Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/296

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

286

bred och hög som sidoskeppen, men har trenne afdelningar, nemligen en åt öster, en åt norr och en åt söder, hvilka höja sig såsom småbyggnader med spetsgaflar deröfver. Utanför och rundtomkring densamma ligga särskildta grafrum. Vid vestra sidan af norra och södra korsarmen sträcka sig icke ursprungliga utbyggnader, af hvilka den norra är sakerstia, den södra grafrum. Väldiga sträfpelare sammanhålla hela kyrkan, som har tjocka takhvalf i korsform. Hufvudingången är å vestra gafveln, en sidoingång å norra, och en sådan måste ursprungligen funnits å södra. Vestra och norra gaflarne ha tvenne stora fönster, och ett sådant lärer tvifvelsutan varit på södra. Hvarje sidoskepp har ursprungligen haft lika många fönster som hufvudskeppet, nemligen åtta. Hvarje korsarm har å hvardera sidan ett fönster. Koret upplyses af fyra och omgången deromkring af trenne sådana. Grafrummen derutanför ha hvardera ett fönster och sakerstian och motsvarande grafrum äfven ett. Midtöfver korsbyggnaden höjer sig ett fyrkantigt trätorn med hög spira. Trapptornen ha äfven temligen höga sådana. Mellan- och tvärskepp samt kor ha gafveltak. De trenne utbyggnaderne öfver koromgången ha äfven likdana. Sidoskeppen och utbyggnaderne vid korsarmarna, koromgången och grafrummen ha naturligtvis pulpet- eller luttak. Alla spiror och betäckningar äro försedde med ekspån.

Sedan vi nu gifvit ett begrepp om kyrkans hufvudsakliga anordning, böra vi närmare granska hennes särskilda delar. Alla murarne bestå af groft tillhuggen kalksten, som håller 1 fot i längd och från 3 till 6 tum i tjocklek, hvarföre de i anseende till sin ojemnhet måst ut- och invändigt öfverrappas. Yttre murarne hålla i vestra gafveln 5 fot 6 tum, i norra 4 fot 2 tum, i