Sida:Berzelius Bref 8.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

20

föresatt mig at taga rätt på den och at hämnas Fourcroy's oförrätt emot dess upfinnare Scheele.[1] — Hvad titelbladet angår, så är det ännu ej färdigt, och som jag beslutat at afdela min kemi i två volumer, så har jag måst åtaga mig at hos Herr Brukspatron utverka pardon för Nordström, at han icke kommit at begynna sättningen, förr än första delen af kemien är färdig, hvilket ofördröjligen sker.[2] Det återstår endast två och et halft arks tryckning, hvilka han lofvat at sätta i gallopp. Första delen kommer at sluta med jord- och alkali-salterna.

Med Davy's analys af alkali hänger det så ihop, at han åtskiljt dem i galvaniska stapeln i syre och i en metall, som är lättare än æther och lättsmältare än ister!! som har så stor frändskap til syre, at han med minsta qvantitet vatten detonerar under explosion och förvandlas til caust. kali, och som låter smida sig vid + 5° och som vid + 10° är flytande. — Så har det stått i — Handels Tidningen.

Jag sänder lilla flaskan åter; der är en droppa blodlut inhälld, men den hade öfverskott af alkali, emedan den är 3 månader gammal.

Thorsdagseftermiddag.

Berzelius.

10. Berzelius till Hisinger.

Stockholm d. 9 maj 1808.

Kl. är 12 7. Jag kan således ej skrifva mycket, om Herr Bruks Patron skal få correctur denna gången.

Et försök måste jag bedja Herr Bruks-Patron genast anställa, nöjet skal betala mödan. Lägg up plåtstapeln, som står på byrån i sängkammaren, och ställ en skål, ba på fig., på — polen, som vetter up; slå en qviksilfverperla stor som en ärt i skålen, lägg en jerntråd cde, så at han gör ledande gemenskap med qvicksilfret från — polen; slå nu caust. i skålen, så at det står öfver qvicksilfret, och led en platinatråd från + polen in på 13 t[um] från qvicksilfret. Om 20 minuter

  1. [ 86 ]Fourcroy och Vauquelin hade påstått, att Scheeles mjölksyra icke vore annat än en med animalisk materia förorenad ättiksyra.
  2. [ 86 ]Då första delen av Berzelii Lärbok i kemi utkom av trycket 1808, bör brevet alltså vara författat detta år men tidigare än nästa brev, där korrekturläsningen och följaktligen sättningen av Afhandl. III omtalas såsom redan påbörjad.