munktorps Kyrka 113 aln. l. 39 b. och bland de äldsta i Stiftet, hade 1642 betingadt nytt Orgwerk af Jöran Orgbyggare från Stockholm (förmod. J Spett) för 900 dal. men som han dog 1655 under upsättningen, måste det samma fulbordas af Boll. Har blifwit rep. af Stråhle, 9 st. P 8. G 4 & 8. D 4. O 2 & 4. Q 3. M 3. T 8. (c Strömsholms Slots Kyrka fick Orgwerk 1740 genom Stråhle med 10 [ 281 ]st. P 4. G 8 & 4. M. Fl 8. Qd 8. bas. Sp Fl 4. bas. S O 2. Sch 3. v v. Det skal wara giordt med Drot. Ul. Eleon. bekostnad. (d Ramnäs werk 8 st. förfärdigadt 1707 af Cahman. P 4. G 4 & 8. O 2. Q 3. M 3. D 4. Dul 8. Skänkt af Bruksp. Jochim Christiernin och Magd. Petre. En Pet. Arnberg war här den första Orgnist i 57 år.

§. 4. Åkerbo H. (a Biörskogs gamla werk af 6 st. blef rep. 1632, men nedtogs 1671, då et nytt upsattes med 6 st. som 1691 öktes med bihängd Pedal, och en ny stämma, men det giorde tjenst allena til 1737, då nu warande werk giordt af Hedlund blef byggdt med 10 st. P 8. G 8. O 2 & 4. Sp Fl 4. Fl 4. Q 3. D 4. M 4. T 8. har 3 bälgor, är rep. af Söderström 1768. (b Medåkers werk köpt för 1200 dal. ifrån Ladugårds Lands Kyrkan, och upsatt af Gren & Stråle 1760 har 9 st. P 8. Qd 8. O 2 & 4. Sch 3. G 8. Q 3. T 8 v h. skal wara et af de äldsta i Riket, förut nyttjadt i Maria Kyrka, men dess förinnan i Storkyrkan, (se p. 200). (c Odenswi Positiw 7 st. upsatt 1679 är rep. 1740 af Löfberg.

§. 5. Skinskattebergs och Norbergs Bergslag. Westanfors Kyrkas werk är skänkt 1732 af BergsRåd. Adolph Christiernin och Bruksp. Joh. Tim, men giordt af Stråhle med 9 st. ökt med T 8. genom Swalberg 1765.

[ 282 ]

B. Westerås Stift i Örebro Län.

§. 1.

Fellingsbro H. (a Fellingsbro Kyrkas gamla werk såldes til Glanshammar, men det nya byggdes af Cahman 1736 för 10000 dal. blef sedan rep. af Hedlund för 1800 dal. och är nu det största som finnes i någon Lands kyrka i Stiftet; har 26 st. Manualn P 8. Qd 16. G 8. Q 6. O 4. R Fl 4. Rq 2. Gh 2. M 4. T 8. Öfwerwerket P 4. G 8. Qd 8. Q 3. Fl 4. O 2. Sch 3. v h. tr. Pedaln P 8. U 16. Q 6. O 4. Rq M 5. T 4 & 8. Bas 16. äger 4 bälgor. (b Näsby har et uråldrigt Positiw med 4 st. (c Erwalla et dylikt af 5 st. men mäst förlorat.

§. 2. Nya Kopparbergs Bergslag. Liusnarbergs Orgwerk är förfärdigadt 1693 af Bjurbeck med 10 st. P 4. Qd 8. G 8. Flr 4. D 4. Q 3. Sq 2. S O 2. Sch 3. T 8.

C. Westerås Stift, Fahlu Landshöfdingedöme.

§. 1.

Kopparbergs Län. (a Swerdsiö hade förut et litet Positiw om 6 st. sedan 1640, men fick nytt werk 1738 genom Stråhle med 10 st. P 4. Qd 8. G 4. O 2. Q 3. Sq 2. Sch 3. T 8. T 4. v h. hwilket har kostat 2300 dal. (b Sundborn skal fordom haft et Positiw men nu är intet deraf i behåll. (c Wika fick et dylikt 1614 af Paul Müller med 5 st. som blef [ 283 ]rep. 1725 af J. Ros och 1733 af Stråhle, men är förnyadt af Swalberg 1769, samt ökadt med T 4. (d Torsångs Positiw 5 st. hitskänkt 1652 af Landsh. Krusbjörn, sitter fram i Choret, men är mäst förloradt. (e Aspeboda Positiw upsatt af Müller 1631, är efter Kyrkans ombyggnad flyttadt 1667, och åter 1740, blef renov. 1763 af Swalberg samt ökt med T. har eljest P 4. G 8. O 2. Q 3. M 3. T 8. och 4. (f Skedewi Orgwerk war byggdt 1652. med 8 st. Manual och 6 st. Positiw, blef ökadt med 5 st. Pedal af Stråhle 1729, men nedtogs wid Kyrkans rep. 1763, är sedan förbättradt upsatt med 19 st.

§. 2. Säters och Näsgårds Län. (a Stora Tuna har et förloradt werk, som blifwit byggdt fram i Choret 1618 af Müller, men sedan flyttadt bak i Kyrkan 1699 och rep. genom Cahman, består af 21 st. Manual P 8. Qd 16. O 4 & 2. Q 3. G 4. M 4. D 4. T 8. Rygg-Positiwet P 4. Qd 8. O 2. M 4. Rq 2. Pedalen P 8. U 16. Rq 2. M 4. Fl 1. O 4. T 8. blef ren. af Stråhle 1740, men är ock snart obrukligt [9] Detta är den folkrikaste [ 284 ]Sokn i Stiftet, och har mot 9500 Själar, förmodas derföre lättast kunna sammanskjuta medel til et nytt werk. (b Husby werk upbyggdt 1642, har 17 st. Manual, Pedal och Positiw, men är snart odugligt. [10] (c Til Folkärna köptes et dubbelt Regal från Stockholm 1657 för 55 Rd. Orgwerk byggdes der 1769 af Söderström och Swalberg fram i Choret, på sidorne och öfwer Altaret til en särdeles prydnad i Kyrkan; det har 13 st. Manual med bihängd Pedal. P 8. Qd 16. G 8. Q 3 & 6. O 2 & 4. Sp Fl 4. Sch 3. T 8 & 16. T 4 bas. v v. tr. och en dubbel bälg. Som Regeringen är af olika längd blifwa tangenterne en del hårdtryckte. Claweret är i norra ändan lågt anlgadt, så at ingen Läktare behöfs, och faller ljudet derföre Orgnisten föränderligt i örat efter pipornas olika afstånd. (d By kyrka hade et gammalt Positiw, men fick et nytt 1740 genom Stråhle. P 4. Q 3. G 4. Qd 4. Sch 3. S O. T 8. (e Awesta Kyrka fick först et Positiw 1666 af Insp. Lars Rothof, bekom sedan Orgwerk 1734 genom Stråhle: P 4. G 8. Qd 8. Flr 4. Q 3. O 2. Sq [ 285 ]2. Sch 3. T 8. T 4 bas v h. tr. 3 bälgor; härtil har ock Swalberg giordt bihang 1762.

§. 3. Öster och Wester Dalarne. (a Leksands Kyrka är den enda i Öst. Dallaget som nu har Orgwerk, fick först et Positiw til skänks 1680 af Ant. Trotzig med 5 st. som 1720 lemnades til Diura Capell. Nytt werk upsattes sedan af Cahman 1720 med 10 st. Manualn P 8. Qd 16. T 8. O 2 & 4. M 4. R Fl 4. Sp Fl 8. Q 3 & 6. I anseende til folk numern som här utgör 9300 Själar, kan detta ej wara nog fyllande wid sången, men bör anmärkas, at uti ingen ort i Riket, är så jämn sång under Gudstjensten, som i de fläste af Dallagets Kyrkor, hwilket främmande med förundran afhöra, hwarföre ock, Orgwerk här i orten blifwit ansedde mindre nödige, såsom i min Dal-Resa p. 206 widare anföres. Orsa hade Orgwerk för 150 år tilbaks hwarom finnes bewis i Kyrkboken. [11] (b Säfsnäs Kyrka i Nås Pastorat, är den enda i West. Dalarne, som fådt sådan prydnad. Grafwendals och Fredricksbergs bruks Ägare som byggdt samma Kyrka, hafwa ditköpt et Positiw 1769 af v. Pastorn Brodin i [ 286 ]Karbenning med 5 st. G 8. O 2 & 4. Sch 3. G 8.

§. 4. Wester bergslagen. Norrberkes Orgwerk blef renov. af Cahman 1706, samt ökadt med 6 st. Pedal och 5 st. Rygg-positiw för 1600 dal. Manualn P 8. O 2 & 4. G 8. Q 2. M 3. Sch 4. D 4. T 8. Pedaln P 8. U 16. O 4. Q 3. Bas 16. T 8. Positiwet P 4. G 8. Q 3. O 2. M 3. har 3 bälgor.

VI. Wexiö Stift. [12]

A. Cronobergs Landshöfdingdöme.

§. 1.

Kinnewalds och Konga H. (a Bergunda Orgwerk är byggdt af Schörlin. (b Härlöfs förfärdigadt 1752 med 8 st. P 4. Qd 8. Fl 4. Q 3. S O 2. D. M 3. T 8. (c Elmboda et af 13 st. sedan 1758. P 4. Qd 8. G 8. T 4 & 8. Dulc. 16. M 3. o. s. w. (d Föreby bekom sitt 1759 af Häradsh. P. Unge, men upsattes genom Axtelius. P 4. G 8. O F 4. Q 3. W Fl 4. O 2. S O 1 ½. Tert 1 ½. Calck. &.

§. 2. Upwidinge och Albo H. (a Elghults werk med 10 st. är giordt af Wistenius 1748. (b Åsheda gamla war byggdt 1679 [ 287 ]af Årman med 8 st. det nya 1753 af Axtelius 10 st. P 4. G 8. W Fl 4. O Fl 4. Qd 4. O 2 ½. Tert 2 ½. T 8. Q 2 ½. M 3. (c Skattelöfs Orgwerk å nyo byggdt 1755 af Wolterson med 10 st. P 8. G 8. 2:ne O 2 &. O 4. S O ½v. D. T. M. Q. Har ock klokspel. (e Wirestads 8 st. förfärdigadt af Cahman 1700. P 4. G 8. O 2. M 3. Tert 2. Q 2. Sch 2. T 8. (f Moheda med 9 st. giordt 1745 af Solberg i Sandsiö. (g Aringsås Positiw 4 st. skänkt af Ryttm. Baron Koskull, skall wara Cahmans arbete, men rep. genom Sohlberg i Wernamo 1752. (h Thorsås Orgwerk med 10 st. giordt af Schörlin 1768 för 5600 dal.

§. 3. Sunnerbo och Norrwidinge H. (a Götheryds Orgwerk upsatt af Cahman 1731 med 8 st. P 4. T 8. & för 2000 dal. hwartil Kyrkoh. Bengt Höks änka Christ. Dryander gaf 900 dal. (b Angelstads har 6 st. (c Ryssby werk är 9 st. P 4. G 8. B Fl 4. T 8 & (e Bergs 7 st. förfärdigadt 1748 af Solberg i Sandsiö. [13]

B. Wexiö Stift och Jönköpings Län.

§. 1.

Tweta, Westra och Wästbo H. (a Barkeryds Orgwerk upsatt 1756 af Wistenius med 8 st. P 4. G 8. Fl 4. O 2. Q 1 ½. Sp [ 288 ]Fl 2. Sch 2. T 8. (b Swartarps gamla blef bortsåldt, men fick et nytt 1763 af Wistenius. (c Lekeryds är 1758 giordt af samma mästare. (d Barnarps Orgor inköptes 1750. (e Hakarps Positiw 5 st. skänckt af General Inspect. Nils Hägerflyckt 1694. (f Hultsiö werk köpt ifrån Ekesiö, upsatt och rep. 1759 af Solberg med 9 st. se p. 241. (g Sandsiö werk byggdt af Klockaren i Socknen Lars Solberg 1734 med 11 st. (h Hielmsryds köptes af Wistenius 1761 för 3900 dal. ökades 1763 med Pedal, har 13 st. (i Nydala 10 st. skänkt af Hof-Junk. Gust. Lindrot 1753, är förfärdigadt genom Hof-Secr. Jon. Hielm. (k Malmbeks 7 st. upsatt 1739 af Solberg (l Femsiö 8 st. giordt af Orgnist. Christ. Agrelius 1751, som förut warit i krigstjenst, men ej lärdt Orgbyggeriet. (m Långeryds Positiw 5 st. upsatt 1699. (n Gryteryds Positiw 4 st. köpt ifrån Burseryd ock hitskänkt af Lieuten. Gyllenhammar 1763. (o Burseryds gamla Positiw war inköpt 1680, nu warande werk hitkom 1763 ifrån Swartarp, har 8 st. (p Wilstads Orgwerk har 7 st. (q Forsheda werk 7 st. giordt 1738 af Lars Solberg i Sandsiö för 450 dal. förbätradt af dess Son Jonas Solberg, samt ökt med G. och Pukstämma.

§. 2. Wista Östra och Östbo H. (a Til Skärsta köptes et Positiw från Köpenhamn 1583 af 3 st. hwilket öktes 1731 af Lars [ 289 ]Solberg med 3 st. men såldes til Gusum 1761. Nytt Orgwerk för 4650 dal. upsatt af Wistenius 1763, har 10 st. P 4. G 8. T 8. &. [14] (b Wisingsö werk skal wara hämtadt från Polen och skänkt af Riksdrots. Gref P. Brahe, med 6 st. Et litet Positiw äfwen hitskänkt, har 1691 blifwit lånt til Jönköpings Slots-Kyrka. (c Ölmestad Positiw 6 st. upsatt 1680 af Georg Heim. (d Korsberga Orgwerk har 11 st. giordt 1743 af Solberg. (e Lemnhult 1742 med 6 st. af Wistenius. (f Näshults werk 9 st. (g Näsby 10 st. upsatt 1738 af L. Solberg. (h Alsheda fick Orgwerk 1709. (i Rydaholms förfärdigadt 1749 af J. Solberg med 12 st. P 4. T 8. &. Klockst. 4, Pukst. 4 (k Wernamo har et dylikt werk, giordt af L. Solberg 1742 för 1200 dal. med 10 str. P 4. T 4. (l Tofteryds Positiw 7 st. skänkt 1740 af Fru Cath. Lohe.

[ 290 ]

VII. Åbo Stift. [15]

A. Åbo och Björneborgs Län.

§. 1.

Åbo Län. Pykie H. Sagu Orgwerk upsatt 1671, som orden lyda, af Höglofl. Ridderskapet, har Manual och bihang, P 4. G 8. Q 3. O 2. Sch 2. T 8. Wirmo H. Nagu Orgwerk är mäst lika stort, med P 2. G 4. Q 3. O 2. S O 1. Sch 2. säges wara kommit ifrån Nådendal. Rimito werk giordt af Wålström 1768, skänkt af Handelsm. Henr. Österman, har 8 st. Manual med bih. Pedal. P 4. G 8. Sp Fl 4 ½v. Q 3. O 2. Sch 3. T 8 ½ v. T 4 bas. v v. Wemo H. Töfsala werk skänkt af Johan Österman och förfärdigadt af Wålström 1767. 11 st. med bihang P 8. Qd 16 ½ v. Fl Fl 8. O 2 & 4. Sp Fl 4. Q 3. Sch 3. T 8 ½v. Bas 16 ½v. T 4 bas. v v. har 3 bälgor, är byggdt med en stor öpning lika som Clara Orgwerk. [16]

[ 291 ]§. 2. Åland. (a Sunds Kyrka fick Orgwerk 1764, förfärdigadt af Dir. Mus. Lenning, har 8 st. Manual och bihang, P 4. G 8. R Fl 4. Q 3. O 2. Sch 2. D 1 35. T 8 ½v. (b Finströms med 8 st. upsatt af Organ. P. Lindqwist 1768, är skänkt af Capit Jos. Ehrenmalm.

B. Österbottn under Åbo Stift.

Korsholms Län. (a Nerpis Orgwerk byggdt af Hedlund 1747 för 2400 d. med 6 st. P 2. O 4. Cb 2. G 8. R Fl 4. Reg 8 ½v. tr. (b Ilmola är giordt af Wålström 1768 för 7300 dal. med 8 st. Manual och Bihang. P 4. G 8. Sp Fl 4. Q 3. O 2. Sch 3. T 8 ½v. T 4. bas. v v. har en dubbelblåsbälg. (c Pedersöre Kyrka äger lemningar efter et 8 st. werk, som warit upsatt 1685 af J. & C. Bejer, men förstördes wid 1714 års fiendtlige infall.

C. Nyland under Åbo Stift.

Fagerwiks Bruks Kyrkas Positiw, det enda som nu finnes i orten, är giordt af Hedlund; hitköpt af Assess. J. Hising 1763, har 5 st. P 2. G 8. O 4. Sch 3. Q 3 ½v.

VIII. Lunds Stift. [17]

[ 292 ]

A. Malmöhus landshöfdingedöme.

§. 1.

Oxie Härad. Har åtskillige små Positiw, mäst af lika storlek. (a Bunkeflods är upsatt 1752 af Hardt, med 6 st. P 4. G 8. Q 3. Sq. M 2. S O 2. (b Hyllje 6 st. likaså. (c Tygelsiö 8 st. och (d Klagstorp 5 st. af Braune 1750. (e Skräflinge 6 st af Braune 1750. (f Husiö af Malmlöf 1758 med 6 st.

§. 2. Skjyts H. (a Rängs werk byggdt af Hardt 1752 6 st. P 4. G 8. B Fl 4. M 2. S O 2. Q 1 ½. (b Trälleborgs werk 7 st. P 8. Nacht 4. G 4. &. öfwer 100 år gammalt. (c Maglerups 6 st. är giordt af Hardt. (d Hässlöfs 1748 af Chr. Agrelius med 8 st. (e Boderups Positiw 3 st. köptes på Auction i Lund 1764.

§. 3. Bara, Röneberga och Luggude H. (a Hyby 6 st. upsatt genom Hardt 1762, skänkt af Cammarh. Trolle. (b Asmuntorps byggdt 1763 af Hardt med 6 st. (c Wäsby af Hof Sec. J. Hielm 1733, 6 st, nu odugligt. (d Kattslösa 1758 af Hardt, med Barones. Stakelbergs bekostnad.

[ 293 ]

B. Christianstads Län och Lunds Stift.

§. 1.

Ingelsta och Järesta H. (a Köpinge werk 10 st. giordt af Braune 1755. P 4. G 8. &. (b Gladsax med 4 st. och (c Tomarps af 6 st. upsatte af Woltersson 1747, nu oduglige.

§. 2. Gärds H. (a Efweröds 6 st. upbyggdt 1760 af Hardt. Likaså (b Sönerslöfs 8 st. 1759. (c Widtsköfle 6 st. 1768 af samma man, med Baron Chr. Barnekows bekostnad. (d Åsums 8 st. 1760 af Woltersson, med Stjernspel, P 4. G 8. &.

§. 3. Willands och Ö. Göinge H. (a Åhus Positiw är upsatt 1685, har 8 st. (b Färlöf 7 st. af Woltersson 1757. (c Glimåkers af Woltersson 1752 med 6 st. Manual och 5 st. Pedal. P 4. G 8. T 8. O 2 & 4. Q 2½. &. (d Ousby 9 st. giordt 1707 af Georg Amdor ifrån Francken. (e Loshult 8 st. af HofSec. Hjelm 1740.

§. 4. West. Göinge och Bjära H. (a Önestads är hitköpt 1701, giordt af Barth. Schumann med 7 st. hade förut et gammalt Positiw. (b West. Karups upsatt 1759 af Malmlöf med 9 st. P 4. G 8. T 8. O 2. Bl Fl 4. Q 1½. Sp Fl 1½. Sd ½. M 2. (c Torekows 6 st. kom 1708 ifrån Danmark, der Isländska Compagn. samma inköpt och hitskänkt; i början anslogs derifrån Organisten 60 R:dl. årlig lön, som wid ofredstiden sedan uphörde, blef rep. 1731.

§. 5. Norra och Södra Asbo Härad. [ 294 ](a Riseberga werk upsatt 1757 af Malmlöf. P 4. G 8. M 3. O 2. Sp Fl 4. Sd 1. T 4. v h. ökadt 1763 med W Fl 2. (b Norra Wrambs 1764 af Wistenius med 10 st. P 4. G 8. Qd 8. Fl 4. Q 3. Sp Fl 4. Q 2. Rq 2. M 3. T 8. (c Höja 1758 af Hardt 8 st. deribland en så kallad sångstämma förmodligen v h.

C. Blekinge i Lunds Stift.

Östra och Bräkne H. (a Gemshögs Orgwerk 1767 hitskänkt och fördärdigadt af Byggmäst. Sw. Ahlgren, som nu tillika är Orgnist; har Manual och bih. Pedal med P 8. G 8 & 16. Sp Fl 4. O 4. Qd 8. Q 3. R Fl 4. Gh 2. S O 2. M 5. T 8 & T 4 ½v. är mäst byggdt som Riddarholms werket. [18] (b Assarums werk upsatt af Malmlöf 1771 med 10 st. och bihang för 5700 dal. k:mt. P 4. G 8. B Fl 4. Q 3. S O 2. Sp Fl 2. Sil Fl 1½. D 135. M 2. T 8. och tr. med 3 bälgor.

IX. Borgo Stift. [19]

Efter Ven. Consistorii upgift, finnes utom Helsingfors intet Orgwerk i detta Stift.

[ 295 ]

X. Götheborgs Stift. [20]

A. Götheborgs och Bohus Län.

Utom Städerna finnas här inga Orgwerk; men et Positiw har Fiskebäcks kils Kyrka i Bohus, Annex til Morlanda, som är ditköpt ifrån Uddewalla 1721. se p. 242.

B. Hallands Landshöfdingdöme.

§. 1.

Södra Halland. (a Weinge Orgwerk giordt af Woltersson 1764, med 7 st. P 4. G 8. O 1 & 2. Q 2½. D. M 3. tr. och Cimb. st. (b Hasslöfs om 6 st. P 4. G 8. O 4. S O 2. Q 3. T 2. upsatt af Christoph. Agrelius 1755. (c Wåxtorps lika så af honom 1753. (d Knäreds sammaledes 1751 inköpt för 200 dal. S:mt af Agrelius. (e Abilds 7 st. med Ryttmäst. Lilliehöks bekostnad 1759.

§. 2. Norra Halland (a Wärö Positiw wart skänkt ifrån Hamburg 1673 af en Nils Hansson, som här warit född, rest til siös och utrikes kallad Cornelius Johans. tient sig up til Ammiral; det blef rep. 1731, men sedan förfallit nedtogs 1765. (b Fjärås werk upsatt af [ 296 ]Organist. Cahman i Borås 1725 med 16 st. är sedan 1762 års Kyrkbyggnad icke nyttjadt, men af åskan samma år til en del förderfwadt. (c Walda gamla Positiw blef rep. 1757. (d Annexen Släp bekom 1759 nytt 8 st. werk af P S B. M O. S O. Flr. Q och T 8. som Pastor i församl. Probsten Hjortberg sielf förfärdigadt, äfwen så, är (e Tölö Kyrkas werk med 10 st. Manual och 3 st. Pedal af samma Prost byggdt 1760. (f Lindome werk 7 st. P 4. T 8. &. upsatt 1767 af Organ. Hans Horn från Götheborg för 6600 dal. k:mt, skall redan wara förloradt, och et nytt betingadt af Schörlin i Lindköping. (g Odensala werk har 7 st. Manual och 3 st. Pedal med T 16. upsatt 1709 och rep. 1746.

C. Elfsborgs Län i Götheborgs Stift.

Marks och Kinds H. (a Sättila Orgwerk köpt af Wistenius 1761 för 4200 dal. k:mt. P 4. G 8 & 4. Qd 8. O 4. Sp Fl 2. Q 3. Rq 2. M 3. T 8 ½v. (b Tranemo werk byggdt 1638 med 3 st. ökadt 1702 2 st. och 1715 3 st. rep. 1766. (c Linghems af 8 st. nu obrukligt. I Kalf, Dalstorp och Mossebo träffas endast lemningar efter förstörde Orgwerk.

XI. Calmar Stift. [21]

§. 1.

Södra och Norre Möre H. (a Torsås werk upsatt 1660 af M. Årman nu förloradt. [ 297 ](b Madesiö 8 st. köpt af J. Årman, 1707, för 233 dal. S:mt. (c Ljungby werk med Pedal, war byggdt genom Wahlberg, men förstördes 1758, då Kyrkan brann af Liungeld. (d Ryssby 1751 af Wahlberg 11 st. P 4. G 8. Qd 8. Fl 4. Q 3. O 2. Rq 2. M 4. T 8 & 4. v h. (e Åby förra werk giordt af Årman, upsattes 1672 för 550 dal. k:mt, men såldes 1749. Nytt werk blef då förfärdigadt af Wistenius med 14 st. (f Beckebo nyttjar ny Åby gamla werk, som är hitköpt.

§. 2. Stranda och Handbörds Härad. (a Ålhems 9 st. werk inköpt för 160 dal. k:mt af J. Årman 1706. (b Mönsterås af M. Årman 1670 för 850 dal. med 7 st. (c Döderhults af J Årman 1712 har 7 st. (d Högsby 9 st. werk blef rep. 1668 af M. Årman, och emot 500 dal. ökadt med Qwinta i stället för täckt Regal. Här gjordes ock ny Pedal af Bas 16 &. Detta werk skal wara först köpt ifrån Elbingen och hitskänkt af en Bengt Bagge. (e Fagerhults Positiw giordt af Årman blef förloradt, men et nytt är upsatt af Wahlberg med 8 st. (f Kråksmåla har nyl. köpt et Positiw ifrån Wirserum.

§. 3. Öland. (a Persnäs werk blef byggdt 1759 af Wahlberg P 4. G 8. Qd 8. K Fl 4. [ 298 ]Q 3. O 2. Sch 2. T 8. (b Thorslunda är lika stort, förfärdigadt 1748 af Wistenius. (c Gerdslösa hade först et Positiw, men sedan köptes gamla werket ifrån Calmar med 8 st. som Organisten Rundgren upsatt.

XII. Carlstads Stift. [22]

Wermelands Orgwerk utom Städernas, äro allenast. (a Sunne upsatt 1730 af Cahman med 8 st. P 4. Qd 8. Fl 4. Q 3. D 4. S O 2. Sq 2. Sch 3. (b Silleruds Positiw 4 st. köpt ifrån Carlstads Kyrka på 1750 talet. (c Nyeds Kyrkas uråldrige Positiw. (d Nysunds werk giordt af Gren & Stråhle med 9 st. är skänkt af Bruksp. Leonh. M. Uggla.

XIII. Hernösands Stift. [23]

A. Ångermanland.

Nordmalings (a werk, det första i Landskyrkor här i orten, blef förfärdigadt 1750 af Klock. Billberg med 6 st. trädpipor, ganska klent. (b Nätra har 10 st. skänkt af Prost. [ 299 ]Joh. Tollsten 1759, skall wara byggdt genom Qwarnström.

B. Jämtland.

Rödön a) fick det första werk här i orten 1752, giordt af Rådm. Holm i Upsala, har 8 st. P 4. O 2 & 4. M 2. G 8. Q 3. Fl 4. T 4. tr. och 3 bälgor. (b Näskots Positiw 5 st. upsatt af Qwarnström 1753, P 4. G 4. O 2. Q 1½ S O 1. (c Offerdals werk af Holm 1753, lika med Rödöns. Sedan Kyrkan war ombyggd, blef detta werk 1767 renov. af Qwarnström och bihang inrättadt. (d Ragunda fick sitt werk 1754, 6 st. P 4. G 8. O 1 & 2. Q 3, 1½. byggdt af Qwarnström med Prosten Wilh. Wargentins bekostnad.

C. Medelpad.

Borgsiö Kyrka har nyligen fått Orgwerk giordt af Qwarnström, såsom det första i detta Landskap. I Herjedaln saknas ännu sådan inrättning.

D. Westerbotn.

Utom Städerne finnas här ej många Orgwerk. (a Byggdeå är förloradt, skänkt af Kyrk. Jac. Burman på 1690 talet, (b Skällofteå är upsatt 1647 af Petr. Hanson från Gefle, har 6 st. Manual P 4. Fl 4. O 2. Sch 2. Q 3. T 4. och 4 st. Pedal Fl 8. G 8. O 4. T 8. med 2 bälgor. (c Umeå Lands Kyrka ägde Orgwerk redan 1535, som Kyrkoh. Boetius Warnici [ 300 ]ditskaffadt. Det nu warande byggt 1649 af Petter Hansson från Gefle, har 9 st. men är snart obrukligt. (d Piteå Lands Kyrkas werk giordt af samma mästare 1662. Manual P 8. Qd 8. O 1, 2 & 4. Sp Fl 4. Positiwet P 4. Fl 4. O 2. Sch 2. Q 1½. R 8. Pedalen U 16. Fl 2 & 8. O 1 & 2. T 8. (e Luleå med 7 st. förloradt, måste wara wid samma tid upsatt. (f Nedra Torneå Sockn Kyrka fick 1761 et wackert Orgwerk genom Gren & Stråhle af 9 st. (g Råneå med 10 st. och bihang, är giordt af Wålström 1765.

XIV. Gottlands Stift. [24]

Såsom p. 171 är anmärkt, tycktes Orgwerks byggnader på Gottland, warit förr bekante än i andre Rikets Stift, åtminstone funnos der Positiw redan på 1300 talet. Närwarande tid träffas dock inga sådane werk utom Wisby, men lemningar efter fordna inrättningar, förekomma i Gothem, Sada, Etelhem, Burs, Öjar, Hambre, Sundre och flere Kyrkor.

Efter förestående sammandrag, och enligit de af Consistorierne meddelte upgifter ifrån Prosterierne, finnas nu i hela Riket i Kyrkorna 495 större och mindre Orgwerk med Positiwer, hwaraf

Stockholms Stad allena äger 17
Och de öfrige Städerna tilsammans 81
[ 301 ]
Landskyrkorna hafwa 397, neml. I
Upsala Stift 74   Lunds Stift 35
Lindköpings 113   Borgo inga
Skara 12   Götheborgs 16
Strengnäs 34   Calmar 14
Westerås 34   Carlstad 4
Wexiö 38   Hernösand 14
Åbo 9   Gottland inga
  [25] Giör tilhopa 495.


Men Konstens ädla werk som ej bör skattas ringa;
Du lyfter Själen op; du prisar snillets wigt.
När Orgors täcka ljud i wåra öron klinga,
Då wäckes wi til frögd, och manas til wår plikt.
Wi muntras at GUDs lof i mun och hierta föra,
Och känna hemlig drift at HERrans wilja göra.

Ty bör ock Orgors bruk i Swenska Zion prisas,
Så länge Pipors klang får styra Kyrkans sång.
Det klämda hjertat skall af liufwa Toner lifas,
När Nådens dyra kraft får lindra utan twång.
Så främjas mensko werk til Himlens egen ära:
Wår lust och fägnad blir derom at omsorg bära.

 * * * * * 

Halleluja. Låfwer GUD i hans Helgedom &c. Låfwer Honom med Basuner: Lofwer Honom med Psaltare och Harpor. Lofwer Honom med Trumor och danser: Lofwer Honom med strängar och Pipor. Lofwer Honom med klara Cymbaler: Lofwer Honom med wälklingande Cymbaler. Alt det Anda hafwer Lofwe HERran. Halleluja. Psalm. 150.


 1. Upsala Stift innefattar Stockholms län, utom Söder Törn, samt hela Upsala Landshöfdingdöme, så ock af Gefleborgs län Gestrikland och Helsingland; från Westmanland hitlyder ock en del af Salbergs och Wäsby Läner. Utgör 25 Prosterier, och med Stockholms Stad räknadt 166 Pastorat samt 242 Stads och Lands-Kyrkor jemte 4 Capell.
 2. Ehuru denne förtekning är giord efter Stiftens ordning, blifwa dock Kyrkorna nämde efter deras belägenhet innom vissa Höfdingdömen och härader. At anföra dem efter Prosterierne, wore mera osäkert, hälst de ofta förändras, och äfwen i fläste Stift finnas Contract, der Socknar träffas af flere Landshöfdingedömen.
 3. Lindköpings Stift inbegriper Östergöthlands Höfdingedöme, jämte 4 härader af Calmar och 2 härad. af Jönköpings Län, som tilsammans utgiöra 22 Prosterier, 148 Pastorater, 219 Soknar och 4 Capell. De mästa Orgwerk träffas i detta stifts Lands-Kyrkor. Se p. 108.
 4. Något särdeles härwid må nämnas, at sedan Fendrick Ruback och Gästgifwaren Nils Torstensson i Östorp detta werk för Kyrkan inropat, wille Församlingen det icke emottaga, ej en gång då samma erböds såsom til skänks. Saken blef dock omsider genom Consistorium bilagd och gåfwan emottagen.
 5. Af Hof-Secret. och Dir. Mus. Miklins intygande om samma werk wid dess besigtning d. 3 Feb 1762. må detta anföras efter Kyrkoh. Norbeks utdrag af Kyrkans acter, til bewis om desse Orgbyggares arbeten: Altså har Wahlberg fullkomligen upfylt, hwad han wid detta werk lofwat göra, och med upriktighet samt all möjelig flit byggdt detta Orgwerk, som med fägnad intygas.
 6. Under Skara Biskopsdöme räknas af Westergöthland Skaraborgs Län, samt 7 härader af Elfsborgs och et af Jönköpings Höfdingdöme, äfwen Råda Sockn i Wermland ifrån Örebro Län. Desse tilhopa utgöra 15 Prosterier, 114 Pastorat, 371 Soknar och 7 Capell. Kyrkornas medellöshet, och stora antal men små Församlingar, hwaraf 4, 5 til 6 höra under et Pastorat, är orsaken at allenast få Orgwerk finnes i detta Stift.
 7. Strengnäs Stift består af Södermanlands eller Nyköpinqs Län, samt Söder törn i Stockholms län, och större delen af Nerike utom något af Felsbro härad, Nora och Lindes bergslager som lyda til Westerås Stift, samt Leke och Carlskoga bergslag under Carlstads stift. I stället är Torpa Pastorat i Westmanland hitlagdt. Här finnes 15 Prosterier, 102 Pastorat, 158 Soknar och 7 Capell.
 8. Til Westerås Stift lyder Westmanlands Höfdingdöme, utom någre Härader som ligga til Ärke-Biskops stiftet; äfwen Nora och Lindes bergslag samt hela Kopparbergs eller Fahlu Län, tilsammans 14 Prosterier, 84 Pastorat och 128 Kyrkor med Annexer och Capell.
 9. I Tuna Kyrkebok p 5 säges, at Orgwerket i början haft 52 st. Se Salsteds Tuna minne p. 124. men det måste wara misstag. Det hade förut i manualn B 16. W Fl. och Cb. samt i Positiw Regal och Cb. st. men desse blefwo sedan bytte til andra st.
 10. Detta werk har blifwit upsatt i Pastor Jon. Columbi tid, som war en stor älskare af Musik, (se p. 98) följande minnesskrift witnar derom:
  Vitalianus Papa Romanus, circa annum Christi CICLXXII
  Organa templis introduxisse, perhibetur.
  Hoc Bruseus opus fecit Pastore Columbo, ut canerent homines utque metalia Deum.
 11. I Orsa Kyrkas Visit. inventario d. 12 Martii 1631, underskrifwit af Biskop Doct. J. Rudbeck står anteknadt: Orgwerket förloradt: i 1683 års inv. nämnes: Orgwerket borta. Sådane äldre tiders anmärkningar kunde göras wid flere Kyrkor i detta och flere Stift, til bewis af fordna Orgwerks inrättningar.
 12. Wexiö stift, innehåller Wexiö eller Cronobergs samt Jönköpings Landshöfdingdömen, utom 3 härader i sistnämde Län, hwaraf 2 lyda til Linköpings och 1 under Skara Stift. Här finnes 12 Prosterier och 88 Pastorat, med 184 Socknar och 1 Capell.
 13. Närmare beskrifning om Wexiö Stifts Orgwerk har ej kunnat erhållas.
 14. Af Soknemännens öfwerenskommelse 1583 d. 26 Jun. om detta Orgwerks anskaffande, kan slutas, at här i Skärsta den tiden redan warit et gammalt och förloradt Positiw. Til det nya werkets inköp, gaf då Herr Anders predikant i Skärsta en ko, räknad til 2 dal; Måns Person 4 dal.; Per i Drettinge 4 dal. eller en Oxe; Sw. Swenson och Mons Jonson hwarthera en Temminge-Stut, så god som 3 dal. Mats Smed 1 tunna korn; Lasse i Germunderyd 10 skeppor korn eller 1 och en half tunna Råg o. s. w. hwaraf ses den tidens räkningsätt och goda pris.
 15. Åbo Stift som utgör 18 Prosterier, 118 Pastorat, 130 Socknar och 72 Capell, är widsträkt; utom Åbo och Björneborgs Län, räknas der under Österbotn, samt en del af Nyland och Tawaste hus Landshöfdingedömen.
 16. På några ställen i detta Stift finnas bewis af fordna Orgwerks inrättningar. I Korpo Kyrka äro lemningar af pipor och 2 bälgor. Rändämäki som fordom warit Dom-Kyrka, har ock något dylikt, fast ingen kundskap kan erhållas om sådane forntidens werks byggnad. I Björneborgs Län är intet Orgwerk, ej heller flere än ofwannämde i hela Stiftet, utom Städerne, enligt Consistorii meddelte underrättelse.
 17. Under Lunds Stift är hela Skåne och Blekinge, eller Malmö, Christianstads och Carlscrona Landshöfdingdöme. Innefattar 24 Prosterier, 223 Pastorat och 430 Soknar. Ifrån någre Prosterier i detta Stift, har ingen underrättelse kunnat erhållas om Orgwerk finnas, ehuru flere förfrågningar derom skedt, är således icke mitt fel om någon defect skulle yppas i denna Lunds förtekning.
 18. Byggmäst. Ahlgren, som warit nyttjad wid flere byggnader i Riket, och äfwen i Runneby å nyo anlagt Gewärs Factoriet, har förfärdigadt och hitskänkt detta Orgwerk, med wilkor, at i sin lifstid wara sielf Organist; han niuter nu i lön årligen 85 Skeppor Råg och 85 Dal. S mt i pengar.
 19. Borgo Stift utgör allena 7 Prost. 53 Pastorat, och 83 Kyrkor med Capell; består af wissa Socknar i Nyslotts och Kymmenegårds, samt Nylands och Tawastehus Län.
 20. Til Götheborgs Stift lyder Götheborgs och Bohus Landshöfdingdöme, med Halland, samt 6 Härader af Elfsborgs Län, hwilka til sammans innefatta 9 Prosterier, 102 Pastorat och 253 Sockn.
 21. Calmare Län utgör Calmar Stift, utom 5 Härader som lyda til Lindköpings Biskopsdöme. I de öfrige 4 Härader med Öland, finnas 8 Prosterier, 42 Pastorat och 58 Socknar.
 22. Carlstads Stift inbegriper Wermeland och Dals land, samt Leke och Carlskoga Bergslag i Nerike. Hwarunder lyda 9 Prosterier, 39 Pastorat 110 Socknar och 14 Capell.
 23. Hernösands Stift är mäst widsträkt, består af Ångermanland, Jämtland, Herjedaln, Medelpad och Westerbottn, derutinnan äro 7 Prosterier och 4 Lappmarker, 55 Pastorater, 128 Socknar och 2 Capeller.
 24. Gottland har allena 3 Prosterier, 44 Pastorat och 94 Kyrkor.
 25. Skulle för Lunds Stift et eller annat litet werk kunna tilläggas, blir antalet wisst 500, oberäknade små Positiwer som i priwate hus finnas.