Sida:Öfwersättning af de Artiklar emellan Konungarne af Swerige og Dannemark.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Tll följd häraf lofwar och förpliktar sig, på det högtidligaste och mest förbindande sätt, Hans Maj:t Konungen af Danemark både för Sig och för Sina Efterträdare, samt för hela Konunga-Riket Danemark at icke någonsin, omedelbarligen eller medelbarligen, göra något anspråk på Konunga-Riket Norrige, eller något af dess Stift Öar och Länder, hwars alla Innebyggare äro, i kraft af detta Fredsfördrag och ofwanberörde afsägelse, frikallade från den Trohets-ed de swurit Konungen af Danemark och dess Krona.

Femte Artikeln.

Hans Majestät Konungen af Swerige utlofwar, på det uttryckligaste och mest förbindande sätt, at bibehålla Norriges och dess Tilhörigheters Innewånare wid åtnjutandet af deras Lagar, Rättigheter Friheter och Priwilegier, sådane desse nu befinnas.

Sjette Artikeln.

Då hela beloppet af Danska Monarkiens skulder, belastar så wäl Konunga-Riket Norrige som de andra delarne af Staten; Så förbinder sig Konungen af Swerige, i egenskap af Norriges Beherrskare, at åtaga sig en sådan andel i dessa skulder, som swarar emot Norriges Folkmängd och tilgångar i förhållande til Danemarks.

Med allmänna Skulder förstås de, hwilka Danska Regeringen så wäl utom sine Stater, som inom dem, sig ådragit. Den inländska Skulden består af Kongliga och Stats-Obligationer och den Stock af Banco-Sedlar och andra i kraft af Konglig Myndighet utgifna representative-papper, som nu befinnas i omlopp uti begge Konunga-Rikena.

Det belopp som dessa skulder den 1 Januarii 1814 utgjort, skall bestämmas af Commissarier, som de bägge