Sida:Öfwersättning af de Artiklar emellan Konungarne af Swerige og Dannemark.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Beherskare ifrån första dagen af det qwartal, då besittnings-tagandet af det ena och andra Landet blifvit werkstäldt.

De Höga Contraherande Delarne skola utan afdrag eller förändring bibehålla de i Norrige eller Pomern warande Pensionärer, wid de Pensioner, som dem af deras fordna Regering blifwit bewiljade.

Femtonde Artikeln.

Det är öfwerenskommit:   
      

5) At genast efter undertecknandet af detta Freds-fördrag, Swenska Tropparne skola intåga i Norrige, och taga i besittning de derwarande Fästningar.

Hans Majestät Konungen af Danemark förbinder sig at utfärda de i detta afseende nödiga befallningar på det sätt som närmare bestämmes i efterföljande Artikel.

Sextonde Artikeln.

För at befrämja werkställigheten af föregående Artikel förbinda sig Hans Majestät Konungen af Swerige och Hans Majestät Konungen af Danemark ömsesidigt, på det kraftigaste sätt, at genast efter underteknandet af detta Fredsfördrag, utfärda Proclamationer til de på bägge sidor afträdde Ländernas Innebyggare, hwaruti de skola underrättas om den förändring som tildragit sig i deras förhållanden, lösas ifrån deras Trohetseder och anmanas at med lugn emottaga deras nya Beherrskares Troppar, hwilke komma at intåga i deras Land. De höga Contraherande delarne skola på samma gång gifwa nödiga befallningar til Wederbörande offentlige, så Militära som Civila-myndigheter, om öfwerlämnadet af alla Fästningar och befästade

Or-