Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/305

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
295

Ett sådant finnes, och detta är åttan. Hufvudqvadraten håller 26 fot 6 tum i hvarje sida och inrymmes i kyrkans hela längd, som utgör 206 fot, åtta gånger. Långhuset har fyra sträfpelare å hvarje sida, tillhopa åtta. Hvarje korsarm har tvenne större och en mindre sträfpelare, och hvarje har ursprungligen haft, såsom vi redan nämnt, en mindre, som döljes i de utbyggnader, som inrymma sakerstia och grafkor, således hvardera fyra eller tillsammans åtta. Två pelarlike trapptorn stödja vestra gafveln och sex sträfpelare sammanhålla koret med de omgifvande utbyggnaderna, således äfven här åtta. Samma grundtal igenfinnes jemväl i pelarraderna, af hvilka hvardera har fyra hufvud- och fyra bipelare eller tillhopa åtta. Två pelare och åtta kolonner omgifva koret. Här tyckes byggmästaren af nödvändighet måst öfverskrida sin grundidé, men han har likvisst väl förstått att undvika denna motsägelse. Man erinre sig, att de tvenne hufvudpelare, som åt vester omsluta korqvadraten, prydas hvardera med fyra större och fyra mindre kolonner, således tillsammans åtta. Det är häraf klart, att desse hufvudpelare icke kunna skäligen sammanslås med de åtta kolonner, som stå på en egen bröstning och äro mycket lägre och svagare. Dessa kolonner bestå hvardera för sig, men utgöra tillsammans åtta. Ifrågavarande grundtal igenfinnes äfven i sidoskeppens fönster. Hvarje sidoskepp har nemligen, såsom vi redan sett, ursprungligen haft åtta. Mellanskeppet har å hvarje sida fyra fönster, tillhopa åtta. Tvärskeppet har, såsom vi ofvanför visat, ursprungligen haft en fönsteröppning å hvarje gafvel och en mindre å hvarje sida, således sex; och när härtill lägges, såsom vanligen sker i dylika beräkningar, den dörröppning, hvilken finnes å norra gafveln, samt