Index:Förslag till Allmän Criminallag.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Förslag till Allmän Criminallag.djvu
Upphovsman Lagkommittén
Titel Förslag till Allmän Criminallag
Utgivningsår 1832
Utgivare Johan Hörberg
Källa Djvu
Sidor

titel _ innehåll innehåll

Förslag

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Motiver

titel _ 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Protokoll

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

Rättelser

Rättelseblad

Förslag till Allmän Criminallag

Innehåll.


Straff Balk.
Första Afdelningen.
Allmänne bestämmelser.
Kap. 1. Om dem, som swensk straffrätt underkastade äro.
2. Om straff och deras werkställighet.
3. Om försök till brott.
4. Om wållande.
5. Om delaktighet i brott.
6. Om de allmänna grunder, hwarefter straff mätas skola; så ock om nedsättning eller förändring af straff i wissa fall.
7. Om de grunder, som utesluta eller upphäfwa straffbarhet.
8. Om skadestånd.
Andra Afdelningen
Om särskilda brott och deras bestraffning.
Kap. 9. Om förräderi, så ock om andra för Statens säkerhet menliga brott.
10. Om Majestätsbrott, så ock om brott emot Rikets Ständer eller Riksstyrelse.
11. Om brott emot offentlig Myndighet.
12. Om fridsbrott.
13. Om förfalskning af allmänna handlingar, mynt, penningesedlar, stämplar, präglar eller märken.
14. Om mened.
15. Om spridande af pest eller annan för menniskor smittosam sjukdom; så ock om allmänt farlig förgiftning.
16. Om mord och dråp; så ock om anan misshandel å person.
17. Om brott emot annans frihet.
18. Om falsk angifwelse; så ock om annan ärekränkning.
19. Om ägtenskapsbrott.
20. Om sedlighetsbrott.
Kap. 21. Om eldskada af uppsåt eller wållande; så ock om annan skadegörelse å egendom.
22. Om snatteri och stöld.
23. Om rån.
24. Om bedrägeri.
25. Om bedräglig eller wårdslös gäldenär i konkurs.
26. Om förfalskning af enskilda handlingar; så ock om missbruk deraf.
27. Om åwerkan; så ock om olofligt jagande eller fiskande.
28. Om brott af embetsmän.
Rättegångs Balk.
Kap. 1. Om Domstolsinrättningen och hwad dertill hörer.
2. Om upptäckande och åtal af brott.
3. Om rättegångssättet wid Underrätt.
4. Huru mål i Öfwerrätt upptagas och behandlas.
5. Huru mål i Högsta Domstolen upptagas och behandlas.
6. Om bewis.
7. Om rättegångskostnad.
8. Om särskild Nämnd.
9. Om fullmäktig och biträde.
10. Om häktning af misstänkt person, eller borgen för honom: om qwarstad eller wård å tilltalad persons egendom; så ock om embets- eller tjenstemans skiljande från utöfning af embete eller tjenst, medan han under tilltal står.
11. Om laga tid, och om resning.
12. Om böter och twångsmedel, så ock om andra påföljder af uteblifwande.
Särskilde förslag:
        1. till ändringar i lagtexten, i händelse lifsstraffet skulle afskaffas.
2. till Juryinrättning.
3. till de ändringar i civillagen, som blifwa en följd af detta förslag.
   Motiver.
   Protokoll.