Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen/Innehåll

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förord
Kommentar till 20 och 21 kap. strafflagen

av Thor Strömman
Strafflagen kap. 20.  →


[ 5 ]

INNEHÅLL


Litteraturförteckning 7
Strafflagen kap. 20.
Definition af olofligt tillgrepp, tjufnad (den generiska benämningen på stöld och snatteri) 9
Tjufnadsbrottets karaktär 12
I. Föremålet för tjufnad 12
II. Den yttre handlingen, borttagandet 19
III. Afsikten att tillgripa 27
Utläggning af de särskilda §§:na 35
1 §. Stöld och snatteri 35
2 §. Skogsåverkan (olofligt tillägnande af skog eller skogsalster å främmande mark) bedömd såsom tjufnad 38
3 §. Försnillningsbrott m. m. bedömda såsom tjufnad 40
4 §. Fall af kvalificerad tjufnad 42
5 §. Inbrott 48
6 §. Återfall (iteration) vid snatteri 52
7 §. Återfall vid stöld 53
 §. Brottskonkurrens vid tjufnad 55
9 §.
10 §. Medhjälp vid tjufnad 57
11 §. Medgärningsmannaskap vid tjufnad 58
12 §. Efterföljande delaktighet i tjufnad (tjufgömmeri) 58
13 §. Förberedelse till inbrott, förfärdigande eller anskaffande af dyrk m. m. 60
14 §. Förlust af medborgerligt förtroende 61
20 kap:s lagtext i 1864 års strafflag med förändringar före 1890 62
Strafflagen kap. 21.
Begreppet rån 68
Utläggning af de särskilda §§:na 69
1 §. Rån och rånförsök 69
2 §. Fall af kvalificeradt rån 73
3 §. Återfall i rån 74
4 §. Motvärn vid tjufnad på bar gärning 75
5 §. Utpressning 76
6 §. Fall af kvalificeradt rån 77
7 §.
8 §.
9 §. Delaktighet i rån 78
10 §. Förlust af medborgerligt förtroende 79
Förkortningar
B.B. = Byggningabalken
H.B. = Handelsbalken
H.D. = Högsta Domstolen.
Hof. R:n = Hofrätten.
H.R:n = Häradsrätten.
K.Br. = Kungl. Bref.
K.F. = Kungl. Förordning.
K.Kung. = Kungl. Kungörelse.
Lagb. = Lagberedningen.
Lag-Com. = Lag-Commiteen.
M.B. = Missgerningsbalken.
Prom.L. = Förordningen om strafflagens införande den 16 Febr. 1864.
R.R:n = Rådstufvurätten.
S.B. = Straffbalk.
Str.L. = Strafflagen.
Uts.L. = Utsökningslagen.
V.G.L. = Vestgötalagen.
Ö.G.L. = Östgötalagen.
[ 7 ]

Litteraturförteckning.


Hagströmer, Svensk straffrätt (1901–1905).

   "    Granskning af förslaget till strafflag för storfurstendömet Finland (1879).

Winroth, Anteckningar efter rättshistoriska föreläsningar i straffrätt (1889).

Kallenberg, Om återfall i brott (1894).

Hellborn, Om strafflagskonkurrens vid brottsenhet (1895).

Sjunnesson, Det fortsatta brottet (1900).

Hagströmer, Några anmärkningar om fortsatt brott enligt svensk rätt (i Tidsskrift f. Retsvidenskab 1900).

Stjernberg, Den nya lagen om återfallspreskription den 30 mars 1901 (1903).


Olivecrona, Om de kännetecken, hvilka karakterisera tjufnadsbrott (1846).

Humbla, Inledning till läran om stöld och snatteri, enligt K. F. af d. 4 Maji 1855 (1862).

Antell, Om tillgreppsbrotten (1889).


Hagerup, Formuesindgreb og Dokumentforbrydelser (2 uppl., 1898).

Goos, Den nordiske Strafferet, speciel Del (1899 i Nord. Retsencyklopedi).

   "    Den danske Strafferets specielle del. Ii (1895).

Forsman, Anteckningar enligt föreläsningar öfver de särskilda brotten enligt (finska) strafflagen af den 19 december 1889. I (1899).

   "    Grunderna för läran om delaktighet i brott (1879).

Binding, Die Normen und ihre Übertretung. I (1890), II (1877).

von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts (1903).

Olshausen, Kommentar zum Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. II. 6 Auflage (1901).

Ullmann, Ueber den Dolus beim Diebstahl (1870).

[ 8 ]Lammasch, Diebstahl und Beleidigung. Rechts vergleichende und criminalpolitische Studien mit besonderer Rücksicht auf den Oestereichischen Strafgesetzentwurf (1893).


Lag-Commiteens Förslag till Allmän Criminallag (1832).

Tablå, innefattande jemnförelse emellan Lag Commiteens Förslag till Allmän Criminallag och den nu gällande (1841).

Lagberedningens förslag till Straff-Balk (1844).

Nya Lagberedningens förslag till lag angående ändring i vissa delar af Strafflagen (1887).

Sjögren, Förarbetena till Sveriges Rikes lag. .


Lageditioner, utgifna af Skarin (1904) och Uppström (1904).

Backman, Lag-Samling.

Schmidt, Juridiskt Arkif. (cit. Schmidt).

Naumann, Tidskrift för lagskipning, lagstiftning och förvaltning (cit. Naumann).

Holm, Nytt Juridiskt Arkiv, Afd. I 1874--1905 t. o. m. Häft. 3 (cit. Holm) samt Afd. II t. o. m. 1904 (cit. Holm afd. II).


Udkast til Almindelig borgerlig Straffelov for Kongeriget Norge. I. Udkast til Lov. II. Motiver. Udarbeidet af den ved kgl. Resolution af 14:de November 1885 nedsatte Kommission (1896).

Almindelig borgerlig Straffelov af 22:de Mai 1902 og Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden med Henvisninger ved J. Parmann (1902).

Straffeloven med oplysende anmærkninger og henvisninger ved Francis Hagerup (1903).

Dansk Almindelig borgerlig Straffelov den 10 Februar 1866. (Trykt hos J. H. Schultz.)

Finska strafflagen. (Helsingfors 1899. G. W. Edlunds förlag.)

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister von J. Olshausen (1900).

D:o d:o von Hans Rüdorff. 21 Auflage von H. Appelius (1903).

I allmänhet nämnes endast författarens namn och anförda arbete (a. a. eller anf. arb.)