Regeringsförklaringen 16 september 2008

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Regeringsförklaringen 16 september 2008
Regeringsförklaringen lästes upp av statsminister Fredrik Reinfeldt inför Sveriges riksdag den 16 september 2008.


Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag,

Berättelsen om Sverige skiftar. Den skiftar från människa till människa. Den skiftar i stad och land. Den skiftar beroende på var i livet vi befinner oss, vilken familjesituation vi har och vad vi jobbar med. Den är inte lika för mannen på äldreboendet i Jönköping, för tjejen som jobbar som svetsare i Kiruna, för eleverna i Landskrona eller företagarna i Skara.

Om en del i politiken handlar om att se och möta de skiftande berättelserna hos människor i vår tid. Då handlar den andra om att ge svaren. Svaren på hur vårt Sverige kan bli bättre. Svaren på hur upplevda problem ska lösas.

Det kräver i sin tur förmågan att sätta in politiken i ett sammanhang. Ett sammanhang som handlar om att söka människors förtroende med en idé. En idé om vad man vill göra, hur man vill göra det och med vilka man ska göra det.

Svenska folket har gett Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna förtroendet att bära regeringsansvar. Vi försöker förvalta detta förtroende väl. Vi gör det med människan som utgångspunkt och värderingar som grund. Med ödmjukhet inför det förtroende vi bär.

Vår idé för Sverige är att fler i vårt land ska känna att här finns en plats för dem. Att här tas var människas potential tillvara. Att här ges alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vi tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar. Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Att fler ska känna att de kan göra en insats och få lön för mödan. Vi vill att våra barn ska berikas med kunskaper, bli väl behandlade och utvecklas till ansvarstagande ungdomar i vår svenska skola. Att våra äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera bra. Vi vill få på plats ett rättsväsende som förmår stå upp mot våld, brott och droger.

I regeringsförklaringen för två år sedan presenterade regeringen politikens inriktning och vad den såg som sina uppgifter för hela mandatperioden. Det gäller fortsatt.

Att återupprätta arbetslinjen och bekämpa utanförskapet var Allians för Sveriges viktigaste löfte till väljarna i valet 2006. Vi vann svenska folkets stöd för att göra det mer lönsamt att arbeta, för att få fler att vilja anställa och för att fler företag skulle startas, stanna och växa i Sverige. På så vis ville vi lägga en grund för att fler människor skulle ges möjlighet till eget arbete och egen lön, men också för att förbättra den svenska välfärden.

Vi kommer aldrig att acceptera att människor ställs utanför arbetsgemenskapen, utan möjlighet till delaktighet och eget ansvar. Få klyftor är så djupa som klyftan mellan den som har ett arbete och den som ställts utanför. Först när människor känner att de kan göra en insats för sig själva och andra kan vi få ett inkluderande samhälle – präglat av trygghet, gemenskap, tolerans och öppenhet. Det handlar om identitet och samhörighet. Om behovet av starka gemenskaper i form av familj och vänner, men också i arbetslivet. Människors växtkraft handlar både om ökad makt över sitt eget liv och att orka se till andra än oss själva. Den som inte känner sig sedd, orkar heller inte bidra.

Under lång tid tilläts utanförskapet i Sverige växa. Människor flyttades runt mellan åtgärder och ersättningssystem utan stöd eller drivkrafter för att få jobb. Den utvecklingen klöv Sverige. Den urholkade såväl människors självkänsla som deras framtidstro. Steg för steg återupprättar vi nu arbetets värde för landets lärare, metallarbetare, sjuksköterskor och alla andra som arbetar. Steg för steg lägger vi med våra reformer grund för att fler människor kan gå från utanförskap till eget arbete.

Två år har gått. Vi kan glädjande konstatera flera trendbrott i kampen mot utanförskapet. Antalet människor som är arbetslösa, sjukskrivna eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har minskat kraftigt. Rekordmånga människor har getts möjlighet till arbete. I delar av landet som tidigare mest sett nedläggningar har jobb kommit tillbaka. Vi kan till det foga att vi under 2007 såg hur den långvariga ökningen av personer med sjuk- och aktivitetsersättning bröts för första gången på tre decennier.

Arbete stärker Sverige. Varje människas arbetsinsats ger oss möjlighet att satsa på trygghet i välfärden. Varje arbetad timma ger lön för mödan åt var och en, men också resurser till kunskap i skolan, omsorg i sjukvården och en bättre förskola. Varje arbetad timma ger bättre pensioner åt Sveriges pensionärer.

Det hänger samman. Arbete och välfärd. Arbete ger skatteintäkter. Skatteintäkter behövs för att trygga välfärden. Vi har inlett arbetet med att återupprätta arbetslinjen. Nu går vi vidare.

En god ekonomisk utveckling utgör grunden. Det skapar bättre möjligheter för enskilda och familjer att bestämma över sin egen vardag. Ordning och reda i de offentliga finanserna förblir därför en hörnsten i regeringens politik. Med en ansvarsfull politik bygger vi en stabil grund för framtiden.

Sverige är en liten och öppen ekonomi som genom ett stort handelsberoende snabbt påverkas av vad som händer i vår omvärld. Detta ser vi inte minst nu då stora delar av världen brottas med växande ekonomiska problem.

De mörka moln som hängt över världsekonomin har tätnat under sommaren till följd av tilltagande oro på de internationella finansmarknaderna. Samtidigt har inflationen stigit, främst på grund av kraftig global prisuppgång på bland annat livsmedel och energi.

Vi har i Sverige lärt oss vikten av tydliga mål och regler för finans- och budgetpolitiken. Den strama budgetprocessen, överskottsmålet för de offentliga finanserna, utgiftstaket och det kommunala balanskravet skapar trovärdighet för svensk ekonomisk politik. Det är ett ramverk som vi sätter stort värde i.

En ansvarsfull ekonomisk politik och starka offentliga finanser ger oss styrka att möta den världsekonomiska oron. Tillsammans med en politik för fler i arbete och ökat företagande gör det oss mindre utsatta i den rådande konjunkturavmattningen. När det blåser i vår omvärld kan Sverige bättre än tidigare stå emot vindbyarna.

Sverige har i offentliga överskott vad länder i vår omvärld har i underskott. Målet om en procents överskott överträffas de kommande åren. Statsskulden betalas av i snabb takt. Vi skjuter inte längre över den svenska skuldbördan på våra barn och barnbarn, utan ser till att göra rätt för oss. Samtidigt står vi väl rustade att förstärka jobb- och tillväxtpolitiken.

Starka offentliga finanser utgör grunden för detta. Tillsammans med höga ambitioner för jobben och behov att möta konjunkturavmattningen gör det att regeringen i höst föreslår tre reformpaket:

  • Ett reformpaket för jobb och företagande.
  • Ett reformpaket för att rusta Sverige för framtiden.
  • Ett reformpaket för att förstärka välfärden.

I regeringens jobbpaket fortsätter vi uppvärdera arbetets värde och gör det mer attraktivt att vara företagare.

Det ska löna sig att arbeta. Det är viktigt att de som arbetar känner att arbetet ger något tillbaka i plånboken. För att stärka arbetslinjen och bekämpa utanförskapet kommer regeringen att föreslå ett tredje steg i jobbskatteavdraget och ett sänkt uttag av den statliga inkomstskatten.

Från den första januari nästa år sänks skatten ytterligare för alla som arbetar. Mest betydelsefullt för dem som tjänar minst. Totalt omfattar förslaget 15 miljarder kronor. Det blir ännu ett steg på vägen för att förbättra värdet av arbete. Det ger alla dem som varje dag går till jobbet och bidrar till vårt lands välstånd mer kvar av lönen. Ett större utrymme att forma den egna vardagen med.

Regeringen kommer också att sänka arbetsgivaravgifterna och bolagsskatten. Därtill minskas den administrativa bördan för företagen genom ett antal viktiga regelförenklingar. Genom detta förstärker vi drivkrafterna till investeringar och nyanställningar. Fler företagare får möjlighet att erbjuda jobb åt alla som vill göra en insats.

Ökade drivkrafter för arbete. Bättre villkor för Sveriges företagare. Till det läggs också andra långsiktiga reformer för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Därför förstärker regeringen som utlovat arbetet inom konkurrensområdet. Vi presenterar en strategi för entreprenörskap i skolan och genomför en särskild satsning på entreprenörsutbildning inom högskolan. Sist, men inte minst, fortsätter reformarbetet för att unga och utrikes födda lättare ska kunna få jobb

I regeringens framtidspaket gör vi viktiga investeringar i Sveriges framtida växtkraft.

Alla barn har rätt till en trygg och utvecklande uppväxt. Därför gör regeringen en omfattande satsning på höjd kvalitet i förskolan. Vi utvidgar den allmänna förskolan till att omfatta även treåringar och vi inför en barnomsorgspeng, en utvecklad läroplan och fortbildning för förskollärare och barnskötare.

Tillsammans med våra familjepolitiska reformer i form av jämställdhetsbonusen och vårdnadsbidraget innebär detta att vi bejakar mångfald, jämställdhet och valfrihet. Vi bejakar att familjer är olika och har olika behov.

Få saker är så viktiga för framtiden som en skola som ger alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därför fortsätter regeringen förbättringarna av den svenska skolan genom att reformera gymnasieskolan och presentera ett nytt

betygssystem. Utöver detta utvidgar vi lärlingsutbildningen, förlänger lärarlyftet och förstärker yrkesutbildningen, både genom att inrätta en yrkeshögskola och en satsning på yrkesutbildning inom vuxenutbildningen.

Goda villkor för forskning öppnar för innovationer, bidrar till tillväxt och hjälper till att fördjupa kunskapen om vår värld. Det betonar vikten av satsningar som fokuserar på forskning av hög kvalitet, som är innovativ och internationellt konkurrenskraftig. Vi vill lyfta Sverige som forskningsnation och förstärker därför forsknings- och innovationspolitiken. Satsningen blir den enskilt största någonsin och kommer särskilt att fokusera på områdena medicin, teknik och klimat.

En viktig förutsättning för att bibehålla och stärka Sveriges konkurrenskraft är goda villkor för att knyta samman människor och företag. Vi vill att fler ska kunna se fram emot att komma i tid till jobbet eller hämtning på dagis. Att färre ska riskera skadas av olyckor på dåliga vägar. Vi vill att företagare lättare ska kunna transportera sina varor.

Därför kommer regeringen att göra en omfattande satsning för bättre infrastruktur; bland annat genom en särskild närtidssatsning som möjliggör för investeringar i vägar och järnväg i hela landet.

Även betydande investeringar i klimat och energi sker i framtidspaketet. Vi ska ta vår del av ansvaret för de globala klimatförändringarna och göra Sverige framgångsrikt i en global klimateffektiv ekonomi. Detta samtidigt som vi tryggar vår energiförsörjning och ökar vår andel av förnybar energi. Vi möter klimathotet med en politik där tillväxt och hållbar utveckling går hand i hand. Med en vilja att visa ledarskap, men 7 också med en insikt om att enbart nationella insatser är ett otillräckligt svar på ett globalt problem.

Tack vare regeringens jobblinje kan vi nu också presentera ett välfärdspaket.

Fler i arbete har gett oss resurser att låta våra reformer komma flera till del. Fler i arbete ger oss möjlighet att förnya och förbättra våra välfärdsverksamheter. Fler i arbete öppnar för att vi kan ge stöd till de människor som kanske bäst behöver välfärden till stöd.

Det finns pensionärer i Sverige som har det gott ställt och det finns pensionärer som tvingas leva under mycket knappa förhållanden. Till stöd för de äldre som har de knappaste resurserna aviserade regeringen i våras en särskild skattelättnad. Vi kommer nu med ett förslag som är både bredare och större än utlovat. Med störst förbättringar för de som behöver det bäst, men sänkt skatt för de allra flesta av Sveriges pensionärer.

Under många år har insatser för människor som drabbats av psykisk ohälsa brustit. Många människor har inte fått den psykiatriska vård och det stöd som de har varit i behov av. Det är ett underbetyg för ett modernt välfärdsland.

Regeringen har gjort insatser för att stärka psykiatrin. Nu går vi vidare och föreslår ytterligare satsningar för att förbättra situationen för de människor som drabbas av psykisk sjukdom och ohälsa.

Vår satsning fokuserar särskilt på att förstärka den psykiatriska vården och omsorgen inom ett antal områden: barn- och ungdomspsykiatrin, meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, utbildning och kompetens för personal inom vård- och stödverksamheter samt kvalitetsutveckling.

Vid sidan av detta fortsätter regeringens reformarbete för att flytta makten till patienten, för höjd kvalitet och ökad mångfald inom vår solidariskt finansierade vård och omsorg.

Varje människa i Sverige ska ha rätt till en bra vård som ges i tid och möter just hennes behov. För att sjukvården tydligare ska kunna ta sin utgångspunkt i patienten satsar regeringen resurser för att kapa vårdköerna med en särskild kömiljard. Därtill förlängs satsningen med den så kallade sjukvårdsmiljarden. På så vis kan hälso- och sjukvården bättre se behoven hos de människor som lever i sjukskrivning och ge dem stöd för att kunna komma tillbaka.

Fler steg tas nu också i arbetet med att säkerställa att alla äldre i behov av omsorg får ett värdigt bemötande. Sammantaget innebär regeringens reformer att kommuner och landsting tillförs sammanlagt 6 miljarder kronor för välfärdsförbättringar nästa år. Det är en satsning som tydligt möjliggör reformer för ökad trygghet i välfärdens kärnverksamheter. Regeringen fortsätter också arbetet för en bättre brottsbekämpning. Det handlar om en upprustning av hela rättskedjan. Från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård. Det handlar om att stå upp för rättsstatens principer. Om att aldrig se mellan fingrarna när människor medvetet skadar andra människor, utan slå vakt om ett samhälle där alla är lika inför lagen och svensk lag gäller lika för alla – i hela landet.

Sverige ska vara ett öppet land där människor som tillhör skilda kulturer och religioner kan leva sida vid sida. Där vi bejakar det positiva i det vi kallar globaliseringen, men också står starka i att bekämpa dess avarter i form av internationell brottslighet, människohandel och terrorism. Ett starkt Sverige bygger vi med utgångspunkt i människors vardag, men också med en tydlig vilja och förmåga att se bortom våra egna gränser.

Rysslands angrepp på Georgien belyser ytterligare vikten av en väl genomtänkt utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Utvecklingen i Södra Kaukasus illustrerar vikten av att slå vakt om folkrätten och betona att dess regler gäller lika för alla. Händelserna vi nu bevittnat är en attack på den internationella rättsordningen. Sverige står helt och fullt bakom Europeiska Unionens stöd för Georgiens territoriella integritet och kraven på att Ryssland lever upp till sexpunktsplanen för fred i området. Georgienkrisen har också ökat behovet av en förstärkt EU-politik gentemot Europeiska Unionens östra grannar, i synnerhet Ukraina.

Vårt lands säkerhet och yttre trygghet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Det råder bred enighet i Sveriges riksdag om att vårt land inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i Europeiska Unionen eller ett annat nordiskt land. I detta ligger också en förväntan om att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.

De svenska internationella insatserna för fred åtnjuter brett stöd. Sverige kommer att fortsätta att förstärka sin förmåga att medverka i freds- och stabilitetsoperationer i olika delar av 10 världen. Samarbetet i Norden för stabilitet och säkerhet i vårt närområde förstärks. Afghanistan förtjänar särskild uppmärksamhet. Utvecklingen där ger anledning till fortsatt oro. Sveriges engagemang är brett och långsiktigt.

Sverige är en stark förespråkare för frihandel, vilket innebär att varje ansträngning att föra Doharundan till ett framgångsrikt slut kan räkna med vårt stöd.

Regeringen fortsätter sitt arbete för att bekämpa fattigdom och främja demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Utvecklingspolitikens förnyelse fullföljs. Sverige ska vara en klar och tydlig röst för frihet och demokrati. I linje med detta kommer regeringen att presentera förslag om ökat stöd för de krafter i världen som verkar mot förtryck och för demokratins utbredning.

Klimatförändringarna påverkar världens fattiga människor hårdast. Mot den bakgrunden gör regeringen en särskild klimatsatsning i biståndet för att på ett effektivt sätt bidra till ett långsiktigt arbete mot klimatförändringar och deras effekter i världens fattiga länder.

Fast förankrade i insikten om att klimatfrågan är en avgörande utmaning för vår jord är det vårt ansvar att vidta åtgärder här hemma, men också visa på det ledarskap som krävs för att nå en bred och långsiktig internationell samsyn i klimatfrågan. Om ett år kommer Sverige att vara ordförande i EU. Ett omfattande arbete bedrivs för att förbereda ordförandeskapet. Sverige ska som ordförandeland ta ett särskilt ansvar i arbetet som syftar till att få en internationell klimatöverenskommelse på plats i Köpenhamn 2009. Andra viktiga inslag inför Sveriges ordförandeskap är ett förstärkt Östersjösamarbete inom EU och en fortsatt utvidgning av unionen.

Herr talman, Vi tar ansvar för jobben och svensk ekonomi. Vi tar ansvar för Sverige. Det ger oss styrka att stå emot när ekonomisk oro tar form i vår omvärld. Det lägger grund för att vi kan göra viktiga investeringar i Sveriges långsiktiga växtkraft, i utbildning, forskning och infrastruktur, men också satsa på höjd kvalitet i välfärden. Det politiska uppdraget förändras över tid. Det skiftar med samhällets utveckling, liksom människors farhågor och förhoppningar. Värderingar, principer och idéer äger alltid sin egen tyngd, men måste utgå från samtidens utmaningar för att få verklig genomslagskraft.

Sverige är ett land där värden som frihet, ansvar, gemenskap, trygghet och rättvisa står djupt rotade. Dessa värden är sprungna ur vår historia och formade av våra erfarenheter och möten människor emellan. Vi ser dem som viktiga för att vi ska kunna leva ett gott liv, men också för att känna att vi kan göra andra rättvisa. Vi vill slå vakt om vår frihet som nation, vår demokrati, vår rätt till personligt självbestämmande och våra möjligheter att utvecklas som människor.

Vi vill kunna ta ansvar för våra liv, våra medmänniskor, vår natur och vår omvärld.

Vi vill att våra söner och döttrar ska få samma möjligheter och samma livschanser. Samma möjligheter att välja jobb, försörja sig själv och känna trygghet i vardagen.

Vi vill kunna känna oss säkra till liv och egendom, men också se en välfungerande välfärd till stöd då vi behöver den. Vårt rättvisepatos manifesteras i att vi vill att hederlighet och arbete ska löna sig, men också i en omtanke om våra medmänniskor och dem som har det svårt.

I allt detta fångas mycket av det vi vill ska känneteckna Sverige. Värden som stått sig över tiden. Som lägger grund för att vi ska kunna känna stolthet över var vi är och vad vi åstadkommit, men också nyfikenhet på vad framtiden har att erbjuda. Vi möjliggör för människor att gå från utanförskap till arbete och för företag att växa. Vi gör upp med den utveckling som låste in människor i fattigdomsfällor utan möjlighet att påverka sin egen situation.

Med en politik för arbete och ansvar för svensk ekonomi. Starkt förankrad i värderingar som håller över tid. Så har vi möjliggjort satsningar för jobben, välfärden och framtiden. Så fortsätter vi vårt arbete för ett friare, tryggare och mänskligare Sverige.