Sida:Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt.djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
211

plockande af ax eller afskärande och bortförande af säd under andra förhållanden, gifvas straffbestämmelserna derom i sammanhang med föreskrifterna rörande stöld. I några af dessa lagar stannade dock ansvaret, äfven om gerningen var uppenbar, vid böter, derest ej värdet af det tillgripna uppginge till en half marks värde (UL och HL). Men i andra lagar var väl ett mindre bötesbelopp stadgadt för plockande af ax, men bestraffades tillegnande af annans säd ute å mark till vagnslast eller full mans- eller hästbörda med fullt tjufnadsansvar (VGL II och WmL:ne), ja enligt ÖGL till och med under särskild skärpning af detta ansvar. Här var således tillgrepp af säd redan en qvalificerad stöld. Fällande af bärande träd i trädgård och tagande af frukter eller örter derstädes äfvensom tillgrepp af bistock (SmL, hvarest dock för bistocks tillegnande straffet är 40 mark) och än vidare bemägtigande af fisk ur annans nät (SmL och HL) eller djur ur annans snara i skogen (ÖGL), af sjelfva fiskredskapen (SmL), af åkerbruksredskap (SmL, WmL I och ÖGL) och af huggen ved eller fälldt timmer (VGL och GottlL) omhandlades till den del, som de i landskapslagarne blifvit föremål för omnämnande, enligt regel i de balkar, som egnats åt framställningen af grannelagsförhållanden och olofligt intrång på annans brukanderätt till fast egendom samt utmärktes ej såsom stöld (i UL dock tillgrepp af frukt och örter i trädgård vanlig stöld; i WmL II tagande af giller i skogen väl stöld men blott medförande tre marks bot). I LL:ne och Allm. St.L:n hafva samtliga dessa förbrytelser åter i det mesta redan fått sin plats i tjufvabalkarne. Likväl var ansvaet i allmänhet blott låga böter, enligt regel tre mark, och det utan afseende å värdet af det tillgripna eller de vid gerningen förekommande omständigheter (i Allm. St.L:n, hvilken ensam har bestämmelser för tagande af ved eller timmer, som redan upphuggits, kunde dock böterna stiga till 12 mark på grund af virkets myckenhet). Tillgrepp af humle, bistock och fisketyg bedömdes dock efter de för stöld vanliga reglerna. Och så var uppenbart äfven förhållandet med ett tillegnande af jagt- och åkerbruksredskap. Hvad angår tillgrepp