Hoppa till innehållet

SOU 1936 51 Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen/Författningsförslag

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet
Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen
av Befolkningskommissionen

Författningsförslag
Inledning  →[ 7 ]

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG.


Förslag

till

Lag om ändrad lydelse av 18 kap. 13 § strafflagen.


Härigenom förordnas, att 18 kap. 13 § andra stycket strafflagen skall upphöra att gälla från och med den .......Förslag

till

ändrad lydelse av § 3 13:o tryckfrihetsförordningen.


§ 3.
– – – – – – – – – – – – – – –

13:o Framställning, som sårar tukt och sedlighet; brottet skall straffas enligt allmän lag, och skriften konfiskeras.

– – – – – – – – – – – – – – –
[ 8 ]
Förslag

till

Förordning angående ändring i vissa delar av apoteksvarustadgan

den 14 november 1913 (nr 308).[1]

Härigenom förordnas, dels att §§ 1, 2, 7, 10, 11 och 13 i apoteksvarustadgan den 14 november 1913 skola i nedan angivna delar erhålla följande ändrade lydelse, dels ock att den såsom Bilaga III vid nämnda stadga fogade förteckningen skall erhålla benämningen Bilaga IV samt att före sagda förteckning skall fogas en ny bilaga till stadgan, betecknad Bilaga III, med det innehåll nedan angives:


§ 1.

Mom. 1. Till apoteksvara – – – denna stadga.

Med läkemedel – – – eller djur.

I fråga – – – är stadgat.

Mom. 2. Såsom apoteksvaror enligt denna stadga skola, även där mom. 1 icke är tillämpligt, anses dels medel, som vid könsumgänge användas för att förebygga befruktning eller överförande av könssjukdom (preventivmedel), dels medel, som användas för avbrytande av havandeskap. De avsedda medlen finnas uppräknade i bilaga III vid denna stadga.


§ 2.

Mom. 2. Såsom apoteksvaror – – – förteckning, bilaga IV, vid denna stadga.


§ 7.

Mom. 3. I övrigt må med de undantag, som i mom. 4—6 här nedan omförmälas, apoteksvara ej till salu hållas eller försäljas av annan än apoteks föreståndare.

Mom. 6. Utan hinder av bestämmelsen i mom. 3 må sådana preventivmedel, som i bilaga III vid denna stadga upptagits under A., försäljas i handelslokal inomhus, efter föregången anmälan om rörelsen till medicinalstyrelsen.


§ 10.

Vid försäljning – – – ävensom beredningsformen.

Vad sålunda föreskrivits gäller även beträffande vara, upptagen i någon av bilagorna III och IV vid denna stadga, dock att till angivande av dylik [ 9 ]vara jämväl må användas dess i vederbörande bilaga intagna benämning. Vid försäljning av sådan vara skola därjämte iakttagas de i vederbörande bilaga för vissa fall meddelade särskilda bestämmelser i fråga om påskriften.


§ 11.

I gällande medicinaltaxa icke upptagen vara, utgörande beredning, ävensom i bilaga IV upptagen vara – – – apoteksvarors taxering.


§ 13.

Ett exemplar – – – i bilaga IV vid denna stadga, hålles till salu.


Denna förordning träder i kraft den
[ 10 ]
Bilaga III.

Preventivmedel och medel, som användas för avbrytande av havandeskap.

A.
Gummiskydd för män (kondom).
Gummiskydd för kvinnor (vaginalpessar, cervikalpessar).
Mjölksyresalva (mjölksyra, borsyra, vetestärkelse, glycerin, vatten).
B.
1) Cervikalpessar av metall eller celluloid.
Livmoderpropp.
Inlägg i livmodern (intrauterint pessar, Gräfenbergs ring o. dyl.).
Livmoderspruta.
2)
Sond av gummi eller metall, över 20 cm. lång.
Halvfast kateter.
Aborttång.
[ 11 ]
Förslag

till

Kungörelse angående läkarrecept vid apotekshandeln med vissa

medel, som användas för avbrytande av havandeskap.

Härigenom förordnas som följer:

Sådana sönder, katetrar och aborttänger, som angivas i bilaga III vid apoteksvarustadgan den 14 november 1913, må endast på recept, utfärdat av behörig läkare, försäljas eller eljest utlämnas från apoteksinrättning till annan än den som själv äger försälja dylika föremål.

Recept som ovan avses skall kvarhållas å apoteksinrättningen och förvaras där minst tio år.


Denna kungörelse träder i kraft den . . . . . .
[ 12 ]
Förslag

till

Förordning angående deklaration och inlösen av handelslager av vissa preventivmedel och medel, som användas för

avbrytande av havandeskap.

Härigenom förordnas som följer:

1 §.

Denna förordning har avseende å nedan förtecknade medel, som användas för att vid könsumgänge förebygga befruktning eller överförande av könssjukdom (preventivmedel), eller för att avbryta havandeskap, nämligen:

1) cervikalpessar av metall eller celluloid;
2) livmoderpropp;
3) inlägg i livmodern (intrauterint pessar, Gräfenbergs ring o. dyl.);
4) livmoderspruta;
5) sond av gummi eller metall, över 20 cm. lång;
6) halvfast kateter;
7) aborttång.


2 §.

Den som den . . . . . . såsom ägare eller eljest innehar handelslager av sådant medel, som i 1 § avses, är skyldig att senast den . . . . . . . . . . avgiva deklaration över lagret.

Sådan deklaration skall innehålla

a) innehavarens fullständiga namn, yrke och hemvist ävensom, där han

ej är ägare till lagret, samma uppgifter beträffande denne; samt

b) fullständig förteckning över lagret med angivande, där så kan ske, av

varornas inköpspris.

Deklaration skall ingivas i Stockholm till överståthållarämbetet för polisärenden, i annan stad till magistraten eller, där sådan ej finnes, till kommunalborgmästaren samt på landet till landsfiskalen.

Myndighet, som mottagit deklarationen, har att ofördröjligen översända densamma till den särskilda nämnd, varom i 4 § förmäles.


3 §.

Handelslager av sådant medel, som i 1 § avses, skall efter den . . . . . . . . . inlösas av kronan.

Vid sådan inlösen skall betalning erläggas efter grunder, som Konungen bestämmer.


4 §.

Frågor om inlösen av handelslager enligt denna förordning och om betalning därför prövas av en särskild nämnd, bestående av tre ledamöter, [ 13 ]vilka förordnas av medicinalstyrelsen, som ock utser en av dem att vara ordförande i nämnden.

Vid skilda meningar inom nämnden gäller den, varom två ledamöter förena sig, eller, då alla äro av olika uppfattning, ordförandens mening.

Anhållan om inlösen av handelslager skall ingivas till nämnden, som ock själv äger upptaga fråga därom.

Klagan över nämndens beslut må föras hos medicinalstyrelsen före klockan tolv å trettionde dagen efter den, då klaganden erhöll del av beslutet.


5 §.

Har någon, som den . . . . innehaft handelslager av sådant medel, som i 1 § avses, underlåtit att enligt vad i 2 § sägs deklarera lagret; eller

vägrar någon trots anmodan från nämnden att för inlösen utlämna av

honom innehaft handelslager av sådant medel, som i 1 § avses,

straffes med dagsböter och have förverkat sin rätt till lagret.


6 §.

Åtal för förseelse mot denna förordning anhängiggöres vid allmän domstol och utföres av allmän åklagare.

Böter, som ådömas enligt denna förordning, samt handelslager, som är förverkat, tillfalla kronan. Saknas tillgång till böternas gäldande, skola de förvandlas enligt allmän strafflag.


7 §.

Har handelslager blivit inlöst enligt denna förordning, eller har handelslager förklarats förverkat genom laga kraft ägande utslag, skall därmed förfaras på sätt medicinalstyrelsen bestämmer.


8 §.

Vad i denna förordning är stadgat skall icke äga tillämpning å handelslager, som innehaves av apoteksföreståndare eller annan, som är berättigad att fabriksmässigt för avsalu tillverka apoteksvara eller införa sådan vara till riket eller idka grosshandel med sådan vara.


9 §.

De särskilda föreskrifter, som kunna erfordras för nämndens verksamhet, utfärdas av medicinalstyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den . . . . . . .

  1. Senaste lydelse, se beträffande § 1 1934: 307.