Sida:Östgötars minne.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Inledning.

I våra dagar pågår en sträfvan att inom alla kulturens områden tillvarataga minnena från äldre tider. Vi restaurera våra gamla kyrkor och slott, vi samla i muséer och i hemmen mer eller mindre dyrbara föremål från en svunnen tid. Arkivens och bibliotekens länge gömda skatter framdragas i ljuset och göras tillgängliga för en större allmänhet. Det kan väl icke af någon förnekas, att detta arbete redan burit rika frukter och lemnat en mängd värdefulla bidrag till vårt folks odlingshistoria.

Så ville ock utgifvaren af föreliggande arbete draga sitt lilla »strå till stacken», och det låg då för honom närmast till hands att söka bidraga till kännedomen om fosterbygdens söner från äldre till nyare tider. Att upplifva och bevara minnet af de Östgötar, som vid Uppsala universitet bildat sig för skilda lefnadsbanor, utgör därför det förnämsta syftemålet med dessa biografiska anteckningar. Ehuru arbetet ej är egentligen anlagdt på meddelande af genealogiska uppgifter, torde det likväl äfven i detta afseende hafva ett eller annat att upplysa. I öfrigt synes det kunna i förekommande fall tjena som uppslagsbok, särskildt för nuvarande och f. d. medlemmar af Östgöta nation.

Huru jag lyckats med min uppgift, öfverlåter jag åt den sakkunnige att bedöma, ty endast denne vet, hvilka stora svårigheter äro förenade med åstadkommande af ett arbete som detta och att ofullständigheter och fel aldrig kunna helt och hållet undvikas. Säkert är, att jag i mer än 10 år under min från tjänstegöromål lediga tid egnat alla mina krafter åt detta verk och gjort allt, hvad i min förmåga stått, för att de biografiska uppgifterna skulle blifva fullständiga och tillförlitliga. Att det oaktadt mycket återstår att önska, beror hufvudsakligen därpå, att jag icke är fackman på det historiska forskningsområdet, samt på den omständigheten, att arbetet måste afslutas, innan den ovissa aftonen kommer.

För verkets utgifvande mötte svårigheter af annat slag. Då man kunde med säkerhet motse, att subskriptions- och försäljningsmedlen icke skulle på långt när förslå till betäckande af omkostnaderna för arbetets tryckning och utdelning, beslöt jag vädja till landsmännens offervillighet i detta hänseende och var nog lycklig att däri vinna understöd och uppmuntran af några för saken varmt intresserade män, hvilka förenade sig om ett till Östgötar stäldt upprop angående tecknande af garanti intill visst belopp för att därigenom möjliggöra arbetets utgifvande. Till desse herrar, gref L. Douglas, J. A. Björklund, Axel Burén, G. A. Carlsson, M. v. Feilitzen, Joh. Fr. Håhl, C. V. Kastman, Otto Kugelberg, G. Ribbing, Mårten Sondén, Carl Svartz och Conrad Vahlquist, frambär jag härmed ett innerligt tack.

I tryckt cirkulär utsändes i början af maj 1900 till mer än 400 personer, större delen förutvarande medlemmar af Östgöta nation i Uppsala, ofvannämnda upprop, som dock hos det långt öfvervägande flertalet förklingade ohördt. Å andra sidan rönte framställningen det mest välvilliga tillmötesgående, hvilket i hög grad uppmuntrade mig att trots den finansiela risken våga arbetets utgifning.

— 5* —