Sida:Berettelse om biskops-gården uti Linköping, upsatt A. O. R. 1756..pdf/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

/IV.

K. Fridriks merkeliga bref om Biskopsgårdens i Linköping byggande och wid macht hållande; vpsatt i CammarCollegio, gilladt i Rådet och af Kongl. Majt vnderskrefwet d. 27. Novemb. 1747.

Friedrich med Guds nåde Sweriges, Göthes och Wän- konung &c &c &c, LandGrefwe til Hessen &c &c &c. Wår gunst och nådiga bewågenhet med Gud allsmächtig Henr. d’ Albedyl. Som wi, i andledning af Wårt vnderdåniga hemstellande dat. d. 29 Jan. sidstledna, i nåder för godt funnet, at bifalla, thet Bisken Doctor Rhyzelius må Af Linköpings Domkyrkios medel och inkomster ej allenast i nåder tilläggas samt bestås ersettning fär the radan, efter Synings- instrumanet, til Biskobsgårdens reparation förskutas 67 [D] 2 2/3 srmt, vtan ock the, enliget samma instrument, på Biskopsgårdens återstående bristfelligheters förbätrande; Så wäl som the buggnader och reparationer, som hädan efter komma at giöras. Äfwenledes må anslås 200 [D] srmt ´årligo af Domkyrkiomedlen, emot årlig räknings giörande af syslomannen, såsom för andra kyrkions medel; och at thesse medel, i förmågo af 7 § i Prä- skapets Rivilegier af år 1723, icke anwendes til andra be gårdsbyggnader och Reparationer, än the, som J med DomCapitlet pröfwen böra ske för publice medel; och icke til sådana små bristfelligheters botande, som Biskopen, såsom åbo eller gårdens innehafware, åligger at giöra, kommandes för öfriget, hwad årligen icke vpgår, at förwaras i kyrkions Cassa til påkommande behof. Så gifwer wi eder sådant härigenom til swar och efterrettesle i nåder til kenna. Befallandes Eder Gud alsmächtig nådeligen. Stockholm i Rådkammaren d. 27 Nov. år 1747.

FRIEDRICH

Gust. Boneausckiöld.

Thetta bref finnes anfördt infra p. 29.