Sida:1866 K brev ang Djurgådens förläggande till Stockholm.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
– 1 –

Avskrift.

Kungl. bref till öfverståthållareembetet af den 10 augusti 1866 angående Kungl. Djurgårdens förläggande till Stockholms stad.
Carl. – – – Hos Oss har Vår befallningshafvande i Stockholms län, uti underdånig skrifvelse den 21 december 1849 hemstält, att den invid hufvudstaden belägna Djurgården intill Husar- och Laduvikarna samt det vattendrag, som förenar dessa, jämte en rät linea dragen från Laduviken till Norra Brunnsviken måtte skiljas från berörda län samt länsstyrelsen befrias från all polisbefattning derstädes och detta område i stället uti så väl polis- som rättegångs-, utsöknings- och uppbördsärenden läggas under Eder och Stockholms stads domstolar, till stöd hvarför Vår befallningshafvande andragit, hurusom enligt nådiga brefven den 26 september 1716 och den 8 september 1736 Blockhus tullplats och Ladugårdsgärdet äfvensom den så kallade Båtsmanstomten eller nuvarande Djurgårdsstaden voro underlagda Eder och hufvudstadens domstolar, medan öfriga delar af Djurgården fortfarande lydde under Vår befallningshafvande i Stockholms län och Danderyds skeppslags tingsrätt; att en verksam polisuppsigt, som numera, sedan en mängd offentliga nöjen å Djurgården föranledde större folksamlingar, vore af synnerlig vigt, ingalunda kunde af Vår befallningshafvande utöfvas med de få betjente, å hvilka polisvården på landet ankomme, nämligen kronofogde, länsman och fjerdingsman, hvilka alla äfven voro boende aflägse från Djurgården; att detta ock redan föranledt det genom nådiga kungörelsen den 26 april 1814 meddelade stadgande, att stadens fiskaler och polisbetjening må ega att till hela Djurgården och Ladugårdsgärdet sträcka den tillsyn och handräckningsåtgärd, hvarigenom isynnerhet lugn och ordning bland inträffande folksamlingar må bibehållas, förbrytelser, som derstädes kunna vara föröfvade, upptäckas, lösa och misstänkta personer, hvilka på sådana ställen sig undansticka, äfvensom tjufgods efterspanas och sökas, samt i dessa och dylika