Index:SOU 1940 12.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
SOU 1940 12.djvu
Upphovsman Fritidsutredningen
Titel SOU 1940:12 Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning
Utgivningsår 1940
Källa Djvu
Sidor

001 002 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.


Sid.
Skrivelse till statsrådet och chefen för socialdepartementet 3
Författningsförslag.
Utkast till förordning om ändring i vissa delar av hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 (nr 566) 7
Utkast till lag angående servitut för bildande av fritidsområden 8
Utkast till lag om ändrad lydelse av lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 25) om servitut 11
Utkast till lag om ändrad lydelse av 133 § utsökningslagen 11
Utkast till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § giftermålsbalken 12
Utkast till lag om ändrad lydelse av 55 § Kungl. förordningen den 16 juni 1875 (nr 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom 12
Utkast till lag om ändring i 8 kap. lagen om förmynderskap 13
Utkast till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation 13
I. Allmän avdelning.
Kap. I. Behandlingen i riksdagen av friluftslivets markfråga m.m. De sakkunnigas uppdrag 16
Kap. II. Redogörelse för verkställd inventering över för friluftsliv lämpliga områden 31
A. Den allmänna inventeringen 31
B. Kompletterande inventering beträffande vissa orter 46
Kap. III. Sammanställning av uppgifter angående skadegörelse i skog och mark samt andra olägenheter, som orsakas av friluftsfolket 55
A. Av fritidsutredningen företagen undersökning 55
B. Övrigt fritidsutredningen tillhandakommet material 60
Kap. IV. Uppgifter rörande förhållanden av betydelse för friluftslivets markfråga i vissa främmande länder 64
Kap. V. Friluftslivets förutsättningar och behov i Sverige med hänsyn till markfrågan 77
Kap. VI. Allmänna synpunkter på möjligheterna att inrätta fritidsreservat 91
Stadsplanelagstiftningen 91
Strandlagsförslaget 93
Regionplanefrågan 95
Inrättandet av fritidsreservat en uppgift för staten, kommunerna och vissa enskilda sammanslutningar 96
Inrättandet av fritidsreservat med hänsyn till olika rättslig natur hos jorden 98
Kap. VII. Formerna för statens medverkan vid inrättandet av fritidsreservat 100
A. Inrättandet av fritidsreservat på statens marker 100
B. Lagstiftningsåtgärder 101
C. Ekonomiska stödåtgärder för att främja tillkomsten av fritidsreservat 101
D. Inrättandet av ett statens rådgivande organ i fritidsfrågor 106
Kap. VIII. Frågor berörande kommunernas verksamhet för inrättandet av fritidsreservat 107
II. Disponerandet av kronans fasta egendom för friluftsändamål.
Kap. IX. Inledande översikt 114
A. Olika slag av kronoegendomar och deras betydelse för friluftslivet 114
B. Redogörelse för gällande bestämmelser rörande försäljning och förvaltning av domänfondens fasta egendom 115
Bestämmelser angående försäljning 115
Bestämmelser angående förvaltning i allmänhet 118
Särskilda bestämmelser om jakten 121
Särskilda bestämmelser om fisket 122
C. Synpunkter som framförts under riksdagsbehandlingen och i yttranden till fritidsutredningen 123
Kap. X. Fritidsutredningens förslag beträffande domänfondens fastigheter 125
A. Allmänna riktlinjer 126
B. Statliga fritidsreservat å domänfondens fastigheter 129
Förslag till bestämmelser angående reservatens förvaltning och utnyttjande för friluftsändamål m. m. 129
Av utredningen följda grunder för utväljandet av de kronodomäner, som föreslås avsatta såsom riksallmänningar 141
Förteckning över de domänfonden tillhöriga fastigheter, vilka utredningen föreslår skola avsättas såsom riksallmänningar 145
C. Åtgärder till främjande av friluftsliv å de domänfondens fastigheter, vilka icke avsättas såsom fritidsreservat 165
Kap. XI. Utredningens förslag beträffande statliga fritidsreservat å annan mark än domänfondens 166
A. Allmänna riktlinjer 166
B. Förslag angående disponerandet för friluftslivets behov av vissa under marinförvaltningens vård stående fastigheter 169
III. Lagstiftningsfrågor.
Kap. XII. Allmänna synpunkter rörande behovet av nya avtalsformer för lösandet av friluftslivets markfråga 174
Kap. XIII. Servitut enligt gällande rätt. Allmänna riktlinjer för en lagstiftning om personalservitut för att underlätta bildandet av fritidsområden 182
Kap. XIV. Speciell motivering till den föreslagna servitutslagstiftningen 199
Utkastet till lag angående servitut för bildande av fritidsområden 199
Utkastet till lag om ändrad lydelse av lagen den 14 juni 1907 om servitut 214
Utkastet till lag om ändrad lydelse av 133 § utsökningslagen 214
Utkastet till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § giftermålsbalken 215
Utkastet till lag om ändrad lydelse av 55 § Kungl. förordningen den 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom 216
Utkastet till lag om ändring i 8 kap. lagen om förmynderskap 216
Kap. XV. Frågan om tvångsförfarande för tryggande av tillgången på mark till fritidsområden 217
Frågans riksdagsbehandling 217
Den av 1937 års riksdag begärda utredningen av frågan om rätt att expropriera mark för kommunala friluftsbad 219
Av utredningen verkställd undersökning angående behovet av tvångsförfarande 221
Expropriation för friluftsändamål enligt gällande rätt 225
Utredningens förslag 229
Yttranden av utredningens särskilt tillkallade sakkunniga.
Särskilt yttrande av herr Friberger 238
Särskilt yttrande av herr Malmberg 243
Särskilt yttrande av herr Gustafson 247
Särskilda yttranden av ledamöter av utredningen.
Särskilt yttrande av herr Kjellman 248
Särskilt yttrande av herr Romell 249
Särskilt yttrande av fru Svenson 255
Bilagor.
Bilaga 1. Redogörelse för engelsk regionplanelagstiftning och dess användning för landskapsskydd 257
Bilaga 2. P. M. angående "alle mans rätt" i Sverige 268
Bilaga 3. Förteckning över kronoegendomar under domänstyrelsens förvaltning, tänkbara som friluftsallmänningar 284
Bilaga 4. Förteckning över Kronan tillhöriga till försäljning föreslagna områden inom Vaxholms fästning 286