Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber/Bihang

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 612 ] [ 613 ]
Mina Nådiga och gunstiga Läsarinnor!


Den utmärkte ynnest och wälbehag, mina Läsarinnor behagat yttra wid mit förra arbete, under namn af Hjelpreda i Hushållningen, har ej allenast i fullkomligaste måtto ärsatt min derwid hafde möda, utan äfwen gifwit mig en behaglig upmuntran, at medelst detta lilla Bihang i samma ämne, dels öka dels ändra hwad förut kunnat wara glömt eller behöfwa förbättring.

Wid den senare omständighet har jag ibland flere i synnerhet fäst min upmärksamhet på den aldraförsta Uplagans fattade beskrifning om elak Talgs beredande til ljus, hwarwid jag i de 2:ne senare så wäl som här anmärkt en mera fördelaktig wärkan, at Ljusen bättre brinna, då man derwid nyttjar godt och blekt Ljusgarn. [ 614 ]Det wore för wiflyftigt och äfwen öfwerflödigt at här anföra de ställen uti min förra Uplaga, som tarfwat någon ändring, utan har jag ansedt för tilräckeligt at utmärka dylika tilfällen med det ordet förbättring.

För öfrigt om mina benägna Läsarinnor med samma blida ögon gynna denna lilla Tilökning som mit förra arbete, så har jag wunnit min endaste önskan, som är at wid slutet af min lefnad kunna betyga den djupa wördnad, med hwilken jag lefwer och dör

Mina nådiga och Gunstiga Läsarinnors


Ödmjukasta och hörsamsta
Tjenarinna

Christina Warg.