Riksdagens underdåniga skrifvelse till Kongl. Maj:t n:o 33. 1875

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Riksdagens underdåniga skrifvelse till Kongl. Maj:t n:o 33. 1875
av Sveriges riksdag

Riksdagens underdåniga skrifvelse till Kongl. Maj:t n:o 33. 1875


[ 1 ]

N:o 33.


Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 Maj 1875.

– – – – Andra Kammaren den 8 – –


Riksdagens underdåniga Skrifvelse, i anledning af Kongl. Maj:ts

nådiga proposition angående ändring i Strafflagens stadgande om ansvar för skogsåverkan.

Lag-Utskottets Utlåtande N:o 9.)


S. A. K.


Uti nådig proposition den 22 sistlidne Januari har Eders Kongl. Maj:t föreslagit Riksdagen antagande af en så lydande:

"Förordning angående ändring i Strafflagens stadganden om ansvar för skogsåverkan:

Härigenom förordnas, att 1, 2 och 16 §§ i 20 kapitlet samt 3 och 4 §§ i 24 kapitlet strafflagen skola erhålla följande förändrade lydelse:


20 Kapitlet.


§ 1. Hvar som stjäl gods eller penningar öfver 15 riksdaler, dömes, för stöld, till straffarbete i högst sex månader der ej annorledes här nedan stadgadt är.

Går värdet ej öfver femton riksdaler, och är gerningen ej utmärkt med sådan omständighet, att den ändock, efter ty i 7, 10 eller 12 § sägs, för stöld anses skall, då kallas den snatteri; och vare straffet derå böter, högst ett hundra riksdaler, eller fängelse i högst sex månader. [ 2 ]§ 2. Den, som å skog eller mark, deri han ej eger del eller den han ej innehafver eller eger rätt att nyttja, olofligen fäller träd, i uppsåt att trädet eller något deraf sig eller annan tillegna, eller, i sådant uppsåt, olofligen tager, af växande träd, ris, gren, näfver, bark, löf, bast, ollon eller nötter; varde, ändå att han det icke bortfört, straffad såsom för stöld, der värdet går öfver femton riksdaler. Går det ej öfver femton riksdaler, vare lag, som i 24 kapitlet sägs.

§ 16. Den, som, med vetskap om den olofliga åtkomsten, emottagit, dolt, köpt eller föryttrat något af hvad stulet är, eller besörjt omarbetning eller förändring deraf, skall med afseende å värdet af det, hvarmed han dylik brottslig befattning tagit, straffas för stöld eller snatteri efter 1 §; vare ock lag, som i 10 eller 11 § sägs, der han förut stöld, snatteri, inbrott, rån eller försök dertill begått.

Ej må hvad nu stadgadt är tillämpas för delaktighet i brott efter § 2, då värdet afd et, hvarmed brottslig befattning tagits, ej går öfver femton riksdaler.


24 Kapitlet.


§ 3. Fäller, syrer eler bläcker man olfoligen träd å annans skog eller mark, i uppsåt att trädet eller något deraf sig eller annan tillegna, eller tager olofligen der växande gräs, torf eller, af växande träd, ris, gren, näfver, bark, löf, bast, ollon eller nötter; varde, ehvad han det bortfört eller ej, straffad för åverkan, der ej efter 20 kap. gerningen skall annorledes anses; och vare straffet böter, högst ett tusen riksdaler, eller fängelse i hhögst sex månader. Äro omständigheterna synnerligen försvårande; då må till straffarbete i högst ett år dömas.

§ 4. Tager man olofligen vindfälle eller annat sådant, som ej till bruk upphugget eller beredt är; straffes med böter eller fängelse i högst sex månader."

Till denna nådiga framställning har Riksdagen lemnat sitt bifall; hvilket Riksdagen härigenom får i underdånighet tillkännagifva.


Riksdagen framhärdar etc.


Stockholm den 8 Maj 1875.