Hoppa till innehållet

SOU 1936 51 Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen/Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Innehållsförteckning
Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen
av Befolkningskommissionen

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet
Författningsförslag  →[ 5 ]Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet.


Sedan Kungl. Maj:t den 29 november 1935 anbefallt befolkningskommissionen att avgiva yttrande över den utredning angående revision av 18 kap. 13 § strafflagen, som den 13 december 1934 avgivits av inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga (st. off. utr. 1934: 50), får kommissionen härmed vördsamt till Herr Statsrådet överlämna sådant yttrande.

Kommissionen tillåter sig erinra därom, att det allmänna problemet om födelsekontrollen givetvis intager en central ställning bland de kommissionen anförtrodda utredningsuppgifterna. Kommissionen har även i ett denna dag till chefen för socialdepartementet överlämnat betänkande i sexualfrågan ingående behandlat detta allmännare problem. Även i saknad av en remiss av nyssnämnda betänkande av 1934 års sakkunniga hade kommissionen näppeligen kunnat undandraga sig ett övervägande av de lagregler, som gälla för upplysningen om och handeln med tekniska preventivmedel. Ur de av chefen för socialdepartementet vid beslutet om kommissionens tillsättande i yttrande till statsrådsprotokollet den 17 maj 1935 givna utredningsdirektiven må härvid erinras om den punkt, vari departementschefen, efter att hava framhållit en vederhäftig upplysningsverksamhet i befolkningsfrågan såsom varande synnerligen viktig, särskilt uttalar, att välgrundade hänsyn av social natur bjuda, att ekonomiskt svaga hem icke betungas med alltför stort barnantal samt att det ej heller utgör något samhällsintresse, att fysiskt och psykiskt undermåliga fortplanta sig.

Kungl. Maj:t har den 18 september 1936 till befolkningskommissionen överlämnat jämväl skolöverstyrelsens och medicinalstyrelsens betänkanden angående vidgad och förbättrad undervisnings- och upplysningsverksamhet rörande de sexuella frågorna, avgivna med gemensamma skrivelse den 28 juni 1935, med anmodan till kommissionen att däröver avgiva utlåtande. Den i dessa tvenne betänkanden behandlade frågan, som har nära samband med frågan om preventivlagens revision, har upptagits till utredning i kommissionens nyssnämnda betänkande i sexualfrågan, varför den i förevarande yttrande blott kommer att behandlas i den mån den har omedelbart samband med frågan om preventivlagens revision.

[ 6 ]Det förevarande yttrandet har utarbetats av en inom kommissionen nedsatt delegation, bestående av herr Myrdal, ordförande, och fru Andreen-Svedberg, varjämte såsom särskilda sakkunniga deltagit förste provinsialläkaren i Norrbottens län, med. licentiaten Gustaf Ankarswärd, praktiserande läkaren, med. licentiaten Alma Sundquist, professorn vid universitetet i Lund, överläkaren, med. doktorn Axel Westman samt docenten vid Karolinska institutet i Stockholm, överläkaren, med. doktorn Per Wetterdal.

Såsom sekreterare har tjänstgjort fil. kandidaten Torsten Gårdlund. Vid författningsförslagens utarbetande har biträtt hovrättsassessorn Herman Zetterberg.

I ärendets slutbehandling hava deltagit befolkningskommissionens samtliga ledamöter.

Stockholm den 4 december 1936.

Å Befolkningskommissionens vägnar:
NILS WOHLIN.