Post- och Inrikes Tidningar 1821-01-02

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Post- och Inrikes Tidningar

N:o 1. Tisdag 2 januari 1821
N:o 2. Onsdag 3 januari 1821  →
Index


[ 1 ]

Stockholms
Post- och Inrikes-
Tidningar

1. Tisdagen den 2 Januarii 1821


Officiella Tidningar

Stockholm, den 2 Jan.

Under den 21 sistl. Sept. har Kongl. Maj:t i Nåder låtit utfärda Fullmakt för Fanjunkaren wid LifGardet till Häst C. B. Tullin att wara Fändrick i Arméen.


Under loppet af sistlidit år har Kongl. KrigsWettenskapsAcademien walt och kallat:

Till Arbetande Hedersledamöter:

Academiens arbetande Ledamöter, General-Majoren, Chefen för 1:a Infanteri-Brigaden, CabinettsKammarherren m. m. Grefwe Gustaf Mörner och ContreAmiralen och Commendeuren af Kongl. SwärdsOrden, G. af Klint.

Till arbetande Ledamöter:

I Tactiska Fördelningen:

Majoren wid Kongl. Westerbottens Regemente, Adjutanten hos H. E. RiksStåthållaren i Norrige och Riddaren af Kongl. SwärdsOrden, C. Fr. Kökeritz.

I Sjö-Fördelningen:

Öfwersten wid Flottornes GeneralStab och Riddaren af Kongl. Swärds-Orden, Grefwe Claes Cronstedt; ÖfwersteLieutenanten, Majoren wid Kongl. Sjömätnings-Corpsen och Riddaren af Kongl. Swärds-Orden, A. Du Rées; Majoren i Flottorne, Capitenen wid Kongl. Örlogs-Flottan och Riddaren af Kongl. SwärdsOrden, J. H. Hjelm; Capitenen wid Flottornes GeneralStab, J. O. Ankarswärd; Capitenen wid Kongl. Arméens Flottas Göteborg Escader och Riddaren af Kongl. SwärdsOrden, J. G. von Sydow, samt Lieutenanten wid Stockholms Escader Robert Beckborg.

Af Kongl. Norrska Arméen:

Till Heders-Ledamöter:

General-Lieutenanterne Lowzow, Ahrenfeldt och Sejersted; General-Majorerne Nilson, Schilling, Stabell, d'Aubert, Bang, Meijer och Mejländer; Contre-Amiralen Fabricius, Departements-Cheferne för Sjö- och Landtförswarets ärender, Stats-Råderne Motzfeldt och Fasting samt General-Auditeuren Bergh.

Till Arbetande Ledamöter:

Militair-Föredraganden hos H. Maj:t Konungen, Öfwersten m. m. Birch, Cheferne för Sjö- och Landt-Cadett-Corpserne och General-Krigs-Commissariatet, General-Chirurgen jemte de wid ofwannämnde Cadett-Corpser anställde Lärare i Krigs-Wettenskapen och Krigs-Lagfarenheten samt KrigsRådet m. m. Hagerup.

Till Utländsk Ledamot:

Lieutenanten wid Kongl. Bäjerska Ingenieur-Corpsen, Läraren wid Cadett-Corpsen i München och Riddaren af St. Michaels

Orden, Joseph von Xylander. [ 2 ]

Utrikes Nyheter.

Berlin, den 19 Dec.

En härwarande tidning upprepar åtskilliga rykten, som skola hafwa warit gängse i Wien, rörande de händelser som kunna förestå i Italien. Tidningen sjelf anser dessa rykten motsäga hwarandra, man säger sig dock hafwa underrättelse från god hand, att de i Troppau samlade Cabinetten beslutit göra ännu ett försök att förmå det i Neapel herrskande partiet, att om icke kullkasta den nya sakernas ordning, åtminstone genom betydande ändringar närma den till de monarkiska principerna. Samma tidning anförer widare som en wisshet, att den 20 Nov. courierer afgått till Neapel med Monarkernes definitiva propositioner. Häröfwer få wi yttra, att wäl råder ännu en ogenomtränglig hemlighet i afseende på öfwerläggningarna wid Congressen i Troppau, och det wore förmätenhet att deröfwer något yttra. Men så mycket äro wi berättigade att förklara, att i Troppau har intet enda ögonblick warit fråga om att underhandla med det i Neapel rådande partiet, eller göra det några förslag till ändring i sakernas nya ordning. Detta wore att med andra ord erkänna rättmätigheten af en uppresning, som till anstiftare hade en hemliq politisk sect, och till werktyg arméen. Det kan ej blifwa fråga om, att mer eller mindre till monarkiska principen närma en constitution, som är en olaglig makts uppgjorda werk. Den monarkiska principen förkastar hwarje inrättning, som ej af Monarken sjelf, med fri wilja, beslutes och utföres. Det tillhörer Konungen af Neapel, då han kommer att befinnna sig i ett tillstånd af frihet, att införa i sitt rike en annan Statsförfattning, i den mån han kan öfwertyga sig att hans folk önskar och behöfwer en sådan. Det är alltså fullkomligen ogrundadt, att twå courierer den 20 Nov. skickats med några förslag från Monarkerne till närwarande regering i Neapel. Endast så mycket är sannt, att Monarkerne, den 24, till Konungen afsände egenhändiga skrifwelser, hwilkas innehåll dock äro fullkomligt obekant. Också är det alldeles falskt, att conferencerna i Troppau blifwit uppskjutna i 3 weckor, under hwilken tid swar från Neapel skulle hinna komma. Conferencerna hafwa ej afbrutits en enda dag. (Preus. Staatszeit.)

Troppau, den 15 Dec.

Det är till Laybach som de Höge Monarkerne twifwelsutan inbjudit Konungen af Neapel till ett personligt möte. Enligt underrättelser från Italien, måste de med Monarkernes skrifwelse af den 24 Nov. affärdade Rykte Couriererne hafwa inträffat i Neapel den 4 dennes; följaktligen wäntar man här dagligen Hans Neapolitanska Maj:ts swar, hwilket måste afgöra, om Congressen kommer att förläggas till Layback, eller fortsätta sina sessioner här. — För några dagar sedan afgick Österrikiske Ministern wid Ryska Hofwet, Baron Lebzeltern, såsom Courier till Rom; Sändebådets rang bewisar, att det måste till Rom öfwerföra wigtiga depecher. (Hamb. Cor.)

Neapel, den 26 Nov.

I Spaniens för Neapel antagna Constitution är det Konungen förbjudet att, utan Cortez's (Parlamentets) bifall, företaga någon utrikes resa.

Från Italienska gränsen, den 10 Dec.

Enligt bref ifrån Neapel torde Konungens resa till Layback, i och för sig sjelf, ej möta någon swårighet. Men man fruktar dess mer, att Hans Maj:ts helsotillstånd gör den omöjlig. På en resa till sjös från Manfredonia till Triest kan man i närwarande årstid alldeles icke tänka, om också Konungens wederwilja mot en sådan öfwerfart ej wore så stor som den werkligen är. Huruwida nu, enligt hwad ett rykte säger, en närmare ort bestämmes af de Höge Monarkerne till sammankomst, blir wäl inom få postdagar bekant. (Hamb. Cor.)

Hamburg, den 22 Dec.

Från Frankfurt skrifwes: ”Sedan flere dagar hafwa bekymren för ett utbrytande krig i Italien mycket förökat sig. Det säqes, att Landtgrefwen af Hessen Homburg skall få ett commando wid arméen derstädes. Om de ärenden, som sist förekommit på Förbundsdagen, är alldeles ingen ting bekant.” (L. d. B. H.) — Generaln för Cavalleriet, Baron Frimont, har fått öfwerbefälet wid den mot Neapel bestämda expeditions-arméen. Under honom commendera, utom Prins Philip af Hessen-Homburg, Divisions-generalerne Baron Stutterheim och Grefwe Wallmoden, hwilken sistnämnde skall föra avant-gardet. Man tror dock icke att fälttåget öppnas före [ 3 ]slutet af Januari. (Allgem. Zeit.) — Resande omtala mycket de särskilta förswars-anstalter, som skola widtagas å Neapolitanernes sida, och för hwilka Lord Wellingtons linier för Lissabon skola tjena till eftersyn. — I handelsbref från Neapel af den 28 Nov. yttras: "Dr krigsrykten och de oroande underrättelser wi fingo med sista post, hafwa gjort att wåra stats-räntor något fallit; få köpare infinna sig; också är det omöjligt att säga någon ting om wår cours, förr än nästa post kommit; krig eller icke krig bestämmer coursens stigande eller fall. — Enligt bref från åtskilliga orter har ett Sändebåd från ett stort Tyskt Hof rest, med ansenlig suite, till Schaumburg, med uppdrag att för en Prins af samma Hof till Gemål begära en af de älskwärda Prinsessorna af Anhalt-Schaumburg. (L. d. B. H.)


Göres härmed wetterligt, att WexelBanken efter wanligt bruk nu warder tillsluten ifrån den 2 Januarii, till den 24 derpå följande Februarii nästkommande år 1821. Och åligger det alla som hafwa Räkningar i WexelBanken, att enligt 27 Puncten i BancoOrdningen, inom d. 30 Januarii collationera deras Räkningar med wederbörande Kammererare derstädes, hwilka till den ändan alla för- och eftermiddagar äro uti Banken tillstädes. Innehafware af Private Personers Assignationer på WexelBanken tillåtas, att ifrån d. 1 Febr. desamma till inlösen aflemna, då alla deras Assignationer, hwilka sina Räkningar collationerat, och hafwa Avance i WexelBanken, blifwa godkände; men med de Assignanter, som en slik collationering uturaktlåtit, kommer hwad Assignationernes casserande angår, att förfaras jemlikt Bancoförfattningarne. Stockholm d. 30 Dec. 1820.


NOTIFICATIONER.

I Utter & C:s Boklåda emottages prenumeration med 2 R:dr B:co på HandelsTidningen för år 1821.

Auction.

Torsdagen d. 29 Mars nästinstund. år, från kl. 9 f. m., kommer för Kongl. Maj:ts och Kronans räkning uti ChefsCancelliet på Kongl. Skeppsholmen att försäljas åtskillige för Kronans behof oanwändbare och casserade Effecter, bestående af en Jagt, Trummor af Messing, en Nattcommod af Mahogny med stenskifwa, Hattar med Cordoner, Kapprockar, Tröjor, Wästar och Långbyxor af grått Wadmal, blå Jackor af Kläde med gult och hwitt Foder, Tröjor af Kypert och Canfas, Linnewästar, Långbyxor af Kläde och Lärft, Skor, Strumpor och Skjortor, Sidenhalsdukar, Dyn- och Pölöfwerdrag samt Bordtäcken af blå och röd Damast, Fenstergardiner och Wäggstycken af gult och rödt Taft, Sänggardiner af blått Taft, Filtar, Cattuns Sängstycken samt Madrassöfwerdrag af Parkum och Bolsterwar med mera, hwilka Effecter 2:ne dagar näst före Auctionen få beses, då Tygwaktaren Thelin efterfrågas uti Inventarie TygContoret på Skeppsholmen. Stockholm d. 12 Dec. 1820.

Concurs-Twister.

RådstuguRätten i Carlskrona har, genom offentelig Stämning, kallat afl. Kopparslagaren Johan Dahlens samtelige Creditorer, att före eller sednast kl. 12 å Måndagen d. 2 Julii 1821, sina fordringar i Laga ordning hos RådstuguRätten anmäla, styrka och bewaka, wid förlust af widare rätt och talan; som första gången kungöres.

Tredje gången kungöres, att Kongl. Maj:ts och Rikets Swea HofRätt, genom anslagna offenteliga Stämningar, inkallar nedannämnde Gäldenärers och gäldbundna Boens samteliga Borgenärer å efterskrifne dagar och år, neml. 1) f. d. LandsKamrerarens, Hr KammarRättsRådets Johan Diedric Croneborgs och hans Hustrus Fru Fredrica Wilhelmina, född von Plomgrens, d. 2, och 2) framl. Hr BergsRådets och Riddarens Baron Samuel Gustaf Hermelins, d. 6 Febr. 1821 att sina fordringar inför Kongl. HofRätten, wid upprop kl. 11 och innan 12 på dagen, jemlikt 16, 17 och 18 §§. i ConcursLagen angifwa och styrka, wid förlust af all talan i saken.

Genom Årsstämning, utfärdad d. 25 Jan. 1820, har Håbo HäradsRätt i Upland kallat alla dem, som förmena sig äga fordran i Boet efter afl. Rusthållaren Carl Gustaf Zetterbom uti Bålstad, YtterGrans Socken, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som i Häradet infaller först efter natt och år från den dag, då Stämningen utfärdades, deras fordringar wid talans förlust behörigen anmäla; hwilket tredje gången kungöres.

Att Swartlösa HäradsRätt, jemlikt 9 Cap. 2 §. i ConcursLagen, utfärdat offentelig Stämning å Borgenärerne uti afl. Handels- och SlöjdeFiscalen Peter Jonas Junbecks Sterbhus, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter natt och år ifrån d. 3 Maj 1820 infaller, deras fordringar inför HäradsRätten anmäla, wid förlust af widare rätt och talan; det warder härigenom tredje gången kungjordt.

Med anledning af 9 Cap. 2 §. ConcursLagen warda alla de, som förmena sig äga att fordra uti Boet efter afl. Notarien Per Falkert, härigenom kallade och stämde, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter natt och år ifrån den 3 Maj 1820 infaller med Swartlösa Härad i Stockholms Län, deras fordringar wid talans förlust lagligen anmäla; som tredje gången kungöres.

Sedan Inlands Fräkne Härads TingsRätt, genom Utslag d. 13 sistlidne Maj, bewiljat den af Hr Lieutenanten P. A. Tauson gjorde ansökning om Årsstämning å dess wådeligen omkomne Son Gustaf Tausons samtelige Borgenärer, så warda desse härigenom kallade, att å andra Rättegångsdagen af nästa års infallande laga SommarTing med ofwanberörde Härad sig på Tingstället Grohed infinna, för att, i enlighet med ConcursLagens föreskrift, sina fordringar anmäla; som tredje gången kungöres. Aröd d. 5. Junii 1820.

[ 4 ]Till andra Rättegångsdagen af 1821 års Lagtima Ting i Malung och WesterDalarne, äro Lars Larssons och hans Hustru Karin Larsdotters på Gråheden, Lima Socken, samtelige Borgenärer, i anledning af Karin Larsdotters Boskillnadsansökning, genom offentelig Stämning inkallade, för att sina fordringar, wid förlust af all widare rätt och talan, i laga ordning bewaka och styrka; hwilket tredje gången kungöres.

Genom offentelig Stämning har Snefringe HäradsRätt kallat Bonden Anders Anderssons och hans Hustru Stina Ersdotters i Skäleby, Kolbäcks Socken, samtelige Borgenärer, att å andra Rättegångsdagen af 1821 års laga Winterting med berörde Härad, sina fordringar lagligen uppgifwa och styrka, wid betalningsrättens förlust; hwilket tredje gången kungöres.

Lagunda HäradsRätt har genom offentelig Stämning kallat afl. Kyrkoherden Olof Morells Borgenärer, att å WinterTinget 1821, andra Rättegångsdagen, de fordringar, de äga i bemälte Kyrkoherdes bo, enligt ConcursLagen bewaka.

Diverse Kungörelser.

Att den TobaksFabriks-Rörelse, som wi härstädes under firma af Erdmann & Ahlberg hittills idkadt, med denne dag upphört, och att jag O. M. Ahlberg hädanefter under eget namn och för egen räkning fortsätter densamma, incasserar och qwitterar alla förra Bolagets utestående fordringar, samt betalar dess skulder; få wi härmed, Författningarna likmätigt, första gången tillkännagifwa. Stockholm den 31 Dec. 1820.

J. F. Erdmann. O. M. Ahlberg.

Jemlikt Kongl. Förordningen d. 11 Maj 1774, warder härigenom tillkännagifwet, att Kongl. Maj:ts och Rikets Göta HofRätt denna dag, på ansökning, ställt till myndige år komne Friherren Gustaf Ludvig Fleming under hans Faders, Lieutenanten Friherre Johan Flemings målsmanskap. Jönköping den 8 Dec. 1820.

Under denna dag har Norra Wedbo HäradsRätt för misshushållning, ställt till myndige år komne Bonden Jan Jansson i Swartemålen under Förmyndareinseende af Bonden Peter Jansson i Rudu; hwilket till följe af Kongl. Förordningen d. 11 Maj 1774, härigenom kungöres första gången. Hullaryd Tingsställe d. 25 Nov. 1820.

Att till myndige år komne Drängen Magnus Jacobsson i Örsbo, Kisa Socken, blifwit af Kinda HäradsRätt, wid nu öfwerståndne HösteTing, stäld under Förmyndare-inseende af PappersFabrikören Jon Liljedahl Örnström, warder, till följe af Kgl. Förordningen d. 11 Maj 1774, härigenom allmänneligen kungjordt andra gången. Kisa Tingsställe d. 26 Oct. 1820.

Att Upsala RådhusRätt ställt Gårdsägaren Lars G. Broberg, som sjelf ej kan wårda gods sitt, under Förmynderskap af Orangeuren L. J. Laurell och Sadelmakaren L. J. Palmgren, warder härmed kungjordt tredje gången.

Enligt utfärdadt Protocollsutdrag af den 31 Oct. förlidet år 1820, har Wästra Härads TingsRätt ställt hemmansägande Bonden Johannes Jonasson i Norra Hetseryd och Hjemseryds Socken för misshushållning under sin Faders Rusthållaren i Norra Hetseryd Jonas Swenssons och sin Morbroders Hemmansägaren Swen Perssons i Elineberg Förmynderskap, och sådant uppå bemälte Johannes Jonassons eget friwilliga begifwande; hwilket till underdånig åtlydnad af Kongl. Kungörelsen d. 4 Maj 1774, härmed kungöres tredje gången.

Att BruksInspectoren Carl Gustaf Stanell på Crontorp, genom Wisnums HäradsRätts Utslag af d. 5 Sept. blifwit förordnad till Laga Förmyndare för Jacob Bengtsson och hans Hustru Annika Andersdotter i Hult af Wisnums Socken och Wärmland, warder härmed tredje gången kungjordt.

I anseende till snart förestående Bouppteckning efter afl. Deputeraden i TracteursSocieteten Jonas Hultman, anmodas alla som till Sterbhuset äro skyldige, eller der äga någon fordran, att sådant innan d. 16 nästk. Jan. derstädes anmäla; hwilket första gången kungöres. Stockholm d. 28 Dec. 1820.

Borgenärerne uti Lärftskramhandlanden Dan. Höglunds Concursmassa, behagade sammanträda Tisdagen d. 9 Jan. 1821, kl. 10 f. m. å Källaren Hamburger Börs i Jacobs Gränd, för att afgöra om försäljning af fasta och lösa Egendomen samt Warulagret, m. m. Stockholm d. 29 Dec. 1820.

Sysslomän.

Handlanden L. G. Krooks Borgenärer blifwa härmed kallade att antingen sjelfwe eller genom laga Ombud sig, till öfwerläggning och besluts-fattande, rörande de med dess Cession uppgifna tillgångarne, infinna å Stadskällaren härstädes, Onsdagen d. 18 Jan. nästk. år kl. 11 f. m. Och erinras, att de ej tillstädeskommande få åtnöjas med hwad af de närwarande beslutas. Westerås d. 18 Dec. 1820.

Eric Edlind. Fr. Langenberg.

Hr Lieutenanten G. Anrepps Hrr Borgenärer kallas att sammanträda å Gästgifwaregården i Mariestad d. 29 nästinstund. Jan., för att öfwerlägga och besluta om åtskilliga Massans angelägenheter. De frånwarande få åtnöjas med de tillstädeskommandes beslut. Den 22 Dec. 1820.

Som nödwändigheten fordrar att åtskillige wäckte frågor afgöras, äfwensom Instruction bör meddelas undertecknade, och öfwerenskommelser rörande Boets angelägenheter träffas, så behagade samtelige Hrr Creditorer uti Concursen efter afl. Comministern Widenmarck allmänt sammanträda den 31 nästk. Jan. kl. 2 e. m. å Selets Gästgifwaregård. Och få de frånwarande åtnöjas med de närwarandes beslut. Löfwånger d. 27 Nov. 1820.

Gode Män.

Hästs Masugns Bolag kallas till sammankomst i Hedemora Stad, på Gästgifwaregården, Fredagen den 2 Febr. 1821, för att öfwerlägga om Hyttans uppbyggande och Egendomens skötsel. De frånwarande få åtnöjas med de närwarandes beslut. Norberg d. 22 Nov. 1820.

På Embetets wägnar,
Abraham Hülphers.

Tryckt hos Olof Grahn.