Item öpit breff at ödis Tompter måge friit at vptagis

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Djvu
Item öpit breff at ödis Tompter måge friit at vptagis
av Gustav Vasa

Item öpit breff at ödis Tompter måge friit at vptagis
Riksregistraturet 4 mars 1535


[ 1 ]

Aff vpgränna
4 Martij.

10. 53.Item öpit breff at ödis Tompter måge, friit at vptagis igenn &c.

Wij Gustaff &c. Göre vitterligit Epter thet ath her i thenno Landzende är och finnes monge fatige men, szom gerne vele bruge berge sig och vptage Crononess Tompter szom i mong år haffua öde legat, Dog bliffuer thet them fortagit och nekat aff them szom szådanna ödiss tompter och öde Torp vnder sig slagit haffue och giort ther huarcken oss eller Cronen rät och skäl aff, Huarfore (på thet Cronen må bliffue forbatred och the fatige menn szom ingen hwss eller hemen haffue moge få nogen Jord ther the kunne sittie och berge sig vtaff) haffue wij vnt tiilgodo och tiilstat, szom wij och nu med thette vort vpne breff vnne och tiilstädie ath huilken fatig man szom lust och villia haffuer at uptaga, b[r]uka och byggia, anten på gambla Cronones Ödistompter, eller och på Cronones och Konungens almenninger ther nogre bolstäder finnes Thå skole the haffue ther vort fulkomlig forloff villie och tillatilsse vppå, Huilckie wij tilkenne giffue vore Fougtar Embetzmen Lenszmen och alle andre szom for voro skul vele och skole göre och late, atte icke i noger motte göre her emoth Hinder forfong eller oforetten vid vora strenge neffzt och Vrede Teslig anname wij alle them szom szådana öd godz vptagens vorde, vdi vort Konungzlige hegn friidh och forswar, Huicken her offuer bryter eller åuerkan gör, skal haffua foruerckat edzöret epter Lagen Tess tiil &c.