Linköpings Wecko-Tidningar 1794-11-15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 45
Linköpings Wecko-Tidningar
1794

N:o 46
N:o 47  →


[ 117 ]
N:o 46.

Linköpings
Wecko-Tidningar.

Lördagen d. 15 Novemb. 1794.
I morgon, 22 Söndagen efter Trinitatis, predika

I Domkyrkan: Hosp. Predik. Apelberger Ottesången, Studiosus Luthander Högmässan och Comminister Schelin Aftonsången.

I S:te Lars: Lands-Capellanen Lindhagen.

I Hospit.-Kyrkan: Studiosus Sundelius.
Underrättelse.

Twänne år äro snart framslutne, sedan jag började utgifwandet af desse Tidningar. Afsigten war at göra en början och inrättning, som kunde medföra någon nytta, och mig en mot ändamålet swarande belöning.

At de icke varit så Artige som man önskat och jag sjelf åstundat, behaga De ursäkta, som sjelfwa äga Snille och Kunskaper. Andre som döma efter egen inbildning utan eftertanka och öfwertygelse; dem beder jag framwisa något bättre och dugligare, innan de lasta andras arbeten. Jag äger den öfwertygelse, at ändamålet warit godt, och den enda lidande är jag.

[ 118 ]Icke må eller någon genom desse Tidningar wara förolämpad, emedan Oskulden aldrig lider då lasten och nedrigheten antastas.

Med nästa års början kommer, som redan bekant är, en ny Tidning at utgifwas, som torde täfla med de fläste Tidningar i Riket om företrädet, dels til Utländska Nyheters snara läsning på Swenska, och dels för andre wittre ämnen som komma at afhandlas. Jag wet wäl, at mitt loford är öfwerflödigt och aldeles onödigt, då hwar ock en redan haft tilfälle at läsa Prof-Bladet N:o 1. Jag önskar blott upriktigt, at Utgifwarens möda och stora kostnad, måtte af en uplyst Allmänhet med upmuntran och tacksamhet ihogkommas.

Jag slutar, w. G., med desse Tidningars utgifwande Lördagen den 27 nästkommande December, och får då aflägga min tacksägelse, hos Respective Prenumeranterne, för det förtroende och den tilgifwenhet, de mig behagat wisa.

För den möda jag haft, blir det min enda förnöjelse, och det för mig allena, at jag warit den Första som börjat med WeckoTidningars utgifwande i Linköpings Stad.

Mången har trodt, at denna Tidning icke kostat mig mera än beswäret. Läsaren behagar derföre se här nedanför beloppet för innewarande är, och döme sädan, om jag icke må wara nöjd at komma ur snaran. Det är sant, at jag icke contant betalt Tryckningskostnaden, men så anser jag mistningen af min Lön såsom contant däremot swarande. Linköping den 15 November 1794. Isaac Lundegrén.

[ 119 ]

Tidningens afkastning för innevarande år.

Prenumerationspenningar - 20 R:dl.
För Jntimationer - - 12.
För Försålda Tidningar - 8: 16.
Summa 40: 16.


Nödiga Utgifter.

Boktryckarens Arfwode 1 R:dl. Num. 52 R:dl.
För åtgångit papper - 6.
Til Tidningsbäraren - 4: 16.
Summa 62: 16.

Kungörelser:

Graweur Kjölström från Stockholm, som nyligen anländt til Staden, underwisar, det nya och wackra sättet at Rita och Gravera, han målar äfwen Portraiter i samma smak, til civilt pris, hwilket Respective Älskare af Fria Konsterne wördsamt tilkännagifwes.

En, utmed Sjöen Wettern belägen, wäl bebygd, förmohnlig Säterie-Egendom är til Sahlu, at tilträdas den 25:te nästkommande Martii med Höst-utsäde och ett betydeligit Jnwentarium; kunnandes hugade Köpare, af underteknad, som har fössälgningen i Commission, erhålla närmare underrättelse om Egendomens beskaffenhet, så wäl, som priset derå. Linköping den 15 Nowember 1794.

Hindr. Sam. Barckenbohm.

[ 120 ]Hos underteknad boende i Norrköping wid Stadskyrkan å Drottningegatan, finnes til saulu flere Sorter Bräm- och foderwärk, pålsar af så wäl wästindiske som Ryska wargskinn, alt för möjeligaste pries.

Johan Fred. Jordan.

Ett Brädspel uti fullkomligt stånd är til salu inlemnadt hos Bokbindaren Lundberg.

En god Ost om 2 pund är til salu. underrättelse om ägaren fås wid Tryckeriet.

Redsyltad Kåhl, så wäl halfwa som hela tunnor finnas til salu. Underrättelse om stället fås wid Boktryckeriet.

En god Ko är til Salu i Huneberg utom norr tull, om hänne kan accorderas med dess ägare Skyrt derstädes.

För några dagar sedan är en hwit Kalkon-Tupp bortgången; är han ibland de lefwandes antal, torde benägen underrättelse emot nöjaktig wedergällning inlemnas i Hospitals-Sysslomansgården.

Wid den förleden gårdag på eftermiddagen hos mig hållne Auction på qwarlåtenskapen efter afledne Sadelmakaren Zetterström, bortstals et par halfslitne mans skor; den som derom kan lemna underrättelse, har af mig at undfå det stulnas wärde til en tredjedel. Linköping den 14 November 1794.

Jonas Beckman.

Öfwerflöds Ordningen, utgifwen d. 1 Januar. sistl. införd ord från ord uti desse Tidningar, från och med 1 §. til slutet, fås wid Boktryckeriet mot 2 sk. 6 r. Banco.


N:o 47 utgifwes Lördagen d. 22 November kl. 4. e. m.


Linköping, tryckte hos Londicer och Björckegrens Enka.