Koral1697/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

147 O Gudh wår Fader i ewighet

Källa: Sid 284, Tonart: d \minor


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{g'2 g1 g2 a1 a2 bes1 g2 a1 \fermata\divMax
a2 d1 d2 c d es d (c bes) a1 \fermata\divMax}
bes2 g1 g2 a bes c bes a g f d \fermata\divMax
e2 f1 f2 g1 a2 g1 fis2 g1 \fermata\divMax
g2 d'1 bes2 c d es d (bes a) g1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{g'2 g1 g2 fis1^"6" d2^"#" g1 es2 d1 \fermata\divMax
d2^"b" bes1 bes2 c1^"b" c2^"b" d2 g,1 d'1 \fermata\divMax}
g2 g1 c,2 a1. g1. d'1^"b"\fermata\divMax
a'4 g f2 e d c bes a^"6" bes^"6" c d^"#" g1\fermata\divMax
es2 bes1 g2 c1.^"b" bes2 c^"7" d^"#" g,1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ O Gudh wår Fa -- der i e -- wig -- het/
U -- tan all be -- gyn -- nel -- se och än -- da/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Jagh troor på tigh och wis -- ser -- lig weet/
Som Skrif -- ten gif -- wer til -- kän -- na/ }


>>

At tu haf -- wer medh tin Gu -- doms macht/
Him -- mel och jord och all ting skapt/
Then för -- sta man och qwin -- no.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 180 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}