Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/330

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

320

Magni Gabriel, Mar. Euphros. Pal. F. Comiti De la Gardie, Sacræ Regiæ Majestatis Senatori, Legato Ministr. Regiique Dicastcrii Præsidi, nec non Academiæ Aboënsis Cancell. splendidissimo, ævi præsentis decori sequentium exemplo genito, conjux piissima Elisabeta Oxenstjernia, Erici et Elsæ Elisabetæ Brahe Pal. F. marito sanctissimo sibique M. P.

Unus amor thalamo quos junxerat: una sepulcro

Nunc quoque compositos urnula parva tenet.
Erectum Anno 1704.

Grefve Gustaf Adolf De la Gardies efterlemnade maka, som låt uppresa denna grafvård, anslog 1719 till dess vidmakthållande ett halft frälsehemman. Då denna grafvård icke kan i anseende till sin fasta sammansättning behöfva någon synnerlig förbättring, så har ifrågavarande egendom redan lemnat en vacker behållning. Fråga lärer nu uppstått, hvartill en sådan besparing borde lämpligen användas. Varnhems kyrka kan med skäl anses såsom ett nationalmonument, och allt hvad som angår ett sådant, måste af hvarje fosterlandsvän omfattas med synnerligt intresse. Det torde derföre förlåtas, att jag häröfver yttrar min mening. Kyrkan, som blifvit med berömlig omsorg underhållen och nu iståndsättes till sina vattentak, synes icke för det närvarande påkalla några kostsamma förbättringar. Det skulle likväl vara mindre välbetänkt, att, om också gifvet gåfvobref icke våldfördes, använda en vunnen besparing till främmande behof. Om det icke kan numera befaras, att kyrkan framdeles afbrännas af våra goda vänner Danskarna, så kan likväl en dylik olycka inträffa genom åskeld, och i händelse inga medel då finnas till hennes iståndsättning, måste naturligtvis den ifrågavarande minnesvården med kyrkan