Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-08

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  N:o 4. Torsdag 7 januari 1836
Post- och Inrikes Tidningar

N:o 5. Fredag 8 januari 1836
N:o 6. Lördag 9 januari 1836  →
Index


[ 1 ]

SVERIGES STATS-TIDNING,
eller
POST- och INRIKES TIDNINGAR.

N:o 5. Fredagen den 8 Januari 1836.


Meteor. Obs. Den 7 Jan. kl. 2 e. m. Barom. 25,75; 2 1/2 gr. blidt, SV. mulet. Kl. 9. e. m. Barom. 25,79; 2 3/4 gr. blidt, SV. mulet. — Den 8 Jan. kl. 6 f. m. Barom. 25,81; 1 1/4 gr. kallt, V. klart.


Officiella Afdelningen.

Kongl. Maj:t har, under den 12 sistlidne December, i Nåder utnämt och befordrat Fanjunkaren, Friherre Carl Hilmer Hampus Mörner, till Under-Löjtnant vid Vesterbottens Fältjägare-Regemente.

= Medelst Nådiga Fullmakter af den 19 December förlidet år, har Kongl. Maj:t behagat utnämna, vid Svea Lif-Garde: till Auditör, Häradshöfdingen Erik Wilhelm Montan; vid Vestgötha-Regemente: till Löjtnanter, Under-Löjtnanterne Carl Gerhard Muhl och Fredrik Wilhelm Anrepp; samt vid Vesterbottens Fältjägare-Regemente: till Kapiten, Löjtnanten Gustaf Lagerborg och till Löjtnant, Under-Löjtnanten Adolf Fredrik Axelsson.

= Samma dag har Kongl. Maj:t i Nåder förordnat Skolmästaren vid Ulriksdals Kongl. Slott och för Solna församling samt tjenstförrättande Predikanten vid Ulriksdals Invalid-inrättning, Johan Erik Kellberg, att vara Predikant vid berörde Invalid-inrättning.

= Äfvenledes har Kongl. Maj:t under samma dag, uppå derom gjorda underdåniga Ansökningar, beviljat följande Nådiga Afsked, nemligen: för Löjtnanten vid Lif-Regementets Husar-Korps, Fredrik Wilhelm Wideberg; för Löjtnanten vid Uplands Regemente, Hjalmar Yngve Zacco, som vid Afskedstagandet erhållit Kapitens namn, heder och värdighet; samt för Under-Löjtnanten vid Skånska Dragon-Regementet Friherre Sten Malte Ramel.


Under den 30 December sistlidet år, hafva Hrr Fullmäktige i Rikets Ständers Bank beslutat att låta utfärda Constitutorialer, dels för E. O. Kanslisten i Bankens Fiskals-Kontor, Häradshöfdingen Erik Wilhelm Montan, å Banko-Fiskals-sysslan, och dels för E. O. Kontorskrifvaren i Läne-Banko-Departementet, Johan Wilhelm Schröder, å en Kontorsskrifvaretjenst i Vexel-Banko-Departementet.


F. d. Presidenten, Stats-Rådet och Kommendören af Kongl. Nordsjerne-Orden, G. Poppius, som, under utöfningen af den honom i Nåder uppdragna befattning med anstalterna till ullkulturens befrämjande i Riket, funnit åtskilliga jemkningar och förändringar i de under den 19 Mars 1831 meddelade allmänna föreskrifter, rörande Ull-Diskontens och Ull-Kontorets förvaltning, vara af omständigheterna påkallade, har i sådant afseende, uti underdånig skrifvelse den 5 sistl. December, till Kongl. Maj:t öfverlemnat särskilta, i samråd med Kommerse-Kollegium upprättade förslag till förnyade Författningar i dessa ämnen, äfvensom till Taxa å afgifterna vid Ull-Kontoret. Bemälte Stats-Råd har derjemte underdånigst anhållit, att, då Ull-Kontoret ifrån början, liksom Ull-Diskonten, varit ställda under Kommerse-Kollegii öfverinseende och förvaltning, och enhet i behandlingen af ärenden, hvilka med hvarandra ägde det närmaste sammanhang, fordrade att de måste, i hvad möjligt vore, koncentreras hos en embetsmyndighet, samt de särskilta förhållanden numera upphört, hvarunder Stats-Rådet erhållit Nådigt uppdrag att, äfven sedan han lemnat Presidents-embetet i Kommerse-Kollegium, fortfara med bestyret om sådant, som angick Ull-Magasinet och Ull-Kontoret, hvilka inrättningar, sedan magasinsbyggnaden jemväl blifvit fulländad, nu hunnit bringas till ett ordnadt helt, Kongl. Maj:t måtte täckas, ifrån och med början af nästa år, på Kommerse-Kollegium å nyo öfverflytta befattningen med dessa inrättningar jemte de detaljer, som dermed stodo i oskiljaktigt sammanhang: hvaremot Stats-Rådet icke ville undandraga sig att fortfara med styrelsen och ledningen af sådana åtgärder, hvilka afsågo vården om stamschäferierna, eller upprätthållandet af den inrättade skolan för danande af skicklige herdar, eller på ett eller annat sätt kunde anses hafva inflytelse på ytterligare utveckling af den industrigren, åt hvilken Kongl. Maj:t gifvit första väckelsen till lif, genom uppmuntran till försök och införande af en förbättrad fårafvel och rationell ullkultur i landet.

Vid föredragning den 19 i nämde månad af denna underdåniga skrifvelse, har Kongl. Maj:t, med bifall till Stats-Rådet Poppii underdåniga hemställan om upphörande af dess befattning med Ull-Kontoret och denna inrättnings ställande under Kommerse-Kollegii odelade öfverinseende, i Nåder gillat de af bemälte Stats-Råd gemensamt med Kommerse-Kollegium föreslagna ändringar i nu gällande stadganden, rörande förvaltningen af så väl nämnde Kontor, som Ull-Diskont-fonden, samt låtit, under samma dag, i öfverenstämmelse dermed utfärda förnyadt reglemente för denna fond, äfvensom förnyad kungörelse angående Ull-Kontoret, alt ifrån nästa års början och tills vidare tjena till underdånig efterrättelse jemte den i sammanhang härmed föreslagna och nu äfven i Nåder gillade taxa å de afgifter, som vid Ull-Kontoret böra erläggas: hvarförutan Kongl. Maj:t i Nåder anbefallt Kommerse-Kollegium att, i enlighet med de för Ull-Kontorets förvaltning nu stadgade grunder, i underdånighet förslå, en efter behof och tillgångar lämpad aflöningsstat för Kontorets tjenstemän och betjening.

För öfrigt har Kongl. Maj:t, med förklarande af Dess Nådiga tillfredsställelse öfver så väl Stats-Rådet Poppii åtgärder i hvad angår inrättandet af Ull-Kontoret och Ullmagasinet, som ock öfver hans yttrade beredvillighet att än vidare egna sin tid och sin verksamhet åt ledningen af antalterna till ullkulturens befrämjande, i Nåder upppdragit åt bemälte Stats-Råd att, äfven sedan befattningen med Ull-Kontorets styrelse blifvit af Kommerse-Kollegium öfvertagen, fortfarande handhafva vården om stamschäferierna i Riket och den till danande af skicklige herdar bildade skol-inrättning, samt att med fortsatt uppmärksamhet följa hvad som kan bidraga till ytterligare utveckling af en förbättrad får-afvel och rationel ullkultur inom Riket.


Icke-Officiella Afdelningen.

INRIKES UNDERRÄTELSER.

Stockholm.

H M. Konungen täcktes i går afton aflägga ett besök hos Fru Grefvinnan Brahe, samt dervid betyga Dess Nådiga deltagande uti den djupa sorg, hvaruti Fru Grefvinnan och Dess Familj nyligen blifvit försatta.

= Uppå Hans Exellens Herr Riks-Marskalkens befallning, hafva Öfverste-Löjtnant Mekanikus F. Blom och Slotts-Arkitekten, v. Professor A. Nyström, under den 6 dennes, afgifvit följande berättelse:

Måndagen den 4 Januari, klockan half till 12 på middagen, anmäldes hos Ståthållaren på Stockholms Slott af en Kammarvaktmästare i Kongl. Maj:ts öfre rum, att i Kongl. Slottets öfre Galleri, nära Hans Maj:t Konungens sängkammare, tvingrök inträngt vid golfvet. Eldsläckningsredskap med tillräckligt manskap anskaffades genast på Ståthållarens ordres, och golfbräderna på detta ställa uppbrötos, men som röken efter en stund af sig sjelf upphörde, kunde för ögonblicket icke utrönas hvarifrån den kommit. Bevakning med ständigt ombyte stationerades på stället, utan att likväl förmärka någon rök under loppet af dagen samt den påföljande natten. Ej förr än kl. half till 12 på middagen i går, Tisdag, syntes åter rök på samma ställe utbrista. En större del af golfvet uppbröts genast, öppning gjordes på muren vid det rökande stället, och bjelklaget så väl i Galleriet som det, hvilket sträcker sig under Hans Maj:t Konungens sängkammare, undersöktes sorgfälligt, utan att någon upplysning om orsaken kunde vinnas, helst röken efter en stund åter alldeles upphörde. Af detta periodiska återkommande och upphörande erhölls dock den tillfredsställande öfvertygelsen, att icke något af bjelklaget eller annat till byggnaden hörande trädvirke var antändt, utan att röken härledde sig från någon af de under detta ställe belägna eldstäder. Vid till följd deraf anställd undersökning befanns, att på den tid som rök i Galleriet visat sig, varit i denna del af Slottet eld upptänd i endast 2:ne kakelugnar, tillhörande rum i halfvåningen. I dessa båda kakelugnar blef således å nyo eld inlagd, sedan rökgångarna ofvantill blifvit tilltäppta, och i den ena kakelugnen inlades dessutom åtskilliga starkt luktande ämnen. Rök, hvilken antog olika lukt allt efter som de luktande ämnena i kakelugnen ombyttes, visade sig nu ej blott intränga i Galleriet, genom den ofvannämnde öppningen på muren, utan uppfyllde så väl Hans Maj:t Konungens sängkammare som Hennes Maj:t Drottningens, i första stora våningen belägna, inre förmak. På detta sätt utröntes, att röken härledde sig från kakelugnen i ett, under Deras Majestäters ofvannämnde sängkammare och förmak, beläget rum, för närvarande begagnadt till vaktrum för en af Hennes Maj:t Drottningens Statsfruar. Denna kakelugn är anlagd mot en af Kongl. Slottets tvärmurar, 6 alnar från yttermuren åt borggården, samt pipan i sned riktning dragen till samma yttermur, hvaruti den lodrätt genom en af balustrad-piedestalerna på taket utgår. Den vinkel som pipan sålunda i muren erhållit, befinner sig i lika höjd med bjelklaget emellan de båda stora våningarna, och helt nära intill dörren emellan Hans Maj:t Konungens sängkammare och inre förmak. Just på detta ställe har, genom pipans solning, murens sättning eller någon annan tillfällighet, en remna uppstått, hvarigenom röken inträngt i de tomma rummen emellan bjelkarna och derifrån sökt sig en utväg der någon mindre öppning tillfälligtvis förefunnits, hvilket nu inträffade på det ställe der röken först förmärktes, omkring 15 alnar från det felaktiga stället.

Sedan genom fortsatt undersökning ådagalagts, att i den felaktiga pipan, utom den nu omnämda kakelugnen, endast en annan hade sitt rökutlopp, blefvo, enär årstiden och den nära belägenheten intill Deras Majestäters rum ej för närvarande medgifva skorstenens fullkomliga iståndsättande, dessa båda kakelugnar gjorda obrukbara och piporna igenmurade, hvarefter någon fara eller obekvämlighet ej vidare kan vara att frukta af denna tillfällighet, som dock kunnat föranleda de allvarsammaste påföljder, om icke en tidigt väckt uppmärksamhet påkallat åtgärder, som förebyggt den hotande faran.

Under loppet af den förflutna natten hafva undertecknade till följd af Eders Exellens' befallning flera gånger på stället infunnit sig, men icke försport den ringaste anledning att förmoda, det någon fara vidare är för handen.

F. Blom.
A. Nyström.

Halmstad den 28 Dec. (Korr. Art.) Några personer från Thorups och Enslöfs Socknar, hvilka bivistat marknaden här i staden, Fredagen den 18 i denna månad, hade, på hemresan om eftermiddagen, i anseende till uppkommen storm med snöyra och då någon öfverfart vid den så kallade Enslöfs Pråm icke kunde i mörkret verkställas, nödgats söka husrum hos Åboerne i Fotstad, der några af dem fingo herberge hos Åboen Hans Nilsson, hvarest de, öfver natten, allesammans legat på golfvet i en stuga på utbredd halm. Omkring kl. 4 Lördags-morgonen, då alla i stugan börjat uppstiga, hade Hans Nilssons hustru utur spiseln borttagit askan, hvari eld ännu funnits, och lagt densamma uti en en gryta, hvilken hon satt i förstugan bakom dörren, och åter uppgjort eld i spiseln. Af de vägfarande hade 3:ne pigor hopbundit tvenne knippor af den halm hvarpå de legat och ställt desamma utom dörren, troligen intill eller ofvanpå förenämde gryta; hvarefter alla i stugan varande personer satte sig till bords, för att äta frukost. Då Hans Nilsson, efter någon stunds förlopp, skulle, vid pass kl. 6 på morgonen, gå ut, och i det afseendet öppnat förstugudörren, slog en eldslåga honom i ansigtet, och i ett ögonblick var stugan full af rök och en mängd på golfvet qvarliggande halm itänd. Hans Nilsson skyndade genast ut, och af de öfriga sprungo några genom lågorna och räddade sig; men de som ej hastigt nog i trängseln kunde utkomma, blefvo qväfda och inbrända, nemligen: Hans Nilssons hustru Anna och barn, sonen Nils om 10 års ålder, döttrarna Johanna och Bengta, den förre 8 och den senare 2 år gamla, samt pigorna Kjerstin Pehrsdotter och Elin Månsdotter från Skafböke och Bengta Larsdotter från Boshult af Enslöfs Socken. I anseende till den starka blåsten och brist på vatten, var icke någon bergning, mycket mindre släckning, möjlig, helst elden rasade förfärligt, så att ingen kunde komma nära intill de i full låga stående byggnaderna. Alla de personer, som öfver natten haft herberge derstädes, förlorade allt hvad de från marknaden medfört af säd, fisk, salt, m. m. Endast Hans Nilssons hästar och fä-kreatur samt får blefvo genom hans tjenstepiga Anna Larsdotters rådighet, och med ankomna grannars biträde, bergade undan lågorna. Alla åbyggnaderna med foder och säd samt husgeråds-saker uppbrunno. En dräng, Anders Mårtensson från Glashult, och en 11 års gammal flicka, Margaretha, blefvo af elden skadade, i synnerhet den förre, som å härvarande Lazarett blifvit intagen. Flera personer, som under hemgåendet från ofvannämde marknad kommit vilse, hafva, under den starka snöyran, af köld omkommit.

Carlskrona den 30 Dec. (Korr. Art.) En lika ryslig och bedröflig som ovanlig händelse, har härstädes ådragit sig allmänna uppmärksamheten.

Nästlidne Julafton blef ett mindre paket inkastadt hos en i Rönneby köping boende Tunnbindare-enka Lind, adresseradt till hennes stjufdotter Sofia Lind, och fanns, då det uppbröts, innehålla en af mandelmassa sammansatt kaka, åtföljd af en, med blyertspenna skrifven anonym biljett, hvari Sofia anmodades hålla denna lilla present till godo, och ju förr dess hällre ensamt förtära den, helst den ej tålte att gömmas, men välment skickades af en vän. Utan att ana ringaste försåt, efterkom flickan denna anmaning, och smakade ej allenast sjelf på kakan, utan delade det mästa med sig åt de öfriga närvarande, neml. stjufmodern, en faster och tvenne lärgossar. Alla blefvo innan kort häftigt sjuka på ett sätt, som gaf full anledning att befara förgiftning. Men genom läkares hastiga [ 2 ]tillkallande blefvo flickan Sofia Lind samt lärgossarne räddade, hvaremot enkan Lind, efter tvenne dygns våldsamma plågor afled, och hennes svägerska ännu är illa sjuk, ehuru något bättre.

Misstanka om brottslighet föll genast på en här i staden boende piga, vid namn Christina Lundqvist; helst det snart utreddes, att paketet ankommit från Carlskrona under omslag till en i Ronneby boende person, Maria Petersson, som i ett särskilt anonymt bref var anmodad besörja paketets inkastning, det hon ock på god tro fullgjort; och stylen så väl i detta bref, som uti den biljett, hvilken åtföljde den förgiftade kakan, igenkändes vara Christina Lundqvists. Så snart rapport härom hitkom, blef denna qvinna genast häktad och förhörd. Hon förnekade i början ogerningen, men har i dag erkänt densamma. Och är anledningen dertill utredd vara följande:

Christina, som är 25 år gammal och haft tjenst i bättre hus härstades, har i 2:ne års tid stått i förtroligt fönhållande till en Skomakare gesäll vid namn Lundqvist, som lofvat henne äktenskap när han innevarande år blef mästare. Han fann likväl svårighet vid att fullborda detta löfte, i anseende till både hennes och hans egen fattigdom, och började derföre påtänka annat giftermål. Han fattade tycke för ofvanbemälte Sophia Lind i Ronneby, som skall äga någon förmögenhet och till hvilken han i så måtto stod i nära slägtskap, som hennes stjufmor var syster till hans mor; friade till henne och lemnade utan afseende sin förbindelse till Christina Lundqvist. Hans anbud antogs, med vilkor att han skulle upplösa, sitt förhållande med Christina, hvilket ock skedde i sistl. September månad, då Christina emellertid fann sig vara i hafvande tillstånd. Nedtryckt i sorg öfver hans trolöshet, afreste hon, vid slutet af Oktober, till sina slägtingar i Calmar Län, hvarest hon är barnfödd, men återkom hit i början af innevarande månad, då hon, hänförd af svartsjuka mot Sofia Lind, sannolikt lifvad af hoppet om Lundqvists återvinnande, hvartill han, genom fortfarande välvilja, skall gifvit anledning, och intagen af omsorg att söka rädda sig sjelf från vanära och elände, fattade beslutet att söka undanrödja Sofia genom förgiftning, hvartill den utväg valdes, som på ofvanberörde sätt utfördes.

Vid första förhöret sökte Christina genom ett kallt och fräckt förnekande bestrida alla anledningar till hennes brott, men sedan hon nu mera erkänt detsamma, visar hon en ånger och bedröfvelse, som gränsar till förtviflan. — Provincial-läkaren har obducerat enkan Linds döda kropp och laglig ransakning öfver händelsen kommer ofördröjligen att vid domstolen i orten företagas.

Jemväl har en annan ovanlig händelse timat i trakten af Ronneby kort före jul. En kringvandrande okänd qvinna ankom till ett torp på hemmanet Möljeryds ägor, sjuknade der och framfödde ett barn utan lif, hvarefter hon äfven sjelf afled. Det dröjde flere dagar innan begrafning kunde besörjas, helst stället var aflägse från kyrkan och prestgården; och under tiden inträffade, att det döda fostret, som var lagt på den döda modrens arm, blef bortstulet, utan att, oansedt den noggrannaste efterspaning, upphofsmannen till denna stöld kunnat upptäckas. Misstanka har likväl fallit, att densamma står i något förhållande, som framgent torde blifva upplyst, till ett annat i granskapet begånget brott, bestående deri, att en bonddotter, biträdd af sin moder, lagt sitt foster å lön utan att det kunnat tillrättaskaffas, hvarom ransakning vid Medelstads Härads-Rätt nyligen förevarit och för hvilket brott så väl modren som dottren äro häktade, mot hvilka misstanka uppstått att barnet, med lif framfödt, blifvit mördadt.

Natten mellan den 17 och 18 dennes hafva 3:ne personer, Torparne Sven Svensson och Ingemar Nilsson samt Sockneskräddaren Anders Håkansson, hvilka rusiga afreste från Ronneby, der de bevistat mantalsskrifningen, ihjälfrusit under hemresan, sannolikt derigenom, att de under kölden somnat och fått slag.

Upsala den 2 Januari. (Korr.-Art.) Vid anställd Skallgång å Håho Härads-allmänning den 29:de sistl. December blefvo 2:ne Varghonor skjutne, oaktadt det då inträffade svåra yrväder. En ibland Afjagningsmanskapet sårades vid samma tillfälle lindrigt i knäet af en förlupen rännkula, hvilket dock, vid skedd läkarebesigtning, befanns vara af ingen betydenhet.

= Professorn m. m. Doktor Isr. Hwassers för Uplands och Roslags Nation stiftade Premium har denna termin tillfallit Studeranden af berörde Nation Carl Rinman, för en historisk Original-afhandling.

Westerås den 4 Januari. (Korr.-Art.) Sedan början af sistl. December månad, har en remittent Nerffeber i Westerås varit gängse, men i allmänhet icke visat sig elakartad. 48 personer hafva sedan nämnde tid deruti insjuknat, ibland hvilka 6 äro tillfrisknade, 8 convalescenter och 2 döda.

Hudikswall den 28 December. Ortens Domare, Lagman Paul Norin, kommer att i slutet af nästa vecka afresa till Hufvudstaden, för att inlaga sin plats, som Ledamot uti den af Riksens Ständer äskade och af Kongl. Maj:t förordnade Kommitté för upprättandet af en Tablå öfver Nya Lagförslaget. Sällan åtnjöt en Embetsman uti den sfer han verkade, ett mera odeladt bifall, en innerligare, upprigtigare och tillika rättvisare hyllning af allmänna tänkesättet, än Herr Norin; och hvilken hyllning blifvit förvärfvad genom den lika sällsporda förtjensten, att förena en osviklig rättskaffenhet i vilja och handling med en verksam, anspråklös duglighet och med ett varmt, outtröttligt nit för utvecklingen af allt ädelt, sannt och godt i det allmänna och enskilta lifvet. Underkännande sin förmåga och älskande den mera obemärkta verksamheten, har han ogerna emotsett hvad som nu inträffar. Ortens allmänna saknad och deltagande beledsagar honom till hans nya bestämmelse, som härstädes sedan förlidne Maji månad varit känd, och således ingalunda ägt ringaste gemenskap med några uttryckta åsigter uti ett tillfällighets-Tal, såsom några Tidningsredaktioner velat insinuera. (G. W.)


Passagerare.

Helsingborg. Inpasserade: den 29 Dec., Handskmakaregesällen Enström; den 30: Handlanden Lund, Kongl. kammar-Junkaren och Husar-Löjtnanten von Bertouch. Utpasserade: den 27: Kongl. Legations-Sekreteraren Grevenkop Castenskiold, Artilleri-Officeraren Dinesen med Betjent; den 28: Bundtmakaren Klumke, Handskmakare-Gesällen Enström, Under-Löjtnant Boltenstern, Grosshandlaren Liedbäck; den 30: Kyparen Geisler, Polis-Gevaldigern Wiothé.


UTRIKES UNDEÄTRRTELSER.

England.

Engelska tidningar af den 19 Dec. meddela, utur Dublin Evening Mail, följande af H. K. H. Hertigen af Cumberland aflåtna svar å en från stora logen i Longford emottagen adress:

"Berlin den 12 Okt. 1835. M. Hrr! Frånvarande från min hemort vid Revyerne i Kalisch och Töplitz, var det först vid min hitkomst, som jag emottog adressen af den 17 Sept. från stora logen i Longford.

Jag skyndar således att derföre betyga Eder min uppriktiga tacksamhet, i det jag nu skriftligen försäkrar Eder, hvad, jag vid flera än ett tillfälle offentligen yttrat: att, ifrån den stund då jag emottog den höga befattningen af Stormästare för Orangemännen i det förenade Konungariket, är det min allvarliga föresats, att handla i enlighet med denna aktningsvärda korporations grundsatser, i hvilka, sedan min spädaste barndom, min vördade och högst saknade Fader, Georg III, uppfostrat mig, äfvensom alla sina barn, och hvilka jag omsorgsfullt inplantat hos min son.

Det förvånar mig icke att jag blifvit ett föremål för illviljan och misshaget hos fienderne till all god ordning och ett redligt förfarande; jag är beredd att uthärda allt; ty, såsom jag sagt, jag vill aldrig låta förmå mig att återtaga en bokstaf af våra principer, eller att ge anledning till stämplingar, dem jag vet icke äga annat syftemål än att omstörta staten, att förstöra qvarlefvorna af den sköna konstitution vi äga, och som utgjort vår stolthet och föremålet för hela Europas beundran.

Jag ber att få fästa alla mina Orange-bröders allvarliga uppmärksamhet på nödvändigheten att undvika all lag-öfverträdelse, ty ett motsatt förhållande skulle ge vapen i händerna åt våra fiender. Vi böra påminna oss, att vi äro till, för att upprätthålla och betrygga landets lagar; och icke att våldföra dem.

I kunnen lita derpå att jag åter skall intaga min befattning i Öfverhuset när Parlamentet sammanträder, i trotts af alla de hotelser, som framställas af motpartiet att göra mig modfälld. Orangemännen böra vara öfvertygade att jag förblifver dem tillgifven, samt trogen de principer, som lända till kyrkans, monarkiens och landets upprätthållande och försvar."

(Undertecknadt)
"Ernst, Stormästare."

Vid det uti Kettering, i Northamptonshire, hållna Parlaments-val, har den såkallade konservative kandidaten, Hr Maunsell, med 1841 röster blifvit utsedd till representant för norra delen af Grefskapet Northampton, i stället för afledne Lord Viscount Melton. — Hr Maunsells medtäflare, Hr Hanbury, erhöll endast 1247 röster. (Times.)

Frankrike.

Paris den 24. Dec. Uti Journal du Havre för den 19 dennes förekommer en artikel, deri bladet meddelar en uppsats på Franska marinens styrka, innefattande så väl de krigsskepp, hvilka för det närvarande äro i tjenstbart stånd, som de, hvilka befinna sig på varfven. De fartyg, som i anseende till sin ålder och bristfälliga skick, icke kunna begagnas i krig, äro från listan uteslutna. Uppsatsen lyder som följer:

Linieskepp i tjenstbart skick den 1 Jan. 1835:

Af första rangen, hörande till klassen af 120 kanons-skepp, med 142 kanoners bestyckning: Océan, Brest, under förbyggning; Majestueux, Toulon, erfordrar besigtning; Austerlitz, Brest, d:o; Wagram, d:o, d:o; Montebello, Toulon, tacklad; Souverain, d:o, i godt stånd; Trocadero, d:o; Commerce, Brest, erfordrar besigtning.

Af andra rangen, med 90 till 100 kanoner:

Jéna, Brest, upptacklad; Diadême, d:o, erfordrar besigtning; Duquesne, d:o, under reparation; Magnifique, d:o, i godt stånd; Santi Petri, d:o, upptacklad; Neptune, d:o, under förbyggning; Algésiras, d:o, upptacklad; Suffren, d:o, d:o; Jupiter, Cherbourg, upptacklad.

Af tredje och fjerde rangen, 74 kanoners skepp med 82 till 84 kanoners bestyckning: Breslaw, Toulon, i godt stånd; Nestor, d:o, upptacklad; Marengo, d:o, d:o; Trident, d:o, under reparation; Ville de Marseille, d:o, upptacklad; Scipion, d:o, upptacklad, i godt stånd; Alger, d:o, upptacklad, i godt stånd; Triton, d:o, upptacklad; Couronne, d:o, i godt stånd; Généreux, Cherbourg, d:o.

Rekapitulation: af första rangen, 8; af andra, 9; tredje och fjerde 10; inalles: 27, af hvilka 12 upptacklade.

Under byggnad den 1 Jan. 1835: Friedland, af första rangen, på varfvet i Cherbourg; Ville de Paris, i Rochefort; Louis XIV, d:o; le Tage, andra rangen, i Brest; l'Hercule, i Toulon, löper af stapeln 1836; Jemmapes, i Lorient; Fleurus, i Toulon; Ulm, i Rochefort; Dugay Trouin, i Lorient; Annibal, d:o; Turenne, i Rochefort; Henri IV, i Cherbourg; Navarin, i Toulon; Duguesclin, tredje rangen, i Rochefort; Bayard, i Lorient; Alexandre, d:o; Fontenoy, i Toulon; Achille, i Brest; Jnflexible, i Rochefort; Diomède, i Cherbourg; Hector, i Toulon; Sceptre, d:o; Castiglione, d:o.

Rekapitulation: Af första rangen 3; andra 13; tredje 10; inalles 26. Summa 53 krigsskepp.

Fregatter af första rangen, med 60 till 64 kanoners bestyckning: la Guerrière, i sjön; Minerve, d:o; Pallas, d:o: Surveillante, d:o; Iphigenie, d:o; Terpsichore, d:o; Independante, d:o; Dryade, d:o; Melpomène, d:o; Herminie, d:o; Didon, d:o; Belle-Poule, d:o; Amphitrite, d:o; Uranie, d:o; — Renommée, under byggnad; Sémillante, d:o; Andromaque, d:o; Forte, d:o; Persévérance, d:o; Vengeance, d:o; Entreprenante, d:o; Sémiramis, d:o; Duchesse d'Orleans, d:o.

Af andra rangen, med 54 kanoner: Amazone, i sjön; Calypso, d:o; Atalante, do; Andromède, d:o; la Vénus, d:o; Syrène, d:o; Arthémise, d:o; Poursuivante, under byggnad; Gloire, d:o; Cléopâtre, d:o; Némésis, d:o; Alceste, d:o; Sybille, d:o; Néréide, d:o; Niobé, d:o; Danaé, d:o; Zénobie, d:o; Pandore, d:o; Reine Blanche, d:o.

Af tredje rangen, 44 kanoner: Fiore, i sjön; Junon, d:o; Médée, d:o; Galathée, d:o; Constance, d:o; Proserpine, d:o; Armide, d:o; Bellone, d:o; Aurore, d:o; Hermione, d:o; Victoire, d:o; Thétis, d:o; Astrée, d:o; Magicienne, d:o; Pénélope, under byggnad: Erigone, d:o; Africaine, d:o; Jeanne d'Arc, d:o; Héliopolis, d:o; la Charte, d:o; Pomone, d:o.

Krigs-korvetter: Ariane, i sjön; Thisbé, d:o; Sapho, d:o; Boussole, d:o; Victorieuse, d:o; Arethuse, d:o; Cybèle, d:o; Creole, d:o; Brillante, d:o; Danaïde, d:o; Echo, d:o; Bayonnaise, d:o; Cérès, d:o; Orithie, d:o; Camille, d:o; Héroïne, d:o; Le Berceau, d:o; Sabine, d:o; Alcmène, d:o; Hébé, d:o; Circé, d:o: Triomphante, d:o; Favorite, d:o; Nayade, d:o; Blonde, d:o; Diligente, d:o; Cornélie, d:o; Eglé, d:o; Perle, d:o; Bergère, d:o.

Krigskorvetter under byggnad, med 32 kanoner och mörsare: Embuscade, Cornaline.

Krigsbriggar, med 20 till 22 kanoner och mörsare: Alacrity, Faucon, Alcibiade, Actéon, Voltigeur, Méléagre, Cassard, Palinure, Grenadier, Nisus, Hussard, Griffon, d'Assas, Oreste, Cygne, Alerte, Adonis, Ducouédie, Bisson. Lapeyrouse, Pylade.

Med 18 kanoner och mörsare: Cuirassier, Endymion, Dragon, Lancier.

Med 16 kanoner och mörsare: Abeille, Euryale, Zèbre, Rusé, Inconstant.

20 andra briggar af mindre bestyckning. Med ofvan uppräknade fartyg, och derutöfver särskilt upptagna bombarder-fartyg, kuttrar, loggertar, transportfartyg, ångbåtar, m. m. af mindre bestyckning, utgör

Franska marinens effektiva styrka i sjön: 279 fartyg
under byggnad: 72
Summa: 351 fartyg.
(Journ. des Déb..)

Äfven de denna morgon anlända utländska tidningar, gående från Hamburg till den 1 Jan., från Paris till den 26, och från London till den 25 Dec., innehålla inga underrättelser af större vigt. De meddela hufvudsakligen följande:

Frankrike.

Paris den 23 Dec. Moniteuren tillkännagifver, att Konungen i går erhållit en skrifvelse från Hertigen af Orleans, med underrättelse om dess ankomst till Toulon den 19 dennes. Prinsen undergår karantän om bord å linieskeppet Montebello, och lärer icke förrän den 25 kunna anträda resan till Paris. H. K. H. hade, uti Mostaganem, varit något opasslig, till följe af fälttågets besvärligheter och den oblida årstiden, men är nu fullkomligt återställd. Krigs-Ministern har ifrån Marskalk Clauzel emottagit en utförlig rapport om de talrika och lysande drabbningar vår krigshär levererat under detta fälttåg af endast 20 dagar. Vi åtnöje oss att nu anföra, att både manskap och befäl värdigt försvarat äran af Franska namnet.

Det förljudes att vår General-Konsul Hr Durand definitift blifvit återkallad från Warschau. Han skall för öfrigt, såsom man förmenar, enligt Kejserl. Regeringens önskan, redan före detta hafva afrest.

(Hamb. Corresp.)

Dito den 24 Dec. Förledne gårdagsafton var stor emottagning hos DD. MM. Konungen och Drottningen, der Österrikiska och Engelska Ambassadörerna, samt Belgiska, Preussiska, Svenska, Danska och Portugisiska Ministrarne, flere Marskalkar, Pärer och andra utmärktare personer, äfvensom ett stort antal fruntimmer och främlingar, hade infunnit sig.

Den 25. Dec. De Deputerade äro sammankallade till den 28:de dennes, för att genom lottning utvälja den stora deputationen, som vid kamrarnes öppnande, påföljande dag, skall emottaga Konungen. Lagstiftnings-förhandlingarne skola begynna den 30 eller 31. Pärs-kammaren lärer genast, första dagen, utse Adress-komitén. Vid Pärs-domstolens sammanträde i går, slutades debatterne i afseende på den andra kategorien af April-processen, och öfverläggningarne rörande utslagat komma att taga sin början.

Enligt bref från Toulon, skall Abd-el-Kader, innan han med sina troppar lemnade Mascara, ha förklarat sig vilja underkasta sig Franska Regeringen; men de vilkor han betingat sig synas oantagliga. (B. H.)

England.

London den 23 Dec. Sir G. Shee afgick i förrgår såsom Konungens sändebud vid Nederländska hofvet, lill Boulogne. Sir Edward Disbrowes utnämning till denna post synes icke bekräfta sig. — Nuvarande Engelska Ministerns i Stockholm, Herr Duncan Blighs giftermål med Herr T. Gisbornes dotter, firades förleden Lördag. — Det härstädes utspridda rykte om underhandlingar emellan Lord Melbourne och Lorderne [ 3 ]Stanley och Richmond, har, till följe af the Courriers bestämda motsägelse, förlorat allt förtroende.

(B. H.)

Spanien.

Pariser Tidningar af den 25 December innehålla nyheter från Madrid gående till den 17:de. Ministèrförändringen hade ännu ej ägt rum, men man anser den såsom trolig. — Farhågor hade uppstått i Madrid i anledning af Carlist-Chefen el Serradors framryckande mot Castilien. Det troddes att han ankommit till Guadalajarra, hvilket föranledde Militär-Autoriteterne att ditsända en betydlig styrka.

(Journ. des Déb.)

Underrättelserna från Spanska gränsen och Barcelona äro af föga vigt. Om man får sätta tro till dem från sistnämnde stad, så rensar Mina fullkomligt Catalonien från de Carlist-band, som nyligen ströfvade deromkring. — St. Sebastian hotades icke mera af Carlisterne; de synas ha afstått från sin afsigt att åter börja belägringen. Don Carlos och Don Sebastian befinna sig alltjemt i Onate. — General Evans sysselsätter sig med befästandet af Salvatierra.

Rörande rådplägningarne emellan Drottningens Generaler erfar man följande: Generalerne Cordova och Evans hade redan den 8 Dec. ankommit till Burgos, för att der invänta Krigs-Ministern och Hr Alava. De senare ankommo den 11, och konferenserne börjades genast. Därefter afreste General Alava till Santander, för att öfver St. Sebastian afgå till Paris. Evans och Cordova begåfvo sig till Vittoria, der 20 till 30,000 man sammandrogos. Engelska Armé-Corpsen består af 6000 man. (B. H.)

Preussen.

Berlin den 28 Dec. Man börjar härstädes åter omtala flera förändringar, som, under loppet af nästa år, torde äga rum, dels inom embetsverken, dels inom provincial-styrelsen, och hvilka flere högre embetsmäns hitkomst gifvit anledning omtala.

I förrgår hafva tillfredsställande bref inträffat från St. Petersburg. H. Maj:t Kejsarinnans resa till Polen och Tyskland hade för Dess helsotillstånd varit af bästa inflytande. (Hamb. Corr.

Dito d. 29 Dec. H. M. Konungen har till Ridare af Dess Svarta ÖrnsOrden utnämnt H. M. Konung Anton af Sachsen, samt dertill hämtat anledning af Dess i förrgår tillryggalagda. 80 års ålder. (B. H.)

Österrike.

Bref från Wien af d. 24 Dec. meddela följande: H. M. Kejsarens helsa stadgar sig allt mera, som bäst bevises af Dess ovanliga rörlighet och liflighet. Man gör denna anmärkning till följe så väl af H. Maj:ts sätt att vara uti Dess Familje-krets, som vid Hofceremonier, vid Dess promenader, jagter och andra tillfällen, hvarest Hans Maj:ts personliga närvaro sällan plägar uteblifva. I går var stor emottagning hos H. Maj:t Kejsarinnan, hvarvid i synnerhet ett stort antal Damer hade infunnit sig. (Hamb. Corr.)

Holland.

Haag d. 29 Dec. I går antog General-Staternes första Kammare lagförslaget rörande uppbådandet af Milisen. (B. H.)

Hannover.

Under d. 17 Dec. skrifves derifrån, att underrättelsen om en föregifven negociation emellan Hertig Carl af Brunswig och Hr Humboldt, i Paris, rörande Hertigens thronafsägelse, saknar all grund. Nuvarande Hertigliga Regeringen i Brunswig är redan af alla magter erkänd, och erfordrar, för sitt bestånd, ingen sådan afsägelse. (B. H.)


NEKROLOG.

(Insändt.)

Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses...
l'espace d'un matin.
Malherbe.

Intet är mindre sällsynt än öppnandet af dödens hvilorum, städse tillreds att emottaga utvandrare från de lefvandes boningar; intet är likväl mera egnadt att uppväcka djup rörelse hos dem, som sjelfve afbida naturens dom, verkställande den obevekligaste af alla lagar, förgänglighetens. Det är denna lag, som bjuder det Närvarande att icke vara, och som i samma stund förbinder det dunstlikt Förflutna, med ett omätligt Tillkommande. Minnet bemästrar sig det förra, inbillnings-kraften det senare; och båda kunna ej annat än öka, stärka, förhöja hos oss som äro, känslan af våra pligter emot dem som varit hafva.

Dessa betraktelser äro allmänna, det är sannt; de tillhöra icke ensamt någon särskilt, märkligare händelse. Men huru mycket mera rörande blifver ej deras tillämpning, om dödens krossande slag, likt thordönets, varit ej mindre ögonblickligt än oväntadt; om, afvikande från Ödets vanligare rigtning, det i första rummet träffat ungdomen, friskheten, behagen, omgärdade af allt som kan göra lifvet önskvärdt, af yttre glans och inre glädje. Djupt skakande har ock verkan varit af den oförberedt emottagna underrättelsen om Fru Grefvinnan Sprengtportens brådhastiga död. Den har väckt ett uppriktigt och allmänt deltagande, från och med Samhällets Högste och Ypperste, ända till alla klasser af medborgare. Vi säge, i ordets noggranna bemärkelse, de Högste, och Ypperste; ty äfven De hafva emottagit sorgetidningen med den lifliga rörelse, med den ömma afsaknad, som alstrats af långvariga förbindelser, af i arf gången högaktning, samt — vi våge tillägga det — af en ädelt nedlåtande vänskap.

Ulrica Wilhelmina Sprengtporten, med eget namn Brahe, föddes den 1 Juni 1808 af framledne En af Rikets Herrar m. m. Herr Grefve Magnus Fredrik Brahe, samt dess eflerlemnade Maka, Fru Grefvinnan Aurora Brahe, född Koskull. — Hon gifte sig den 26 Juni 1825 med nuvarande Öfver-Ståthållaren m. m. Herr Friherre Jakob Wilhelm Sprengtporten. Detta hittills afundsvärdt lyckliga äktenskap har varit välsignadt med sex barn, tvenne söner och fyra döttrar, af hvilka fyra, nemligen en son och trenne döttrar, ännu lefva. Bland dessa insjuknade tvenne, sonen och den andra af döttrarna, i scharlakans-feber den 28 sistledne December; och Hon, som på sig ympat döden under utöfningen af qvinnans högsta bestämmelse, i uppfyllandet af moders-kärlekens pligter, — Hon sjuknade sjelf natten emellan den 2 och 3 Januari. Detta sjukdoms-tillstånd fortfor lindrigt den 3, och med skenbar förbättring under förmiddagen den 4. Men samma dag, middagstiden, antog sjukdomen en svårare egenskap, som, allt hastigare förvärrad, slutade med döden, kl. 3/4 till 11 på aftonen.

Hennes korta lefnadslopp, lugnt och anspråkslöst såsom Hon, må ock endast med några få drag tecknas.

Tidigt emottog hon, under sin vördnadsvärda moders ömma och nära handledning, arfvet af en naturlig och mild värdighet, af det ljusa, obemängda förstånd, som en omsorgsfull uppfostran utvecklade, af den ädelhet, som är själens, af den godhet, som är hjertats. Sistnämnda egenskap, som ej fördunklade de öfriga, men stod främst ibland dem, var ett med hennes karakter så införlifvadt grunddrag, att det liksom elektriskt meddelade sig åt hvem hon nalkades; och fremlingen trodde icke endast, han visste sig känna henne, blott han några få ögonblick hunnit betrakta det innerligt goda, det ädelt enkla, som hela denna varelse återspeglade. Många voro ock i tillfälle att göra denna erfarenhet. Genom sitt giftermål med Stadens högste Styresman, kom hon småningom i förhållanden till snart sagdt alla klasser af Stockholms talrika invånare; och i det gästfria hus, hvars prydnad hon var, emottog hon dem alla med den öppna, sanna förbindlighet, som icke är ensamt frukten af en fulländad verlds-bildning, ty äfven denna skulle förgäfves sträfva derefter, om den ej tillika vore ett uttryck af hjertats godhet. — För öfrigt framflöt hennes lif i en kedja af oskyldiga fröjder, och främst däribland, i det kära och derföre lätta uppfyllandet af Dotterns, Makans, Moderns och Systerns pligter, ej mindre erkänsamt återgäldade af Mor, Make, Barn, Syskon och Fränder. Hon ägnade sig åt kärleken, vänskapen, välgörenheten; och belönades med den husliga sällhet, som det låg i sjelfva hennes väsende att ömsom skapa och njuta.

Hennes beklagliga frånfälle har spridt hemsk bestörtning och djupaste sorg inom flere aktningsvärda och ansedda slägter. Må för dessa, må helst för de henne närmast kära, den vigtiga sanning få gälla såsom en tröst, att renare själ än aldrig återvändt till sitt ursprung, till ljusets och sällhetens eviga rymder.

L.

Uppå de vid den 1058:de af det Kongl. Svenska Numer-Lotteriet den 16 December skedde Dragning utkomna Numror: 15, 34, 73, 88 och 75, äro följande Vinster utfallna nemligen:

1001 Enkla Utdrag.
80 Bestämda dito.
445 Amber.
8 Terner.
Af dessa Vinster hafva i Stockholm utfallit:
27 Amber Kontoret N:o 1.
11 2.
11 3.
11 4.
11 5.
11 6.
11 7.
11 8.
11 9.
11 10.
11 12.
11 13.
11 18.
11 27.
11 30.
11 32.
11 33.
11 34.
11 40.
11 141.
11 142.
11 143.
11 146.
I Landsorterna utfallna Vinster:
Malmö 8 Amber Kontoret N:o 42.
Borås 4 43.
Jönköping 7 44.
Ystad 7 46.
Götheborg 15 47.
Hedemora 4 48.
Mariestad 3 49.
Westerås 5 52.
Gefle 6 57.
Carlstad 2 59.
Lidköping 3 60.
Lund 5 70.
Helsingborg 9 71.
Engelholm 1 72.
Christianstad 8 73.
Carlshamn 1 Tern, 16 74.
Westervik 2 77.
Eskilstuna 5 78.
Wadstena 3 79.
Kongsbacka 3 80.
Sundsvall 3 84.
Skenninge 1 89.
Nyköping 3 90.
Södertelje 1 92.
Halmstad 1 Tern, 4 94.
Fahlun 1 Tern, 16 96.
Alingsås 3 99.
Wenersborg 1 100.
Upsala 2 102.
Svenljunga 2 104.
Wexiö 3 105.
Linköping 3 107.
Linköping 1 108.
Sölfvitsborg 1 110.
Sköfde 1 112.
Söderköping 2 132.
Askersund 2 133.
Nora 1 Tern, 7 136.
Norrköping 1 Tern 15 137.
Runneby 1 138.
Säther 3 139.
Carlskrona 8 140.

Upsala Lyceum.

Vid denna läro-inrättning mottages nästkommande Vår-Termin ynglingar vid 13 års ålder eller derutöfver. Läro-kursen är beräknad för 4 år, hvarefter fullständig Student-Examen bör med säkerhet kunna tagas. Undervisningstiden kan blifva kortare, om ynglingarne äga vid mottagandet större kunskaper än som för inträdet erfordras. Samma läroämnen föredragas, som vid Rikets Gymnasier, men flere lärotimmar egnas åt de lefvande språken, mindre tid deremot åt Theologi och Philosophi. Från läsning af Grekiska och Hebreiska språken lemnas befrielse åt dem, hvilkas föräldrar sådant åstunda. Vid hvarje termins slut erhålla lärjungarne bestämd anvisning för läsning under mellantermin, så att denna tid ändamålsenligare användes, än eljest vanligen sker; likaledes utdelas åt hvar och en fullständiga betyg öfver uppförande, flit och kunskaper; dessa betyg upptaga tillika hufvudsummorna af alla lärjungarnes erhållna vitsord, hvaraf föräldrarne kunna inhämta icke endast sina egna söners ståndpunkt, i förhållande till deras kamrater, utan ock huru lärarne lyckats i sina bemödanden att åstadkomma och bibehålla sedlighet och flit samt bereda ökade kunskaper. I dessa hänseenden vittna i synnerhet de senare terminernas utfärdade betyg fördelaktigt för inrättningen, äfvensom de dels fullt godkännande, dels hedrande betyg, hvilka med högst få undantag i Student-Examen meddelats åt dem, som fullständigt genomgått Lyceum. För dem, som ej äga tillräckliga kunskaper för intagning, äfvensom för yngre gossar, är tillfälle beredt till särskild förberedande undervisning i en Skola, som står under Förste Lärarens omedelbara uppsigt. Undervisnings-afgiften i Lyceum är 25 R:dr B:ko i terminen. De, som önska inträde, böra infinna sig i Upsala den 16 Febr. för att undergå examen, försedde med kunskapsbetyg antingen från det läroverk, der de njutit undervisning, eller af enskild lärare, om de icke begagnat undervisning vid de allmänna läroverken. Upsala den 24 December 1836.


Respektive Hrr Interessenter i Johannisborgs Koboltverk, behagade sammanträda till Allmän Bolagsstämma Lördagen den 12 nästk. Mars, kl. 10 f. m., uti Kongl. Bergs-Collegium. Stockholm d. 30 Dec. 1835.


Uti Upsala Landt-Ränteri hafva följande medel blifvit deponerade: 1825 den 9 Mars genom Assessor Lychou uttagne böter för felande uppgift till 1815 års Mantalsskrifning, 20 R:dr; den 13 Julii samma år. Hr Lagman af Klinteberg, böter enligt Kongl. Svea Hof-Rätts Utslag den 20 Junii 1825, 6 R:dr 32 sk.; och den 25 Oktober samma år, P. G. Marelius, en rest på en köpeskilling, 9 R:dr 15 sk. 3 r:st. Och som dessa depositionsmedel äro 10 år gamla; alltså och i följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordnande, samt Kongl. Maj:ts och Rikets Stats-Kontors derpå grundade skrifvelse af den 29 Oktober 1828, varda vederbörande erinrade, att inom natt och år härefter sig härstädes anmäla och styrka sin äganderätt till de nedsatte medlen, hvilka i annor händelse insändas lill Kongl. Stats-Kontoret, der den eller de, som af gällande orsaker lemnat den utsatte tiden obegagnad, derefter må sig anmäla och sine anspråk gällande göra. Upsala Slott i Lands-Kontoret den 8 December 1835.

På Landshöfdinge-Embetets vägnar,
J. A. Carlson.
A. Wistrand.

Sedan Förvaltaren af Dalkarlsbergs Grufvor med tillhörande Egendomar i Nora Socken och Bergslag, Hr Geschvornen P. Hinnerson, denna sin befattning uppsagt, och tjensten sålunda blifver ledig att tillträda d. 1 Januari 1837, med åtföljande lönevillkor som, oberäknadt Boställe, fritt brukadt och underhållit, komma att uppgå till omkring 2000 R:dr B:ko om året; äga hugade sökande att, under nedanstående adress, inom medlet af nästa Februari månad, till undertecknad Grufvebolagets Ombudsman, med sine Ansökningar inkomma, hvarvid böra vara fogade så väl Betyg öfver god frejd och god insigt i Grufvehushållning och Bokhålleri, som äfven Borgen af 2:ne vederhäftige män, för en summa af 3000 R:dr B:ko utaf de medel, hvilka kunna komma att Sökanden anförtros. Ramundeboda och Ölsboda d. 24 Dec. 1835.

J. Strokirk

Notifikationer.

STÄMNINGAR OCH KALLELSER.

= Utdrag af Intecknings-Protokollet den 16 Maj 1835. = = = = = = = = = =

Resolverades:

Det skola genom anslag å Rättens dörr och Kungörelse, som genom Måns Peterssons försorg, bör trenne gånger i Sveriges Stats-Tidning införas, de inteckningshafvare, som antingen alldeles icke eller endast till någon del fått sina inteckningar utur köpeskillingen för ifrågavarande 1/4:dels mantal N:o 1, Gräppås, guldne, kallas och föreläggas att å första Rättegångsdagen af det Ting som i Häradet först infaller sedan en månad från sista Kungörelsedagen förflutit hos Domstolen anmäla, huruvida emot deras Intekningars dödande, kan vara något att påminna; viljande Härads-Rätten, ehvad inteckningshafvare då begagna rättigheten att varda hörde eller icke och jemväl utan hinder deraf att Originalintekningshandlingarne icke uppvisas, angående Intekningshandlingarnes dödande sig utlåta. Ut supra.

På Härads-Rättens vägnar,
Th. Gradman.

= Uppå den af Hr Hofkamereraren Johan David Wibom och Hr Handelsmannen Carl Zacharias Tits, såsom nu varande ägare till Brollsta och Ådra Säterier med tillhörigheter i Garn Socken, gjorde ansökning, och enär de med Konungens Befallningshafvandes liqvidation af den 14 Maj 1831 visat, att den å Utmätnings-Auktion den 30 Januari 1830, utaf nu mera aflidne Hr Öfverste Kammarjunkaren, Kommendören och Riddaren, Friherre Alexander Rudbeck utfäste och erlagde köpeskilling för ofvannämnde Egendom, 33,400 Rdr Banko icke lemnas någon tillgäng till gäldande af de inteckningar, som af Långhundra Härads-Rätt blifvit den 15 Maj 1827 meddelade åt Läderhandlaren Olof Dahlin för två af Qvartermästaren Ireneus Rendahl den 14 i samma månad uthändigade skuldsedlar på 3000 Rdr B:ko hvardera, hvilka skuldsedlar vid ofvannämde liqvidationstillfälle, efter transport innehafts den ena af Handlanden C. C. Holmberg och den andra af Grosshandlaren Ulff; varder innehafvarne af förenämnde två åt Läderhandlaren Dahlin den 15 Maj 1827 af Långhundra Härads-Rätt meddelde inteckningar uti Brollsta och Ådra Säterier enligt Qvartermästaren Rendahls uthändigade två Reverser på 3000 Rdr B:ko hvardera, för hvilka ingen tillgång blifvit af den på Utmätnings-Auktion den 30 Januari 1830 utfäste köpeskilling för Brollsta och Ådra, m. m., härigenom kallade och förelagde att vid det Ting, som först infaller, sedan en månad, ifrån det denna kallelse är tredje gången i Stats-Tidningen införd, förflutit, hos Härads-Rätten anmäla, huruvida emot förenämnde deras inteckningars dödande kan vara något att påminna, och det vid äfventyr, att Härads-Rätten då meddelar utlåtande, angående inteckningarnes dödande, ehvad intekningshafvarne begagna rättigheten att varda hörde eller icke, och jemväl utan hinder deraf, att [ 4 ]Originalhandlingarne icke uppvisas. Lindberga den 4 Nov. 1835.

På Häradshöfdinge Embetets vägnar,
J. Ekeroth.

ÅRS-PROKLAMATA, STÄMNINGAR OCH DOMAR
I SKULDFORDRINGS- OCH KONKURSMÅL.

= Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätt har genom utfärdade Årsstämningar kallat och förelagt afl. Kongl. Hof-Predikanten, Kontrakts-Prosten och Theologie Doktorn m. m. Grefve Fredrik Bogislaus von Schwerins, samt Hr Ministern och Kammarherrn Baron G. D'Albedyhlls aflidne Enkas, Fru Grefvinnan Eleonora Charlotta D'Albedyhlls, född Wrangel, Borgenärer att vid talans förlust, antingen förr eller sist å nedanämnde dagar inför Kongl. Hof-Rätten, vid upprop kl. 11 och innan 12 på dagen, deras fordringar i vederbörlig ordning anmäla, nemligen: Kongl. Hof-Predikanten Grefve Schwerins Borgenärer den 13 och Fru Grefvinnan D'Albedyhlls den 16 Sept. innevarande år; hvilket härmed kungöres andra gången.

C. S. Hedberg.

= Norra och Södra Tjusts Häraders Rätt, kallar afl. Garfvaren Gustaf Brunbergs från Harg samtlige Borgenärer, att, på sätt Konkurs-Lagen föreskrifver, vid talans förlust, bevaka sine fordringar i Brunbergs Bo, å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som med nämnde Härader, i Gamlebyköping infaller näst efter 6 månader från den 12 Okt. 1835.

= Genom offentlig Stämning har Trosa RådhusRätt kallat och förelagt Apotekaren Johan Mattias Nordströms och hans Hustrus samtlige Borgenärer, att, sist inom kl. 12 å Onsdagen, den 13 April nästk. år 1836, sina hos bemälte Norström och hans Hustru ägande fordringar, inför RådhusRätten anmäla och styrka, på sätt och vid den påföljd KonkursLagen föreskrifver. Trosa Rådhus den 3 Okt. 1835.

= Att inställelsedag för fordringars bevakande uti Viktualiehandlanden J. O. Lejströms vid Upsala RådstufvuRätt anhängige konkurs, infaller å tredje helgdagsfria Måndagen i Juni månad nästkommande år 1836, dervid fatalietiden beräknas till klockan 12 å dagen; sådant varder härigenom kungjordt. Upsala Rådhus den 14 Dec. 1835.

= Jemlikt beslut af den 3 Sept. 1835, varda samtlige Fordringsägarne i Herr Kapiten G. Viggmans och hans Frus vid Norra Möre Härads-Rätt anhängige Konkurs, kallade till inställelse inför nämde Härads-Rätt, före Rättegångstimmans slut, kl. 7 på aftonen, å första helgfria Måndag nästk. Mars månad, för att sine fordringar så förete och bevaka, som Konkurs-Lagen den 12 Mars 1830 föreskrifver, vid deri stadgad påföljd; hvilket härmed kungöres andra gången.

= Norra Möre Härads-Rätt har, genom Utslag denne dag, beviljat offentlig Stämning å afl. Komministern i Åby, Magister E. J. Hultmans och hans Enkas samtlige så kände som okände Borgenärer, att å andra Rättegångsdagen af det Lagtima Ting, som näst efter 6 månader från denna dag med nämde Härad infaller, sina fordringar i berörde gäldbundna bo lagligen styrka och bevaka, vid förlust af all vidare talan och betalningsrätt; hvilket andra gången kungöres. Tingsstället Rockneby den 3 Dec. 1835.

= Norrköpings Rådhus Rätt har, genom offentlig Stämning denne dag kallat afl. Klen-Smeden Johan Erik Edbergs samtlige Borgenärer att, före kl. 12 å dagen, Onsdagen den 17 Febr. 1836, sina fordringar hos Rådhus-Rätten anmäla och styrka, på sätt Konkurs-Lagen stadgar, vid äfventyr att förlora all talan i saken. Norrköpings Rådhus den 15 Aug. 1835.

Ex Officio.
L. J. Löfvander,
Magistrats-Sekreterare.

= Måndagen den 1 Februari 1836, afkunnar Rådhus-Rätten i Ulricehamn Domar: 1:o) uti Handels-Betjenten Hans Molins Konkurs; 2:o) i Urarfvamålet efter Handels-Betjenten Johan Larsson; och 3:o) i Urarfvamålet efter Handels-Betjenten Mårten Hedlund.

FÖRMYNDARE-FÖRORDNANDEN.

= Blinda och mindre vetande Erik Anderson i Nibble, Kohlbecks Socken, har af Snefringe Härads-Rätt den 9 Nov. 1835, blifvit förklarad omyndig, och till förmyndare för honom förordnat Olof Olsson i Bolunda; hvilket härigenom kungöres.

= Genom utslag denna dag, har Mariestads Rådhus-Rätt förklarat Kopparslagaren A. Pettersson för omyndig, samt förordnat Karduansmakaren N. E. Kihlbom, att, under förmyndare-ansvarighet, Petterssons rätt och angelägenheter bevaka; hvilket, till följd af Kongl. Förordningen den 11 Maj 1774, härigenom tillkännagifves. Mariestads Rådhus den 23 Nov. 1835.

LAGFARTS-ÄRENDER

= Den som har något klander emot Lagfart å det köp hvarigenom Kapiten P. E. Wendell för (1000) R:dr Banko af Uppsyningsmannen P. Hansson tillhandlat sig Tomterna N:s 137 samt 138 i Åhus By, bör sådant i Laga ordning anmäla. Åhus den 19 Dec. 1835.

= Utdrag af Lagfarts-Protokollet, hållet å Laga Vår-Tinget med Svärdsjö Socken i Socknestufvan den 17 Juni 1835.

N:o 62. S. D. Sedan Härads-Rätten den 12 December 1826 och den 12 Juni 1827, meddelt Stora Kopparbergs Bergslag två uppbud å den Fasta Egendom i Nilslersberget, som, förut tillhörig aflidne Filis Anders Larssons Sterbhusdelägare, blifvit för skuld utmätt och å Auktion den 8 Maj 1826 af Bergslaget inropad för Fyrahundrade Nittiotre Riksdaler Aderton skillingar fyra runst. Riksgäldssedlar; men tillika föreskrifvit, att förre innehafvarnes ägande rätt borde styrkas, innan laga stånd åkomme, så anmälte nu Bergslaget genom Bruks-Bokhållaren A. W. Blomberg att i Anders Larssons Sterbhus, handlingar icke funnos, som fullständigt upplyste Anders Larssons åtkomst till Egendomen; hvarföre Blomberg anhöll, det Bergslaget kunde tillåtas att genom kungörelse i Tidningarne uppmana den eller dem som tilläfventyrs emot köpet hade något att invända, att sådant inom viss förelagd tid hos Härads-Rätten tillkännagifva.

Med bifall till denna begäran förklarade Härads-Rätten att ofvannämnde köp skulle uti Stats-Tidningen tre gånger kungöras, med förständigande att den, som emot köpet hade något att invända, borde å det Ting med Svärdsjö Socken, som sex månader efter sista kungörelsen först infaller, sitt klander anhängigt göra. År och dag som ofvan.

På Härads-Rättens vägnar,
N. Callerholm,

= Utdrag af Lagfarts-Protokollet, hållet å Laga Vår-Tinget med Svärdsjö Socken i Socknestufvan den 17 Juni 1835.

N:o 63 S. D. Sedan Härads-Rätten d. 15 Juni 1826 och den 12 December samma år, medelt Stora Kopparbergs Bergslag två uppbud å den Fasta Egendom i Enviken, som, förut tillhörig Pers Erik Andersson derstädes, blifvit för skuld utmätt och å Auktion den 24 April 1826 af Bergslaget inropad för Sjuhundrade Riksdaler Riksgäldssedlar; men tillika föreskrifvit att förre Lånehafvarens ägande rätt borde styrkas, innan Laga stånd åkomme, så anmälte Bergslaget genom Bruks-Bokhållaren A. W. Blomberg, att hos Pers Erik Anderssons handlingar icke funnos, som fullständigt upplyste Erik Anderssons ägande rätt till Egendomen, hvarföre Blomberg anhöll det Bergslaget kunde tillåtas att genom kungörelse i Tidningarne uppmana den eller dem som tilläfventyrs emot köpet hade något att invända, att sådant inom viss förelagd tid hos Härads-Rätten tillkännagifva.

Med bifall till denna begäran förklarade Härads-Rätten att ofvannämnde köp skulle uti Stats-Tidningen tre gånger kungöras med förständigande att den, som emot köpet hade något att invända, borde å det Ting med Svärdsjö Socken som sex månader efter sista kungörelsen först infaller, sitt klander anhängigt göra. År och dag som förr skrifvet står.

På Härads-Rättens vägnar,
N. Callerholm.

= Utdrag af Lagfarts-Protokollet, hållet å Laga Vår-Tinget med Svärdsjö Socken i Socknestufvan den 17 Juni 1835.

N:o 64. S. D. Sedan Härads-Rätten den 3 December, 1832 och den 4 December 1833, meddelt Svartnäs Herrar Bruksägare två uppbud å den Fasta Egendomen i Enviken, som, förut tillhörig Hans Mats Erik Hansson derstädes, blifvit för skuld utmätt och af Bruksägarne å Auktion den 3 Oktober 1831 inropad för Trehundrade Riksdaler Riksgäldssedlar; men tillika föreskrifvit att förre innehafvarens ägande rätt borde styrkas, innan laga stånd åkomme; så anmälte nu Bruksägarne genom Bruks-Bokhållaren A. W. Blomberg att hos Hans Mats Erik Hansson handlingar icke funnos, som fullständigt upplyste Erik Hanssons åtkomst till Egendomen; hvarföre Blomberg anhöll det Bruksägarne kunde tillåtas att genom kungörelse i Tidningarne uppmana den eller dem som tilläfventyrs emot köpet hade något att påminna, att sådant inom viss förelagd tid hos Härads-Rätten tillkännagifva.

Med bifall till denna begäran, förklarade Härads-Rätten att ofvannämnde köp skulle uti Stats-Tidningen tre gånger kungöras med förständigande att den, som emot köpet hade något att invända, borde å det Ting med Svärdsjö Socken som sex månader efter sista kungörelsen först infaller sitt klander anhängigt göra. År och dag som ofvan.

På Härads-Rättens vägnar,
N. Callerholm.

TESTAMENTS- OCH ARFS-ANGELÄGENHETER.

= Att aflidne f. d. Hushållerskan Anna Julin genom upprättadt och vid Nora Stads Rådhus-Rätt bevakadt Testamente, tillagt sonen Anders Eriksson all qvarlåtenskapen, varder hennes okände Arfvingar härigenom kungjordt. Nora den 19 Dec. 1835.

= Att afl. Pigan Catharina Charlotta Westling genom mundtligt Testamente, som inför Stockholms Stads Justitie-Collegium och Förmyndare-Kammare blifvit bevakadt, tillagt extra Vaktmästaren J. P. Carlson sin efterlemnade ringa qvarlåtenskap, varder, enligt Justitie-Collegii beslut, på detta sätt kungjordt Pigan Westlings okände arfvingar, på det de, i fall de dertill anse sig befogade, må inom laga tid berörde Testamente klandra.

= Utdrag af Enkefru Kruses Testamente, bevakadt vid Dannemora och Films Härads-Rätt den 6 Nov. 1835.

Genom denna Testamentariska disposition förklarar jag min yttersta vilja vara den: att när den allgode Guden behagade hädankalla mig från detta jordiska lifvet, så skall min kära Dotter Sophia Kruse och hennes man Grufvo-Befallningsmannen C. G. Grafström blifva ägare af all den mig tillhörande egendom, så väl i varor och persedlar, som kontante penningar; börandes dock min kära måg och dotter, hvilka alltid med ömhet och välvilja omfattat mig, försörja mig intill den stunden inträffar; och, som efter naturens ordning, jag bör lemna det jordiska långt före dem, så böra de ock på christeligt och vanligt sätt beledsaga mig till mitt sista hvilorum: Grafven. — Och detta förklarar jag i nedanskrifne Vittnens närvaro, med sundt förnuft, mogen öfverläggning och fri vilja. Dannemora Grufvor den 30 Dec. 1833.

Christina Kruse, född Iggbom.

Att Enkefru Christina Kruse, född Iggbom, med sundt förnuft, fri vilja och mogen öfverläggning låtit författa och underskrifvit ofvanstående Testamentariska disposition, intyga på en gång närvarande Vittnen

Th. Björkman.
J. J. Holmstrand."

Efter uppläsandet häraf, och sedan anmält blifvit, det Enkan Kruse numera med döden afgått, samt att hennes Arfvingar, derest sådana funnos, voro för Testamentstagarne okände, i anledning hvaraf anhållan gjordes, att Kommuninationen af berörde Testamente måtte tillåtas ske genom allmänna Tidningarne.

Resolverades:

Det åligger vederbörande Testamentstagare, att, genom skyndsamt införande i Stats-Tidningen trenne gånger, delgifva ofvan intagne Testamente aflidne Enkan Kruses okände arfvingar, hvilka, i händelse af befogenhet, äga att emot Testamentet klander anföra inom den tid och i den ordning Lagen uti 18 Cap. 3, 8 §§. Ärfda-Balken föreskrifver, som afsades. År och dag som ofvan.

På Härads-Rättens vägnar,
N. O. Ahlner.

Likheten med Originalet bestyrker

T. N. Björkman.
R. Beronius.

= Genom vid Stockholms Stads Justitie-Collegium och Förmyndare-Kammare lagligen bevakadt Testamente, har aflidne Jungfru Sophia Albertina Nordström testamenterat all sin efterlemnade qvarlåtenskap till min Son, Carl Petter Kihlberg; hvilket härmedelst dess till vistelseort okände Arfvingar tillkännagifves. Stockholm den 15 Dec. 1835.

Pehr Kihlberg,
Bronz- och Metallarbetare.

= Att Skräddarmästaren Fredrik Segerroth genom hos Justitie-Collegium bevakadt Testamente, bortgifvit all sin Egendom; varder härigenom, enligt Justitie-Collegii föreskrift, hans till namn och vistelseort okände arfvingar första gången kungjordt. Stockholm den 16 Dec. 1835.

DIVERSE LEGALA NOTIFIKATIONER.

= Bokbindare-Gesällen Felix Magnus Wörliht, född i Stockholm den 28 Jan. 1807, uttog den 1 Aug. 1831 flyttningsbetyg härifrån till Stockholm, är nu hit återkommen, efter att hafva vistats i Stockholm, Venersborg, Götheborg, Carlshamn m. fl. Städer, utan att från något ställe hafva dess Betyg påtecknat. Om någon anmärkning finnes emot hans ledighet till Äktenskap, bör sådant inom laga tid hos undertecknad anmälas. Norrköping den 12 Dec. 1835.

Nils Jac. Anjou.
P. L.

= Som Qvinnspersonen Botilla Radin, härstädes ämnar ingå Äktenskap med Arbetskarlen Nils Olsson, men ej kan förete hinderslöshetsbetyg; anmanas de, som hafva något deremot att invända, att sådant inom den i Författningarne bestämda tid, hos undertecknad, Kyrkoherde i S:t Petri Församling, anmäla. Malmö den 12 Dec. 1835.

A. P. Gullander.

= Om förre Fält-Jägaren vid Jemtlands Kongl. Regemente, Jonas Berggren, som för 13 år sedan från orten afvek och sedermara skall uppehållit sig i Norrige, ännu lefver, må han inom natt och år ifrån tredje kungörandet häraf, infinna sig hos sin Hustru, som ännu uppehåller sig inom nedanskrefne Församling. J annat fall träder hon i annat gifte; hvilket första gången tillkännagifves. Berg den 5 Dec. 1835.

J. Ostlund.
P. L.

BORGENÄRS-SAMMANTRÄDEN.

= Afl. Handels-Betjenten A. Larssons Borgenärer, kallas till sammanträde hos Handlanden H. Nellson härstädes, å dess Kontor, Lördagen den 23 nästk. Jan., kl. 4 e. m., att besluta rörande den upp i landet liggande varuslumpens försäljning, samt öfrige Massan rörande angelägenheter. Borås den 23 Dec. 1835.

Sysslomän.

= Hrr Borgenärer uti afl. Stråhatts-Fabrikören C. F. Zachacés gäldbundna Bo, behagade sammanträda härstädes, Fredagen den 22 Jan. 1836, för att öfverlägga och fatta beslut om Massans angelägenheter. Calmar den 24 Dec. 1835.

J. G. Kramer.
C. P. Elmqvist.
Gode Män.

= Samtlige Hrr Fordringsägare uti Hr Assessoren och Ridd. C. U. Romans Konkurs, kallas härigenom till sammanträde hos ena Sysslomannen Häradshöfdingen P. F. Lundgren i Kalmar, å Lördagen den 30 Jan. 1836, kl. 3 e. m., att emotatga slutliga redogörelsen för Sysslomännens förvaltning, samt de oprioriterade Borgenärerne, återstoden af deras dividend. Kalmar den 24 Dec. 1835.

Sysslomän.

= För att höras öfver det vid sammanträdet den 19 Dec., då endast få Kreditorer tillstädeskommo, gjorda Ackordsanbud, samt i händelse det icke antages, besluta om försäljning af grödan i Bostället med flere Massans angelägenheter, behagade Krono-Länsmannen P. G. Wennerbergs Fordringsägare mangrant sig infinna på Nyqvarns Gästgifvaregård, Fredagen den 22 nästk. Jan., kl. 11 f. m., vid hvilket tillfälle Gäldenären äfven bör tillstädesvara. De uteblifvande få enligt Konkurs-Lagens föreskrift, åtnöjas med det beslut hvaruti de närvarande stadna. Westerås den 21 Dec. 1835.

Gode Män.

= Sedan så ringa antal af Fordringsägare vid det sist utsatte sammanträdet mod Byggmästaren E. Källbergs Borgenärer voro tillstädes, så kallas härigenom Fordringsägarne uti nämnde Konkurs, att ytterligare sig infinna å Sala Stads-Källare den 17 nästk. Febr., då de frånvarande få åtnöjas med hvad de närvarande besluta. Sala den 24 Dec. 1835.

P. O. Lundqvist.
A. Ingberg.

= Hofmålaren Johan Schagerbergs Hrr Kreditorer, behagade sammanträda å Källaren i hörnet af Hötorget och Oxtorgsgatan, Fredagen den 8 Jan., kl. 5 e. m., för att besluta om åtskilliga vigtiga ärenden; och erinras att de frånvarande fordringsägarne få åtnöjas med de beslut, som af de tillstädeskommande fattas.

God Man.

= Hrr Kreditorer uti Grosshandlaren G. Sommelii Konkurs, behagade allmänt sammanträda, Lördagen den 9 Jan., uti de rum, som å Börs-Källaren anvisas, för att öfverlägga om antagligheten af det för anläggningen å Hästholmen gjorde köpeanbud samt åtskilliga andra Massan rörande angelägenheter. Enligt Konkurslagen erinras, att de frånvarande få åtnöjas med de tillstädeskomandes beslut.

Gode Män.

= Hrr Borgenärer uti Handlanden Carl Elfvings Konkurs, kallas härmed till sammanträde å Rådhuset härstädes Lördagen den 23 instundande Jan., kl. 3 e. m.. för att, angående de återstående Fastigheternes försäljning öfverlägga och besluta. De frånvarande få åtnöjas med hvad de som komma tillstädes afgöra. Kalmar den 23 Dec. 1835.

Sysslomän.

= Till allmänt sammanträde kallas MönsterSkrifvaren Sven Hörlins Borgenärer, Fredagen den 29 Januari nästk. år 1836, ä Gästgifvaregården Haberga i Alunda Socken.

Gode Män.

= Herrar Kreditorer uti Herr Ryttmästaren D. Lilljenbergs Konkurs behagade sammanträda, till öfverläggning om Massans angelägenheter, på Gästgifvaregården i Jönköping, den 23 instund. Jan., kl. 10 f. m. Och erinras om Konkurslagens föreskrift, att de frånvarande få åtnöjas med hvad de tillstädeskommande besluta.

Sysslomän.

= Som vid det till i dag utsatte sammanträde med Majoren J. Gripenstedts Kreditorer icke flere än tvenne sig infunno, och det är af yttersta vigt att fatta beslut om den fasta Egendomens försäljning eller förvaltning, behagade bemälte Majors Kreditorer enhälligt sammanträda på SocietetsRummen i Jönköping, Lördagen den 30 Jan. nästkom. år. Jönköping den 19 Dec. 1835.

Sysslomän.

ANMÄLAN.

På Sveriges Stats-Tidning för innevarande år 1836 kan, i Herrar Utter & C:is Boklåda, prenumereras med 8 Rdr B:ko, och på alla Postkontor i Landsorterna med tillskott af det för denna Tidning stadgade Postarfvodet 2 R:dr 16 sk.

Genom anskaffandet af Snällpress och Inrättningen af eget Boktryckeri, är för nästa år möjlighet beredd åt Redaktionen att hastigare och omständligare än hittills meddela alla egentligen så kallade Nyheter; och, genom formatets så betydliga utvidgande, att ett Nummer af nästa årgång kommer att lemna innehåll för 2:ne Spalter mera än ett Nummer af den närvarande, eller att Tolf Spalter af nästa årgångs Blad i innehåll svara mot Fjorton af den nuvarandes, har Redaktionen äfven satt sig i tillfälle att icke allenast i allmänhet utförligare behandla de föremål för Stats-Tidningen, som blifvit upptagna i Prospekten (den Redaktionen härmed åberopar), men i synnerhet att äfven inom hvarje särskilt Blad iakttaga en större afvexling af ämnen. Dertill komma, såväl ett ökadt förråd af Utländska Journaler som utvidgade anstalter i hänseende till Inrikes och Administrativa efterrättelser, oberäknadt Originala bidrag, att bereda Redaktionen ytterligare utvägar.

Då Redaktionen, oaktadt en så ansenlig tillökning af innehåll, vidhåller ett Prenumerationspris, som, i jemförelse med andra här utkommande Tidningars, redan varit lågt, och nu säkerligen blir utom all jemförelse det lägsta, hoppas hon allt mera hafva ådagalagt, att uppfyllandet af ett allmänt behof och bidragandet till allmän nytta, äro Stats-Tidningens enda föremål. För detta föremål har hon, härigenom, ålagt sig alla de uppoffringar Bladet möjligtvis kunnat bära; men äfven dessa måste vidkännas en gräns. Det är ock vid denna Redaktionen stannat, då hon inskränker sig till en partiell förändring i hänsigt till Annons-priset. Detta, som för icke legala annonser hittills varit 3 skillingar Banko raden, beräknad till 40 Bokstäfver, blifver, från nästa års början, för alla annonser utan åtskillnad, 3 skillingar Banko per 40 Bokstäfver. Härvid erinras dessutom:

1:o Att inga annonser äfven från Publika Verk och Autoriteter införas utan betalning, med undantag af sådana, som röra insamlingar för genom vådeld eller andra olyckshändelser i nöd råkade Orter eller enskilta medborgare.

2:o Att alla Annonser, af hvad slag som helst, legala eller icke legala, böra i H:r Utters & Comp. Boklåda inlemnas, betalas och påtecknas, men icke, hvarken per posto till Redaktionen insändas, eller å Boktryckeriet inlemnas, i hvilket fall Redaktionen ej kan för deras behöriga införande ansvara.

Tidningen kommer att från och med denna dag och under loppet af detta år i tryck erhålla det utseende som denna Nummer erbjuder. Ofvertryck af Tidningen göres endast under loppet af Januari månad, hvarföre de, som senare göra sina reqvisitioner, möjligtvis skulle äfventyra att kompletta exemplar ej för dem blifva att tillgå.

Stockholm den 2 Januari 1836.

Redaktionen.Stockholm, tryckt i Stats-Tidningens Boktryckeri.
(Baggensgatan, Huset N:o 25.)