Psalmodikon/Plan för anwändandet af denna bok i Wexelskolan, jemte nödiga förberedelser dertill.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Om ziffrornas och andra teckens betydelse i den här anwända tonskrift.
Psalmodikon
av Johan Dillner

Plan för anwändandet af denna bok i Wexelskolan, jemte nödiga förberedelser dertill.
Sång från taflan.  →


[ 223 ]

Plan för anwändandet af denna bok i Wexelskolan, jemte nödiga förberedelser dertill.


Samråd med Läraren.


Utgifwaren föreslår att en timme af dagen, enligt gamla bruket, anwändes för öfning i sången, men fördelad på före- och eftermiddagen. En hel timme, utan afbrott, är för mycket: det tröttar. Om deremot sista halftimmen af skoltiden före middagen, och den sista efter middagen offras åt sången, så bewaras hågen och sinnets munterhet, som är första wilkoret för alla framsteg i studier, arbetet slutas i glädje, och det föregående tråket - ett ondt, som alltid i någon mon åtföljer skolan, och som den bäste lärare icke kan helt och hållet från alla läroämnens öfning aflägsna - glömmes, och öfwerskyles af Psalmens uppfriskande ande, som försonar sinnet för alla oförrätter det lidit och måst lida: Ungdomen går hem tacksam och förnöjd, ty skolans ofta swårmodiga och dystra bild har ljusnat.

Men en timme af dagen förunne man dock åt denna dyra Guds gåfwa, som öppnar menniskans mun för den Högstes lof, och sörje icke tidens förlust. Den är icke i något afseende förspilld eller illa anwänd. Hwad som förloras i tid - om man will räkna efter grundsatser af en så sträng sparsamhet - skall finnas rikligen ersatt af munterhet, håg och förmåga att lära. Der andra öfningar, mest för jordisk nytta, upptaga fem hela timmar af dagen, må ej Kyrkosången, för beredelse af skick och uppbyggelse i wår offentliga Gudstjenst, tillerkännas en? Att icke medgifwa så mycket, är wäl att öfwerdrifwa nitet för det redbara, som likwäl endast af Gudaktigheten erhåller werklig redbarhet. Jorden och naturen, eller det så kallade nyttiga är till menniskans tjenst, icke menniskan till dess tjenst. Allt under solen är lika [ 224 ]fåfängligt, som förgängligt, och kan endast medelbarligen och såsom tjenande menskligheten wid dess högre och ewiga bestämmelse erhålla redbarhet, det will säga, oförgänglig gagnelighet. Om det icke betungade läraren, kunde man wäl med fog begära ännu mer, åtminstone att något mera tid anwändes, dagen före helgen, till öfning af de psalmer, som då skola sjungas under Gudstjensten.

För sångöfningen i skolan behöfwas twenne taflor, eller kanske rättare, en större, som upptill innehåller Kyrkotonarternas skalor, enligt det härwid fogade schema, och nedanföre fem upprätt stående parallela linier, - när flere behöfwas, kunna de med krita tillsättas - hwilka äro dragne så långt ifrån hwarandra, att fyra, öfwer hela skolrummet wäl synliga ziffror kunna emellan dem inskrifwas, dock icke längre, än att twenne skickligt uppfylla spalten. Öfningarne blifwa twåfaldige: Sång från taflan, och läsning från taflan.