Sida:Berettelse om biskops-gården uti Linköping, upsatt A. O. R. 1756..pdf/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

gusto år 1632. På the try år, spm han med mycken nytto och beröm satt i Embetet (:ty han rörd af slag dödde d. 24 Octob. år 1635:) behöfde han altsintet spis bry sig om någon reparation eller byggnad i Biskopsgården; ty ingen må twifla, at icke then myndige och drifwande syslomannen erik Gunnarsson hafwer i berörda gård satt alti skick, lag och ordning emot thenna älskada och sielfwa Konungen beysnnerligen kiära Biskopen. Af the årens Räkningar kan man dock icke finna, at af domkyrions Cassa mer är anwendt til Buskopsgårdens behof, än 472 D 13./. Sr Mt.

VIII. M. Jonas Petri Lincopiensis, som 27 år förrut? hade warit sysloman,, blef af Lectore Theologiæ i Linköping Biskop d. 22 Maji år 1637, och dödde vnder en Riksdag i Stockholm d. 13 Dec. år 1644. På hans 7 Embets år giordes mycken omlogning och jemwäl byggnad i Biskopsgården; hwartil tid efte annan åro af Domkyrkio-medlen vtgifne anseenliga poster, som åt minstonne stiga til en Summa af 9000D SrMt.

Men dock finnas af 1643 års Consistorii Årotokoll, at på thet årets Pråstemöte, pastores bifwit påminte om hos them innestående Byggningshielp til Biskopsgården i Linköping, och blef samma gång belefwadt, att berörda hielp skulle hos the tredska vtsölas brachio seculari. Huru härmad warit: om sådan Byggningshielp warit allena för ett år och friwilligt åtagen; eller om hon warit gammal, wanlig, årlig och af Öfwerheten ålagd och påbuden; är nu swårt at vtlåta sig med någon wisshet.

IX. M. Andreas Prytz Kom år 1647 ifrå Superintendentien i Götheborg hit til Biskops Embetete, och afsomnade i Norköping dö. 7 April. som war Påschadag år 1655. Han fann för sig och nytjade dhe 9 år, som han här lefde i Embetet, en wäl byggd och omlagad Biskopsgård;

/ty