Sida:1866 K brev ang Djurgådens förläggande till Stockholm.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
– 2 –

ärenden göra behörig anmälan och förbrytaren till laga ransakning inkalla eller inställa hos öfverståthållareembetet för polisärenden, som hade att anställa förhör och ransakningar öfver de förbrytelser, hvilka sålunda anmärktes och upptäcktes, men hvilkas pröfning sedermera tillkomma vederbörlig domstol; att polisuppsigten å Djurgården sålunda vore delad mellan Vår befallningshafvande och Eder, genom hvilket mindre lämpliga förhållande nödig enhet saknades och uppsigten gjordes ofullständig; att de tillställningar, som å Djurgården gjordes till allmänhetens förlustelse, sällan anmäldes hos Vår befallningshafvande, som derför icke heller blefve i tillfälle att tillse, att sådana ej fingo otillbörligen ega rum, eller kunde hafva behörig kontroll deröfver, att stadgade afgifter för slika tillställningar blefvo erlagda; att vid inträffande eldsvådor å Djurgården voro för Vår befallningshafvande icke några medel att bispringa till buds, och då stadens brandredskap med servis i sådant ändamål derstädes instäldes, egde Vår befallningshafvande deröfver icke någon myndighet; att äfven i afseende å andra handräcknings- och förvaltningsbestyr än polisärenden samt i rättegångsärenden det skulle vara till större beqvämlighet, att Djurgården vore lydande underhufvudstadens styrelse och jurisdiktion, helst de flesta, som under sommaren bodde å Djurgården, hade sitt egentliga hemvist i hufvudstaden och sålunda kunde med mera lätthet anträffa och anträffas af hufvudstadens betjening än den långt bort boende kronobetjeningen, och det syntes dessutom vara mindre tjenligt, att, då åt Eder uppdrages befattning med Djurgården i ett eller annat hänseende, densamma i andra afseenden lydde under länet.

Till följd af nådig remiss har Vårt och rikets kammarkollegium, med insändande af underdåniga yttranden häröfver från så väl Stockholms magistrat och Eder som ock djurgårdsintendenten och riksmarskalksembetet, deruti I och öfriga bemälda myndigheter afstyrkte bifall till Vår befallningshafvandes förslag, riksmarskalksembetet med hemställan att någon rubbning eller inskränkning icke måtte ega rum uti den af Oss åt riksmarskalksembetet uppdragna förvaltning af och befattning med den till Vår enskilda disposition ställda Djurgården, uti underdånigt utlåtande den 14 december 1852 förmält: att