Sida:Öfwersättning af de Artiklar emellan Konungarne af Swerige og Dannemark.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Regeringarne komma at utnämna för at upgöra en rättmätig fördelning deraf, grundad på Norriges och Danmarks särskilde folkmängd och tilgångar. Desse Commissarier skola samlas i Köpenhamn inom en månad efter det Ratificationerna af denna Freds-Tractat blifwit utwexlade, och böra tiländabringa arbetet så skyndsamt det ske kan och sednast inom slutet af innewarande år. Härwid förstås dock, at Hans Maj:t Konungen af Swerige, i sin egenskap af Norriges Beherrskare, icke kommer at deltaga i garantien af andra skulder än de här ofwan anförda, hwilka tilhöra Konunga-Dömet Danemark i allmänhet och til hwilkas betalning alla Delarne af detta Konunga-Döme, före Noriges afträdande, borde bidraga.

Tolfte Artikeln.

Hans Majestät Konungen af Swerige och Hans Majestät Konungen af Danmark förbinda sig ömsesidigt på det uttryckligaste, at icke anwända från deras ursprungliga bestämmelse några fonder, anslagna til Wälgörenhets-Anstalter eller allmänt nyttiga Inrättningar uti de Länder, som De genom detta Fredsfördrag sig förwärfwat, nämligen uti Konunga-Riket Norrige, och i Hertigdömet Swenska Pomern, med begges tilhörigheter.

I kraft af denna allmänna förbindelse utlofwar Hans Maj:t Konungen af Swerige at bibehålla det i Norrige Stiftade Universitet, äfwensom Hans Majestät Konungen af Danmark at bibehålla Universitetet i Greifswald.

De Offentlige Embets- Och Tjenstemäns löner, så i Norrige som i Pommern, skola betalas af desse Länders nye

Be-