Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Andre Regissörer. Teatersufflörer. Föreståndare för Scenens byrå

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förste Regissörer
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910
personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Andre Regissörer. Teatersufflörer. Föreståndare för Scenens byrå
Sceniska konstnärer 1860-1866  →


[ 63 ]

Andre Regissörer. Teatersufflörer. Föreståndare för Scenens byrå.

Wilhelm Kjellberg, teatersufflör 1 juli 1831—30 juni 1845, regissör (äfven benämnd intendent) 1 juli 1845—30 juni 1856, andre regissör från den 1 juli 1856, föreståndare för scenens byrå 1 juli 1863—1864.

Född i Stockholm den 1 febr. 1810, elev vid Kungl. Teatern 26 jan. 1828—1 juli 1831, debuterade som Moses i »Landtprästen i Wakefield» den 13 sept. 1829, fick 1831 anställning som »sufflör på scenen» eller »teatersufflör», såsom denna befattning kallades, d. v. s. den på scenen under föreställningarne tjänstgörande andre regissören som har till uppgift att passa på de uppträdandes entréer, gifva tecken till ridåns upp- och neddragning samt att för öfrigt sköta en hel del bakom kulisserna förefallande göromål (alltså ej att förblanda med sufflören i sufflörluckan, hvars upgift endast är att bistå de uppträdande vid bristande memorering). Från 1845 förenade han denna tjänst med befattningen som regissör med titeln »intendent», d. v. s. styresman för scenen, eller, såsom denna befattning [ 64 ]numera kallas, »förste regissör och sceninstruktör». Från 1856, då Torsslow ånyo lät engagera sig efter mera än tjuguårig bortovaro, blef Kjellberg regissör utan egenskap af styresman för scenen. Från den 1 juli 1863 blef han »föreståndare för Scenens byrå» — den tjänsteman, som har till åliggande att ombesörja annonsering och affischering samt att vid repertoarändring utfärda erforderliga kallelser (som på den tiden, då inga telefoner funnos, måste ske genom budskickning), ombestyra utlämnandet af tal- och sångroller m. m. — Han afled i Stockholm den 27 mars 1864.


Carl Robert Lindmark, teatersufflör (=andre regissör) 1 juli 1854—1865.

Född den 27 dec. 1822. Elev vid Kungl Teaterns balettskola 1840—41, förflyttad till korstaten den 31 mars 1841, där han kvarstod till den 30 dec. 1841. Anställd som aktör vid den af kapten Anders Lindeberg följande år öppnade Nya Teatern vid Carl XIII:s torg, hvilken scen han tillhörde tills han år 1854 fick anställning vid Kungl. Teatern som »teatersufflör». Från den 1 sept. 1859 blef han därjämte förvaltare af attributförrådet och innehade sedermera båda dessa befattningar till sin död den 22 mars 1865.


Johan Fredrik Isidor Högfeldt, andre regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 15 aug. 1863—1874.

Född den 8 aug. 1824. Började sin teaterbana vid 18 års ålder hos Anders Lindeberg vid Nya Teatern under dess första spelår, 1842—1843, var sedan anställd vid änkefru Hedvig Charlotta Djurströms sällskap, där han kvarstod äfven sedan detsamma öfvertagits af skådespelaren Rudolf Forssberg; i början af 1850-talet kom han till Hesslers sällskap, som han tillhörde t. o. m. spelåret 1856—1857, hvilket år nämnda sällskap spelade på den i okt. 1856 invigda Ladugårdslandsteatern. Följande spelår anställd hos Stjernström vid Mindre Teatern (den Lindebergska) och 1858—1859 hos Theodor Schwartz vid Ladugårdslandsteatern, för hvilken scen Högfeldt själf sedan blef direktör från april 1859 till och med mars 1860. År 1863 anställdes han vid Kungl. Dramatiska Teatern, som han sedan tillhörde till sin död den 26 jan. 1874. Högfeldt var en flitig [ 65 ]öfversättare af teaterstycken. — Gift med Engel Wilhelmina Charlotta Djurström (född den 7 nov. 1831, död i Mariestad den 15 febr. 1852).


Carl Johan Albion, föreståndare för Scenens byrå 1 juli 1864— 30 juni 1866, byråskrifvare 1 juli 1866—30 juni 1868.

Född den 5 nov. 1814. Före sin anställning vid Kungl. Teatrarne var han under åren 1856—1865 räkenskapsförare och kassaförvaltare hos Stjernström vid Mindre Teatern. Från den 1 juli 1865 var han kontrollant öfver biljettförsäljningen vid Kungl. Teatrarne, från hvilken befattning han afgick 1868 då han äfven slutade vid Scenens byrå; han blef då i stället förvaltare för materialförrådet, på hvilken post han kvarstod till sin död den 5 dec. 1877.


Olof Theodor Holmgren, andre regissör vid Kungl. Stora Teatern 1 juli 1865—30 juni 1868. (Se Sceniska konstnärer.)


Carl Magnus Boberg, byråskrifvare 1 juli 1866—30 juni 1868, andre regissör vid Kungl. Stora Teatern 1 juli 1868—30 juni 1888.

Född den 14 sept. 1838. Han började vid 18 års ålder som ordonnans vid Kungl. Teatern, efter 10 års plikttrogen tjänstgöring på denna underordnade plats befordrades han till byråskrifvare, och efter ytterligare två år till andre regissör vid operascenen, hvilken befattning han alltjämt skötte med aldrig svikande plikttrohet och samvetsgrannhet tills en plågsam sjukdom bröt hans krafter. Han afled i Stockholm den 26 april 1899. — Boberg var gift tre gånger: första gången med Hilda Carolina Sällström, från hvilken han blef skild; andra gången med korsångerskan Albina Victoria Constantia Landelius (född i juni 1860, död den 27 april 1896); för tredje gången trädde han i äktenskap, ett halft år efter sin andra hustrus död, med sin frånskilda hustru i första giftet, Hilda Sällström.


Johan Fredrik Paul, biträdande andre regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 1 okt. 1866—30 juni 1868. (Se Sceniska konstnärer.)


Carl Gustaf Callmén, andre regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern 1 febr. 1874—30 juni 1886. (Se Sceniska konstnärer.) [ 66 ]Johan Axel Ferdinand Roos, andre regissör vid Kungl. Dramatiska teatern 1 juli 1886—30 juni 1888. (Se Sceniska konstnärer.)

⁎              ⁎

Carl Magnus Boberg, andre regissör vid Kungl. Operan 1 juli 1888—30 juni 1898. (Under de två sista åren till följd af sjukdom mestadels hindrad att tjänstgöra.)


Carl Johan (Jean) Benjamin Grafström, biträdande andre regissör vid Kungl. Operan under första tiden af Bobergs sjukdom, föreståndare för Scenens byrå vid Kungl. Teatern från 1 juli 1913. (Se Sceniska konstnärer.)


Carl Olof Helmer Nygren, vikarierande andre regissör vid Kungl. Operan 1 mars 1897—30 juni 1898, inspicient (=andre regissör) och föreståndare för Scenens byrå vid Kungl. Teatern i nya operahuset 1 juli 1898 till sin död den 2 april 1913. (Se Sceniska konstnärer.)

⁎              ⁎

Johan Axel Ferdinand Roos, andre regissör vid Dramatiska Teatern 1 juli 1888—30 juni 1907. (Se Sceniska konstnärer.)


Olof Teodor Emanuel Olsson, andre regissör vid nya Kungl. Dramatiska Teatern från 1 juli 1907.

Född i Stockholm den 15 sept. 1879. Han började sin teaterbana vid Emil Hillbergs landsortsteaterföretag »Sydsvenska skådebanan» spelåret 1901—1902, var sedan någon tid vid Olympiateatern, därefter vid Albin Lavens turné 1902—1903 och vid Hugo Rönnblads sällskap spelåren 1903—1907, hvarefter han anställdes som andre regissör vid Kungl. Dramatiska teatern. — Gift i Stockholm den 11 aug. 1906 med skådespelerskan Ellen Johanna Maria Borlander, anställd vid Kungl. Dramatiska Teatern från den 1 juli 1908.