Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber/Några Sorter Brenwin, at distillera

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 713 ]

Någre Sorter Brenwin, at distillera.

Aqua Vitæ.

Tag dertil följande Krydder, neml. 2 lod Cardemummor, 4 lod Neglickor, 6 lod Fiolrot, 2 lod Lakritsrot, 2 lod Anjelikerot, 8 lod Pommerants-skal, 6 lod Citron-skal, och 6 lod Canel. Til dessa Kryddor, tages hwitt Franskt Brenwin, eller ock godt Sädes Brenwin 2 Kannor, at distillera förenemde Kryddor med, de där dagen förut sättjas i stöp, uti et stop Brenwin, utom de twenne kannor; Men förr än Kryddorna läggas i stöp, så skäres en del, som ej kunna stötas, och den andra delen, som nyss sades, stötes sönder. När distilleringen är förbi, [ 714 ]så blandas Brenwinet up med Såckersirap som blifwit kokad af en kanna wattn och 112 ℔ Såcker. Denna Sirap skall koka, til dess af honom ej blifwer mera igen än 3 halfstop, hwilken slås uti Brenwinet, medan han är het. Sedan filtereras det antingen genom Swamp eller grått Papper.

Kummin Brenwin, at distillera.

Til 3 Kannor ordinairt Brenwin, tages 12 lod Kummin och 9 lod Anis, som torkas uti en ren panna, öfwer glöd, och sedan stötes litet sönder torra Pommerants-skal 12 lod, torra Citron-skal äfwen 12 lod: Dessa skola läggas några timmar i wattn, så at man kan skära dem smått sönder: Sedan läggas dessa Kryddor, tillika med skalen, uti distiller-pannan, jemte de förr nemde 3 Kannor Brenwin, at dermed tilsammans distilleras, hwaraf ej tages mer än 3 stop af det distillerade Brenwinet, hwilket sedan blandas up med et och et halft stop Såckerlag, som kokas af 112 ℔ Såcker, då det blifwer lagom starkt: Sedan luttras det igenom en Swamp, som lägges i en tratt med låck, at intet styrkan förgår: Ju sacktare det då derigenom rinner, (neml. som en finer sträng), ju klarare blifwer det. [ 715 ]

Rosolis-Brenwin.

Dertil tages följande kryddor: 1 lod Mastix, 12 lod Galgo, 3 lod Canel, 1 lod Zittfer, 12 lod Muskottblomma, 1 lod Cardemummor samt 1 quintin Neglickor. Desse förenämde Kryddor stötas fina, och sättjas dagen förut i stöp, uti et stop odistillerat Brenwin. Sedan tages 3 stop dylikt til det förra stopet, och slås tilsammans uti en liten distiller-panna, at deruti distilleras, och då pannan rinner upp, lägges i Tratten en liten klädes klut, och på kluten et quintin Cochenille, som förut är helt fint stött som mjöl, at deraf bekomma röd färg på Brenwinet. Man skall ej taga mer Brenwin, än hälften emot det, som slogs i pannan; ty eljest kan det smaka lank: När då så mycket är afrunnit, som sagt är, så blandas det up med et stop Såcker-sirap, hwilken förut kokas med et ℔ Såcker och 3 halfstop wattn, hwaraf det ena halfwa stopet är inkokat i Såcker-lagen: När då Såcker-lagen är blandat med Brenwinet, så lägges en Swamp i tratten, hwarigenom man låter Brenwinet rinna, som en fin sträng, så blifwer det klart; men låck bör det wara på Tratten, på det styrkan ej må förloras. [ 716 ]

Krusmynt-Brenwin.

Til hwar kanna Brenwin, tages 6 lod torr söndergnuggad Krusmynta, från hwilken alla stjelkar äro wäl utplåckade: Denna Krusmyntan ställes twenne dagar i blöt, med Brenwin, och sedan distilleres; Men det starkaste Brenwinet, som först rinner, ungefärligen 3 qwarter, tages för sig sielf: Deruti lägges, något mer än en knäppnäfwa, god Rågbrådd eller Kornbrådd, hwilket ställes på en warm spishäll, och, när Brenwinet dragit all grönskan utur brådden, at den är hel whit, så tages han utur Brenwinet och kramas wäl ut: Sedan upblandas det distillerade Brenwinet, med så mycket af det gröna, som färgen åstundas mörk til: Derefter upblandas det med sött, samt utspädes med wattn efter behag.

Pommerants-Droppar, hwaraf i hast kan göras godt Brenwin.

Twå ℔ torra Pommerants-skal, hwaraf det hwita bortskäres, 2 lod Baggesöta, som skäres helt fint sönder, 18 dels lod Saffran, som torkas och sönderstötes, 12 lod Cochenill, som också stötes: Detta [ 717 ]slås med 2 stop Franskt Brenwin i en glasflaska, som ställes i Solen eller et warmt rum 6 weckor eller något mer. Sedan silas Tincturen genom en Blecktratt, med Swamp i bottn.

Af ofwannämde droppar, slås ungefärligen et litet skedblad uti et halft stop Franskt Brenwin, hwilket ock göres sött, med Såcker-Sirap, och sedan filtereras genom grått Papper, så at det blifwer klart, då det strax kan nyttjas.