Sida:Östgötars minne.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
INLEDNING.

Främst bland mäcenater har jag i djupaste underdånighet och med tacksamhet att nämna H. M. Konungen, som behagat äfven åt detta företag skänka sitt allsidiga intresse och sitt mäktiga stöd.

Djupt känner jag ock min stora förbindelse till nedannämnde herrar, hvilka genom sin offervillighet verksamt bidragit till främjande af arbetets utgifning, och bringar jag dem alla härigenom mina varmaste tacksägelser:

Abelin, G. R., f d. generallöjtnant.
Arnberg, J. V., bankfullmäktig, afl.; efter hans död: Brandt, J. T. I., kapten, och Ljunggren, S., fil. doktor.
Atterbom, E. G. A., major.
Augustinsson, J. E., bat.-läkare.
Bagge, A. O. F., f. d. bankkommissarie.
Bennich, N. A. G:son, f. d. generaldirektör.
Björck, C. A. O., praktis. läkare.
Björklund, C. J., bokhandlare.
Björklund, J. A., hufvudredaktör.
Broman, J. G. A., kontr. prost.
Burén, A. O. G., öfverintendent.
Carlsson, G. A., läroverkskollega.
Charleville, C. J. G. V., biskop.
Curman, A. H., kronofogde.
Curman, C. P., f. d. professor.
Douglas, L. V. A., grefve, landshöfding.
Ehrenkrona, S. E. P , frih., häradshöfding.
Ekman, C. E., bruksegare.
Ekström, F. A., öfverintendent, afl.
Elander, G. A., landträntmästare.
Enblad, E. A. E:son, praktis. läkare,
v. Engeström, J. O. T., registrator.
Falk, A. P., prost.
Fallenius, C. M., lasar.- o. stadsläkare, afl.
Fallenius, C. M. L., kansliråd,
v. Feilitzen, C. M., öfverdirektör.
Gyllencreutz, R. H. A , prov.-läkare.
Hallin, A. G., kronofogde.
V. Hartmansdorff, A. E. C., kanslisekreterare.
Hoppe, E. F. F., bärgmästare.
Kastman, C. V., f. d. kansliråd.
Kernell, D. C. G., praktis. läkare.
Kruse, N. J. R., kronofogde.
v. Krusenstjerna, J. E., statsråd.
Kugelberg, O. M., revisor.
Lundberg, A. V., tf. rektor.
Löfgren, T. F., läroverksadjunkt.
Metzén, F. V., prost.
Mörner, G. O., grefve, godsegare.
Noréus, F. V. M., rådman.
Petersson, P. A. G., rådman.
Planck, O. A. E., ingeniör.
v. Post, V. M., major, afl.
Rehbinder, H. V. J. N., frih., kommersråd.
Ribbing, G., häradshöfding, f. d. hofr.-råd.
Ringborg, G., godsegare.
Romdahl, P. A. C., lektor.
Rydhammar, A. E., läroverksadjunkt.
Rääf, R. L., kammarjunkare.
Sandberg, H. E. O., skriftställare.
Sandbergh, C. A., häradsskrifvare.
Sederblad, C. A. P:son, distr.-läkare.
Segersteen, A. J. S., godsegare.
Sondén, C. M., professor.
Sondén, F. V., aktuarie.
Sondén, P. H. S., arkivarie.
v. Stapelmohr, C. H., f. d. kamrer,
v. Stapelmohr, K. I., borgmästare.
Strömfelt, F. K. H., grefve, godsegare, afl.; efter hans död: Strömfelt, C. Hson, grefve, kansliråd.
Svartz, C. J. G., fabrikör.
Svartz, P. J. J., grosshandlare.
Tillberg, K. H. R., v. häradshöfding.
Vahlquist, C. F., reg.- o. stadsläkare.
Vesterberg, E. J. A., major.
Viborgh, J. G., professor.
Videgren, T. D. G., kontr.-prost.
Vigert, O. P., lektor.
Våhlander, H. R., lektor.
Våhlander, L. C., tullkontrollör, afl.
Örn, E. L., bat.-läkare.

Historik. Några år efter min långa och minnesrika vistelse i Uppsala upplade jag efter studentkatalogerna en förteckning öfver alla de medlemmar af Östgöta nation, som under perioden 1863—73 tillhört densamma, hvarvid jag äfven antecknade deras födelse- och studentår, aflagda examina samt hvad jag i öfrigt hade om dem i biografiskt afseende bekant. Då jag under årens lopp fortsatte dessa anteckningar och sålunda följde kamraterna i lifvet, mången ända till döden, växte mitt intresse för detta slags

— 6* —