Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/214

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

204

knektar och ha i skärningspunkten en nedhängande slutsten. De tvenne andra hvalfqvadraterne måste vid utvidgningen blifvit nedtagne. Emellertid äro de nya korsarmarne, ehuru utförde i en slags spetsbågsstil, ändamålsenligt anbragte. Man har nemligen bortbrutit en del af de ursprungliga sidomurarna och i öppningarna derefter uppdragit grofva pelare, från hvilka hufvudbågar i spetsbågsform äro kastade åt fyra motsatta håll, nemligen tvertöfver de upptagna muröppningarna och långsigenom tvärbyggnaden, hvarigenom sex nya korshvalf i spetsbågsform uppkommit, nemligen tvenne öfver långhusets mellersta qvadrater och tvenne öfver hvardera korsarm. Man hade med skäl kunnat önska, att, ehuruväl den nya tvärbyggnaden har ett riktigt läge och motsvarar sitt ändamål, den äldre rundbågsstilen blifvit enligt kyrkans grundidé iakttagen i stället för den yngre spetsbågsstilen, som nu är använd. Men då så många uråldriga, välbyggda kyrkor blifvit i sednare tider vanställde med stora salonlika tillbyggnader, dels med platta, dels med lågspända brädtak; bör man i sanning glädja sig, att denna herrliga lemning af en konstfärdigare tid fått den anordning, som den nu företer. Man måste verkligen förundra sig, att denna helgedom under den tiden blifvit på sådant sätt utvidgad. Dylika exempel äro till och med i våra dagar ganska sällsynta. Emellertid bör här anmärkas, att den nya tvärbyggnaden, som är endast 69 fot lång, blifvit alltför bred och står således icke i riktig harmoni med hufvudbyggnaden, hvilken är både längre och smalare än denna. Den uråldriga delen af kyrkan är af huggen sandstensqvader, den nyare af huggna hörnstenar, men för öfrigt af endast tillslagna sandstensstycken. En snäcktrappa, som består af groft tillhuggen sandsten, uppleder