Hoppa till innehållet

SOU 1936 51 Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen/Innehållsförteckning

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  SOU 1936: 51
Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen m. m.
avgivet av befolkningskommissionen
Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen
av Befolkningskommissionen

Innehållsförteckning
Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet  →[ 3 ]

Innehållsförteckning.

Sid.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet 5
Författningsförslag 7
I. Inledning 14

Den s. k. preventivlagen

14

Preventivlagens innebörd

15
II. Principiella synpunkter på frågan om preventivlagens revision 18
Preventivlagens effektivitet och verkningar 18

Anförda skäl mot preventivlagens upphävande eller revision

23

Utgångspunkter vid frågans uppläggning

24

Sammanfattning av grunderna för upphävandet av preventivlagens centrala bestämmelser

26
III. Frågan om reglering av upplysningen om preventivmedel 29

Innebörden av de sakkunnigas förslag

29

Erinringar till frågan om upplysningsverksamhetens reglering

30

Erinringar till frågan om regleringens administrativa genomförande

34

IV.

Frågan om reglering av handeln med preventivmedel 36

Fördelarna av preventivlagens upphävande

36

Preventivmedels tillhandahållande å apoteksinrättningarna

37

Den privata handelns organisation

40

V.

Frågan om reglering av försäljningen av och upplysningen om mede för avbrytande av havandeskap

44

Innebörden av de sakkunnigas förslag om reglering av försäljningen

44

Kritik och modifierat förslag

45

Regleringen av utbjudande och upplysning m. m.

48

VI.

Preventivlagens övriga bestämmelser 50

VII.

Det lagtekniska genomförandet av kommissionens förslag 52
Bilagor:

1.

Historisk redogörelse över preventivlagens tillkomst, förslag till dess revision eller avskaffande samt i samband härmed verkställda offentliga utredningar och yttranden. Av fil. kandidaten Torsten Gårdlund

3*

2.

Handeln med preventivmedel 48*

3.

Preventivmedel och medel, som användas för avbrytande av havandeskap 53*