Sida:Berzelius Bref 9.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

108

fahrungen über die festen Proportionen auf die Mineralogie auf einem ganz anderen Wege gemacht werden müsse, als Hr B. vorgeschlagen hat». — När man nu jemför denna ton och dessa uttryck med hvad Hausman tyckt sig se af de best[ämda] prop[ortionerna] i sin mineralogie, der han försökt deras användande på flera sulphureta, så kan jag icke inse annat än at vår goda Hausmann känner sig förtretad af at vara förekommen af en mineralogisk utböling. Emedlertid kan jag just icke säga at hans recension på något vis gifvit mig någon anledning at misstänka den chemiska principen ej vara en rigtig grund för den vettenskapliga mineralogien.

Jag anhåller om min vördnad för Hr Assessorens älskvärda famille, landshöfdingens m. fl.

J. Berzelius.

P. S. Hur geck det med tungspaten i Dalk[arls]berget?54. Berzelius till Gahn.

Stockholm d. 6 nov, 1814.

Jag tackar ödmjukast för två bref och för den stora flusspatsstuffen. Jag har ännu ej kommit til försökena med flusspatssyran.

Med Finbo tennmalmen har jag arbetat, och sedan jag fått resultatet nära färdigt, så förmerkte jag at jag ej haft en tennmalm utan en tantalit. Denne har jag fått af directeuren förledet år, den är således från Finnbo. Den har gifvit mig 8,4 p. c. jernoxid, 8,6 p. [c.] manganoxid, 3,5 p. c. kalkjord och 84 p. c. tennoxid och tantaloxid, — Jag har helt nyss kommit under fund med at den håller tantalum, så at jag ännu icke kan säga något om deras inbördes quantitet, hvilket jag dessutom får svårt at göra, emedan jag slöddrat bort något af oxiderna i den förmodan at de varit ren tennoxid. Jag har för blåsröret ej kunnat finna wolfram deri, men får