Index:SOU 1940 12.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Fritidsutredningen
Titel SOU 1940:12 Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning
Utgivningsår 1940
Källa Djvu
Sidor
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.


Sid.
Skrivelse till statsrådet och chefen för socialdepartementet 3
Författningsförslag.
Utkast till förordning om ändring i vissa delar av hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 (nr 566) 7
Utkast till lag angående servitut för bildande av fritidsområden 8
Utkast till lag om ändrad lydelse av lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 25) om servitut 11
Utkast till lag om ändrad lydelse av 133 § utsökningslagen 11
Utkast till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § giftermålsbalken 12
Utkast till lag om ändrad lydelse av 55 § Kungl. förordningen den 16 juni 1875 (nr 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom 12
Utkast till lag om ändring i 8 kap. lagen om förmynderskap 13
Utkast till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation 13
I. Allmän avdelning.
Kap. I. Behandlingen i riksdagen av friluftslivets markfråga m.m. De sakkunnigas uppdrag 16
Kap. II. Redogörelse för verkställd inventering över för friluftsliv lämpliga områden 31
A. Den allmänna inventeringen 31
B. Kompletterande inventering beträffande vissa orter 46
Kap. III. Sammanställning av uppgifter angående skadegörelse i skog och mark samt andra olägenheter, som orsakas av friluftsfolket 55
A. Av fritidsutredningen företagen undersökning 55
B. Övrigt fritidsutredningen tillhandakommet material 60
Kap. IV. Uppgifter rörande förhållanden av betydelse för friluftslivets markfråga i vissa främmande länder 64
Kap. V. Friluftslivets förutsättningar och behov i Sverige med hänsyn till markfrågan 77
Kap. VI. Allmänna synpunkter på möjligheterna att inrätta fritidsreservat 91
Stadsplanelagstiftningen 91
Strandlagsförslaget 93
Regionplanefrågan 95
Inrättandet av fritidsreservat en uppgift för staten, kommunerna och vissa enskilda sammanslutningar 96
Inrättandet av fritidsreservat med hänsyn till olika rättslig natur hos jorden 98
Kap. VII. Formerna för statens medverkan vid inrättandet av fritidsreservat 100
A. Inrättandet av fritidsreservat på statens marker 100
B. Lagstiftningsåtgärder 101
C. Ekonomiska stödåtgärder för att främja tillkomsten av fritidsreservat 101
D. Inrättandet av ett statens rådgivande organ i fritidsfrågor 106
Kap. VIII. Frågor berörande kommunernas verksamhet för inrättandet av fritidsreservat 107
II. Disponerandet av kronans fasta egendom för friluftsändamål.
Kap. IX. Inledande översikt 114
A. Olika slag av kronoegendomar och deras betydelse för friluftslivet 114
B. Redogörelse för gällande bestämmelser rörande försäljning och förvaltning av domänfondens fasta egendom 115
Bestämmelser angående försäljning 115
Bestämmelser angående förvaltning i allmänhet 118
Särskilda bestämmelser om jakten 121
Särskilda bestämmelser om fisket 122
C. Synpunkter som framförts under riksdagsbehandlingen och i yttranden till fritidsutredningen 123
Kap. X. Fritidsutredningens förslag beträffande domänfondens fastigheter 125
A. Allmänna riktlinjer 126
B. Statliga fritidsreservat å domänfondens fastigheter 129
Förslag till bestämmelser angående reservatens förvaltning och utnyttjande för friluftsändamål m. m. 129
Av utredningen följda grunder för utväljandet av de kronodomäner, som föreslås avsatta såsom riksallmänningar 141
Förteckning över de domänfonden tillhöriga fastigheter, vilka utredningen föreslår skola avsättas såsom riksallmänningar 145
C. Åtgärder till främjande av friluftsliv å de domänfondens fastigheter, vilka icke avsättas såsom fritidsreservat 165
Kap. XI. Utredningens förslag beträffande statliga fritidsreservat å annan mark än domänfondens 166
A. Allmänna riktlinjer 166
B. Förslag angående disponerandet för friluftslivets behov av vissa under marinförvaltningens vård stående fastigheter 169
III. Lagstiftningsfrågor.
Kap. XII. Allmänna synpunkter rörande behovet av nya avtalsformer för lösandet av friluftslivets markfråga 174
Kap. XIII. Servitut enligt gällande rätt. Allmänna riktlinjer för en lagstiftning om personalservitut för att underlätta bildandet av fritidsområden 182
Kap. XIV. Speciell motivering till den föreslagna servitutslagstiftningen 199
Utkastet till lag angående servitut för bildande av fritidsområden 199
Utkastet till lag om ändrad lydelse av lagen den 14 juni 1907 om servitut 214
Utkastet till lag om ändrad lydelse av 133 § utsökningslagen 214
Utkastet till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § giftermålsbalken 215
Utkastet till lag om ändrad lydelse av 55 § Kungl. förordningen den 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom 216
Utkastet till lag om ändring i 8 kap. lagen om förmynderskap 216
Kap. XV. Frågan om tvångsförfarande för tryggande av tillgången på mark till fritidsområden 217
Frågans riksdagsbehandling 217
Den av 1937 års riksdag begärda utredningen av frågan om rätt att expropriera mark för kommunala friluftsbad 219
Av utredningen verkställd undersökning angående behovet av tvångsförfarande 221
Expropriation för friluftsändamål enligt gällande rätt 225
Utredningens förslag 229
Yttranden av utredningens särskilt tillkallade sakkunniga.
Särskilt yttrande av herr Friberger 238
Särskilt yttrande av herr Malmberg 243
Särskilt yttrande av herr Gustafson 247
Särskilda yttranden av ledamöter av utredningen.
Särskilt yttrande av herr Kjellman 248
Särskilt yttrande av herr Romell 249
Särskilt yttrande av fru Svenson 255
Bilagor.
Bilaga 1. Redogörelse för engelsk regionplanelagstiftning och dess användning för landskapsskydd 257
Bilaga 2. P. M. angående "alle mans rätt" i Sverige 268
Bilaga 3. Förteckning över kronoegendomar under domänstyrelsens förvaltning, tänkbara som friluftsallmänningar 284
Bilaga 4. Förteckning över Kronan tillhöriga till försäljning föreslagna områden inom Vaxholms fästning 286