Sida:Öfwersättning af de Artiklar emellan Konungarne af Swerige og Dannemark.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

genom offentliga, af Wederbörande Embetsmän förordnade Anctioner, och försäljnings-summorna derefter öfwerlämnas til de förra Ägarena.

Det skall wara alla tillåtet, under de här ofwan bestämde Sex år, at göra hwad bruk de wilja af deras Egendom, hwaraf en fredlig besittning dem uttryckeligen försäkras och garanteras.

De skola, äfwensom deras Ombud, fritt och obehindrat kuna resa från det ena Landet til det andra, för at förwalta deras angelägenheter, utan at derföre deras egenskap af den ena eller andra Maktens Undersåtare skall på något sätt kränkas.

Tjugondetredje Artikeln.

Då de Länder som i kraft af denne Traktat blifwa förenade med Konungariket Swerige, eller med Konungariket Danemark, äro med deras fordna Moder-Länder förbundne genom handelsförhållander, som en lång wana, granskap och ömsesidigt behof gjort nästan oumbärliga; Så hafwa de Höga Afhandlande Makterne, sorgfällige at åt deras Undersåtare förwara dessa medel til gemensamt gagn, öfwerenskommit at ofördröjligen afsluta en Handels-Traktat emellan begge Staterne. Emedlertid hafwa de Höga afhandlande Makterna förenat sig derom, at bibehålla under loppet af et år, räknadt från utwexlingen af Ratificationerna å detta Fredsfördrag, de nu warande Handelsförhållanden emellan Norrige och Danemark, samt Pomern och Swerige.

Tjugondefjerde Artikeln.

       

Krigs-