Odjur, människor och gudar/Ett blad ur den nu levande Buddhas liv

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Den levande Buddhas födelse
Odjur, människor och gudar
av Ferdinand Ossendowski
Översättare: Thorsten W. Törngren

Ett blad ur den nu levande Buddhas liv
Den levande Buddhas uppenbarelse den 17 maj 1921  →


[ 253 ]

ETT BLAD UR DEN LEVANDE BUDDHAS LIV


Den nuvarande Bogdo Khan över Yttre Mongoliet är tibetan. Han kom från en fattig familj, som bodde i trakten av Sakkia Kure i västra Tibet. Från sin tidigaste ungdom hade han ett våldsamt och alldeles oestetiskt väsen. Han var uppeldad av tanken på oberoende och förhärligande för Mongoliet och Djingis Khans efterträdare. Detta gav honom stort inflytande bland Mongoliets lamaer, furstar och khaner och även hos höga vederbörande i Ryssland, som städse försökte draga honom över på sin sida. Han tvekade icke att taga parti mot Mandju-dynastien i Kina och fick alltid bistånd från Ryssland, Tibet, buriaterna och kirgiserna, som försågo honom med pengar, vapen, trupper och diplomatisk hjälp. De kinesiska kejsarna undveko öppet krig med Den levande Buddha, emedan ett sådant kunnat uppväcka protester från Kinas buddhister. En gång sände de till honom en förfaren giftblandare, men han förstod genast avsikten med denna medicinska uppmärksamhet, och som han kände till kraften hos asiatiska gifter, beslöt han att företaga en resa till de mongoliska klostren och genom Tibet. Som sin ställföreträdare kvarlämnade han en »hubilgan», som gjorde sig till god vän med den kinesiske doktorn och av honom tog reda på de närmare orsakerna till hans ankomst. Mycket kort därefter dog den kinesiske doktorn av någon okänd anledning, och Den levande Buddha återvände till sin angenäma huvudstad.

Vid ett annat tillfälle var Den levande Guden utsatt för en hotande fara. Det var då man i Lhasa ansåg, att Bogdo Khan förde en politik, som tog alltför liten hänsyn till Tibet. [ 254 ]Dalai Lama inledde förhandlingar med flera khaner och furstar med Sain Nojon Khan och Jassaktu Khan i spetsen och förmådde dem att påskynda Buddhas andes överflyttning i en annan mänsklig form. De kommo till Urga, där Bogdo Khan tog emot dem med hedersbetygelser och glädjeyttringar. En stor fest anordnades för dem, och de sammansvurna kände sig redan säkra om att kunna verkställa Dalai Lamas önskningar. Vid slutet av festligheten hade de emellertid andra känslor, och med dessa dogo de under natten. Den levande Buddha lät sända deras kvarlevor med fulla hedersbetygelser till deras familjer.

Bogdo Khan känner furstarnas och khanernas minsta tanke, varje deras åtgärd, den obetydligaste stämpling mot honom, och syndaren inbjudes förbindligt till Urga, varifrån han icke återvänder levande.

Den kinesiska regeringen beslöt att göra ett slut på raden av levande Buddhaer. Den upphörde att tvista med översteprästen i Urga och fann på följande plan för att utföra sina avsikter.

Till Peking inbjödos Pandita Gheghen från Dolo Nor och ledaren för de kinesiska lamaiterna, hutuktun i Utai, av vilka ingendera erkänner Den levande Buddhas överhöghet. Efter rådfrågande av de gamla buddhistiska böckerna beslöts, att den nuvarande Bogdo Khan skulle bliva den siste levande Buddha, emedan den del av Buddhas ande, som dväljes i en Bogdo Khan, kan endast trettioen gånger taga sin bostad i en människokropp. Den nuvarande Bogdo Khan är den trettioförsta inkarnationen av Buddha från och med Undur Gheghen, och därför måste översteprästernas i Urga dynasti utslockna. Men när Bogdo Khan fick höra talas om detta, lät han å sin sida anställa arkivforskningar och fann i de gamla tibetanska manuskripten, att en av Tibets överstepräster varit gift och att hans son från födseln var en förkroppsligad Buddha. Därför gifte sig Bogdo Khan och har nu en son, som är en mycket duglig och energisk ung man, och på det viset kommer Djingis Khans prästerliga tron icke att bli obesatt. De kinesiska kejsarnas dynasti försvann från de politiska händelsernas arena, men Den levande Buddha är fortfarande medelpunkten för den panasiatiska tanken.

[ 255 ]År 1920 höll den nya styrelsen i Kina Den levande Buddha fången i hans palats, men i början av 1921 överskred baron Ungern det heliga Bogdo-Ol och närmade sig palatset bakifrån. Tibetanska ryttare nedsköto den kinesiska vakten med pil och båge, och mongolerna inträngde sedan i palatset och bortstulo sin »gud», som omedelbart satte hela Mongoliet i rörelse och väckte de asiatiska folkens och stammarnas förhoppningar till liv.

I Bogdos stora palats visade mig en lama ett med en dyrbar matta övertäckt schatull, vari förvaras Dalai Lamas och Tashi Lamas skrivelser, kejsarnas av Ryssland och Kina dekret samt fördragen mellan Mongoliet, Ryssland, Kina och Tibet. I samma schatull finnas även den kopparplatta, på vilken är inristat Världens konungs hemlighetsfulla tecken, samt berättelsen om Den levande Buddhas senaste uppenbarelser.