Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/188

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

178

sakna ju all högre bildning och göra endast såsom de sett andra före dem göra. Men icke nog härmed. De fleste offentlige arbeten utföras efter anställda enterprenader, eller, hvad likväl är bättre, på beting. När härtill kommer, att en trägen tillsyn och säker ledning saknas, så måste ju fuskerier bli deraf en naturlig följd. Sverge fick under medeltiden en stor myckenhet herrliga kyrkobyggnader, ej allenast i städerna utan äfven på landsbygden. Många ha redan blifvit genom tillbyggnader vanställde och andra för ombyggnader undanröjde, men ett vackert antal finnes dock i behåll. Det är likvisst icke svårt att förutsäga, att, om icke nutidens byggnadsväsende genom blifvande byggmästares allsidigare bildning, genom skråordningarnas förbättrande, genom enterprenadernas afskaffande upphjelpes, våra efterkommande få föga skäl att fägna sig öfver det sätt, hvarpå vi vårdat gamla, och del sätt, hvarpå vi uppfört nya helgedomar.

De fyrkantiga stenskifvor med dithörande inskrifter, som äro insatte vid sidorna af hufvudingången till Åmåls kyrka, bidraga visserligen icke till hufvudfasadens prydnad. Dylika minnestaflor blefvo aldrig anbragte på medeltidens kyrkobyggnader, och i sanning behöfver icke den, som åskådar dåtidens herrliga tempelbyggnader, att med några inskrifter väckas till andäktiga betraktelser; liksom man icke behöfver genom sådana erinras om de furstars namn, under hvilka de uppstått. För öfrigt vill det synas, som vördnaden för en Konung föga förökes derigenom, att hans namn inhugges å nutidens kyrkobyggnader. Jag skulle snarare tro, att, sedan en mängd skrifter utkommit rörande byggnadskonsten och en grundligare kännedom deraf börjar bli temligen allmän, mången